แบบทดสอบคลื่น

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. องค์ประกอบที่สำคัญของคลื่น

ก. คาบ ความถี่
ข. คาบ ความถี่ ความยาวคลื่น
ค. คาบ ความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็วคลื่น
ง. คาบ ความถี่ อัตราเร็วคลื่น

2. คลื่นมีสมบัติตามข้อใด
1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรกสอด 4. การเลี้ยวเบน

ก. ข้อ 1 และ 2
ข. ข้อ 1, 2 และ 3
ค. ข้อ 3 และ ข้อ 4
ง. ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4

3. การถ่ายทอดพลังงานออกจากแหล่งกำเนิดด้วยการสั่น เรียกว่า
ก. คลื่น
ข. ลม
ค. เสียง
ง. แสง


4. คลื่นขบวนหนึ่งสามารถผ่านจุดๆ หนึ่งได้ 800 ลูกใช้เวลา 10 วินาที คลื่นนี้จะมีคาบเท่ากับเท่าไร
ก. 800 วินาที/รอบ
ข. 80 วินาที/รอบ
ค. 8 วินาที/รอบ
ง. 0.8 วินาที/รอบ


5. คลื่นขบวนหนึ่งเกิดจากแหล่งกำเนิด 200 ลูก ภายใน 5 วินาที คลื่นนี้มีความถี่เท่าไร
ก. 40 Hz
ข. 400 Hz
ค. 1,000 Hz
ง. 2,000 Hz


6. คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 40 Hz ในเวลา 1 นาที จะมีคลื่นเกิดขึ้นกี่ลูก
ก. 40 ลูก
ข. 80 ลูก
ค. 2,400 ลูก
ง. 3,600 ลูก


7. คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 20 Hz จะมีคาบเท่าไร
ก. 0.05 วินาที/รอบ
ข. 0.5 วินาที/รอบ
ค. 2 วินาที/รอบ
ง. 20 วินาที/รอบ


8. จากข้อ 7 ถ้าให้คลื่นขบวนนี้ผ่านจุดๆหนึ่งให้ได้ 1,000 ลูก จะใช้เวลากี่วินาที
ก. 20,000 วินาที
ข. 2,000 วินาที
ค. 500 วินาที
ง. 50 วินาที


9. คลื่นลูกหนึ่งมีความยาวคลื่น 2 เมตร ในระยะ 40 เมตร จะมีคลื่นกี่ลูก

ก. 20 ลูก
ข. 40 ลูก
ค. 60 ลูก
ง. 80 ลูก


10. ในระยะ 60 เมตร มีคลื่นขบวนหนึ่ง 5 ลูก คลื่นขบวนนี้มีความยาวคลื่นเท่าไร
ก. 400 เมตร
ข. 300 เมตร
ค. 60 เมตร
ง. 12 เมตร

3 ความคิดเห็น:

74c73r กล่าวว่า...

ข้อ 4 เฉลยผิด

ณัฐวรรณ สียงค์ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ณัฐวรรณ สียงค์ กล่าวว่า...

ค ง ก ข ก ก ข ง ก

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search