.... ตัวอย่างแบบทดสอบ ฟิสิกส์ (แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่) ....

.... ตัวอย่างแบบทดสอบ ฟิสิกส์ (แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่) ....


1.สมศรีผลักรถยนต์มวล 1,000 กิโลกรัม ในแนวราบจากจุดหยุดนิ่ง ให้เคลื่อนที่ไปจนมีความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ในเวลา 10 วินาที ถ้าพื้นมีค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน = 0.50 สมศรีต้องออกแรงกี่นิวตัน
ก. 7,000
ข. 2,000
ค. 3,000
ง. 5,000

2. ลิฟต์ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันมีมวล 800 กิโลกรัม เคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว 6 เมตรต่อวินาที ถ้าทำให้ลิฟต์หยุดภายในระยะทาง 15 เมตร ด้วยความเร่ง (ความหน่วง) คงที่ จงหาความตึงในสายเคเบิลเป็นกี่นิวตัน
ก. 7040.0
ข. 8960.0
ค. 160.0
ง. 1760.0

3.เมื่อเราตกจากต้นไม้ลชงมากระทบพื้นดินจะรู้สึกเจ็บนั้นอาจอธิบายได้ด้วยกฎทางฟิสิกส์ต่อไปนี้คือ
ก. กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน
ข. กฎข้อที่สองของนิวตัน
ค. กฎข้อที่สามของนิวตัน
ง. กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน

4. เมื่อออกแรงขนาดที่เท่ากันไปในทิศทางเดียวกันให้กับวัตถุทั้งสองก้อน ผลปรากฎว่า เมื่อเวลาผ่านไปทุกๆ 1 วินาที วัตถุก้อนหนี่งมีความเร็วเพิ่มขึ้น 4.5 เมตรต่อวินาที ถ้าวัตถุก้อนที่สองมีมวลเป็น1.5 เท่าของมวลวัตถุก้อนที่หนึ่งแสดงว่าวัตถุก้อนที่สองมีความเร็วเพิ่มขึ้นวินาทีละเท่าใด
ก. 1 เมตรต่อวินาที
ข. 2 เมตรต่อวินาที
ค. 3 เมตรต่อวินาที
ง. 5 เมตรต่อวินาที

5. ลิงตัวหนึ่งมีมวล m รูดตัวลงจากเสาธงด้วยอัตราเร่ง a อยากทราบว่าเนื่องจากความฝืดอันเนื่องมาจากมือลิงกุมเอาไว้นั้น มีขนาดเท่าไร กำหนดว่าค่าความโน้มถ่วงของโลกเป็น g
ก. m (g+a)
ข. m (m-g)
ค. (g+a)/m
ง. (g-a)/m

6. เด็กชายคนหนึ่งต้องการลากรถมวล 5 กิโลกรัม บรรจุของมวล 45 กิโลกรัม ด้วยแรง 100 นิวตัน ถ้าคิดว่าพื้นและรถไม่มีความฝืด เด็กคนนี้จะลากรถไปได้ไกลเท่าใดจากหยุดนิ่งในเวลา 2 วินาที
ก. 10 เมตร
ข. 8 เมตร
ค. 4 เมตร
ง. 2 เมตร

7. กล่องใบหนึ่งมีมวล 2 กิโลกรัม ไถลบนพื้นราบด้วยความเร็วต้น 2 เมตรต่อวินาที เมื่อไถลไปได้ 1 เมตร ก็หยุดนิ่ง สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างกล่องและพื้นเป็นเท่าใด
ก. 0.4
ข. 0.3
ค. 0.2
ง. 0.1

8. เชื่อกแขวนไว้กับเพดาน มีลิงมวล 20 กิโลกรัม โหนเชื่อกอยู่สูงจากพื้น 10 เมตร ได้รูดตัวลงมากับเชื่อด้วยความเร่งคงที่ถึงพื้นใช้เวลา 2 วินาที ความตึงของเชือกเป็นเท่าใด ไม่คิดมวลของเชือก
ก. 100 N
ข. 150 N
ค. 200 N
ง. 250 N

9. ถ้าตู้เย็นขนาดกว้าง 0.4 เมตร สูง 1.6 เมตร วางอยู่บนกะบะท้ายรถสิบล้อ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างกะบะรถสิบล้อกับพื้นตู้เย็น = 0.2 จงหาความเร่งสูงสุดของรถสิบล้อที่พอดีทำให้ตู้เย็นหกคะเมนว่ามีกี่เมตรต่อวินาที
ก. 2.0
ข. 2.5
ค. 4.0
ง. 4.5

10. ถ้ามวลของโลกเพิ่มขึ้นเป็น 16 เท่าของมวลเดิม ขณะที่รัศมีเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ของรัศมีเดิม ความเร่ง g จะมีค่าเปลี่ยนจากเดิมเป็นกี่เมตร/วินาที2
ก. 80
ข. 2.5
ค. 1.25
ง. 40

11. ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีมวลมากกว่าโลก 2 เท่า แต่มีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลก ค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงที่ผิวของดาวเคราะห์ดวงนั้นจะเป็นกี่เท่าของความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก
ก. 0.25
ข. 2
ค. 4
ง. 8

12.กระสุนเป็นมวล 20 กรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 500 เมตรต่อวินาที เข้าไปในกระสอบทรายใช้เวลา 1.0 มิลลิวินาที กระสุนจึงหยุด ถ้าแรงต้านทานของทรายที่กระทำต่อกระสุนมีค่าคงตัวแรงต้านทานนี้มีค่าเท่าใดในหน่วยกิโลนิวตัน
ก. 10 กิโลนิวตัน
ข. 20 กิโลนิวตัน
ค. 30 กิโลนิวตัน
ง. 40 กิโลนิวตัน

13.ถ้ามีแรงขนาด 12.0 นิวตัน และ 16.0 นิวตัน กระทำต่อวัตถุซึ่งมีมวล 4.0 กิโลกรัม โดยแรงทั้งสองกระทำในทิศตั้งฉากซึ่งกันและกันวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งเท่าใด
ก. 5 m/s
ข. 3.2 m/s
ค. 1.5 m/s
ง. 1.0 m/s

14.เมื่อออกแรงขนาดที่เท่ากันในทิศทางเดียวกัน ให้กับวัตถุ 2 ก้อน ปรากฎว่า เมื่อเวลาผ่านไปทุกๆ 1 วินาที วัตถุก้อนที่หนึ่งมีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 4.5 เมตร / วินาที ถ้าวัตถุก้อนที่สองมีมวลเป็น 1.5 เท่า ของมวลก้อนที่หนึ่ง วัตถุก้อนที่สองจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นวินาทีละกี่เมตร / วินาที
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4

15. แรงคงที่ขนาดหนึ่งผลักวัตถุมวล 80 กิโลกรัม บนพื้นราบที่ไม่มีความฝืด สามารถเปลี่ยนความเร็วจาก 3 เมตร/วินาที เป็น 4 เมตร/วินาที ในทิศเดิม และในเวลา 1 วินาที จงหาว่าหากใช้แรงขนาดเดียวกันนี้ผลักวัตถุมวล 50 กิโลกรัมบนพื้นเดียวกัน จะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าไรในเวลา 1 วินาที เท่ากัน
ก. 1.0 m/s
ข. 1.2 m/s
ค. 1.4 m/s
ง. 1.6 m/s

16.นักเรียนคนหนึ่งมีมวล 50 กิโลกรัม ยืนอยู่บนตาชั่งในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง 1 เมตรต่อวินาที2 ในขณะเดียวกันมือของเขาก็ดึงเชือกที่แขวนอยู่กับเพดานลิฟต์ ถ้าเชื่อกมีความตึง 150นิวตัน เข็มของตาชั่งจะขึ้นที่กี่กิโลกรัม
ก. 30 กิโลกรัม
ข. 50 กิโลกรัม
ค. 10 กิโลกรัม
ง. 40 กิโลกรัม

17. หัวรถจักรคันหนึ่งลากรถพ่วงอีก 2 คัน ถ้าไม่คิดแรงเสียดทาน จงหาว่าแรงดึงระหว่างหัวรถจักรกับรถพ่วงคันแรกจะมีค่าเป็นกี่เท่าของแรงดึงระหว่างรถพ่วงคันแรกกับคันที่ 2
ก. 1/3
ข. 1/2
ค. 1
ง. 4

18. จงหาอัตราส่วนของแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อยานอวกาศเมื่ออยู่บนผิวโลกต่อแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อยานอวกาศ เมื่ออยู่ที่ระดับเหนือผิวโลกเป็นระยะทางเท่ากับครึ่งหนึ่งของรัศมีโลก
ก. 1/2
ข. 3/2
ค. 2
ง. 9/4

19.ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีมวล g เท่าของมวลโลก แต่มีความหนาแน่นเป็น 1/3 ของความหนาแน่นโลหค่าสนามโน้มถ่วงที่ผิวของดาวเคราะห์มีค่ากี่เท่าของ g ของโลก
ก. 1/9
ข. 1/3
ค. 1
ง. 3

20. เมื่อชั่งวัตถุที่ระยะห่างจากผิวโลกเป็นสามเท่าของรัศมีโลก วัตถุหนัก 10 นิวตัน จะชั่งวัตถุนี้ที่ผิวโลกได้กี่นิวตัน
ก. 100 N
ข. 160 N
ค. 150 N
ง. 300 N

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search