กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
http://www.sci-educ.nfe.go.th/main/index.php
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาตร์โลกและดาราศาสตร์
http://www.lesaproject.com/
เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์
http://www.gis2me.com/th/index.php
โครงการมหาวิทยาลัยพลังงานหาร 2
http://www.green.kmutt.ac.th/index2.html
ฟิสิกส์ ดิกชันนารี่
http://www.icphysics.com/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาควิชาฟิสิก
http://www.darasart.com/
http://www.darasart.com/
http://funscience.gistda.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search