Facebook

Facebook โรงเรียนบางจานวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ (ว 31101) เวลา 100 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ได้ครึ่งรูปวงกลม ที่มีรัศมี 10 เมตร จงหาระยะทาง
ก. 10 เมตร ข. 15.7 เมตร
ค. 20 เมตร ง. 25.6 เมตร
2. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 7 เมตร เมื่อวัตถุเคลื่อนที่กลับมาที่เดิมจะได้การกระจัดเท่าใด
ก. 0 ข. 7
ค. 14 ง. 49
3. ข้อใดคือปริมาณเวกเตอร์
ก. ระยะทาง , เวลา ข. ความเร่ง , มวล
ค. ความเร็ว , การกระจัด ง. น้ำหนัก , มวล
4. ข้อใดเป็นหน่วยมาตรฐานของเวลา
ก. วินาที ข. นาที
ค. ชั่วโมง ง. มิลลิวินาที
5. นายดำ วิ่งด้วยความเร็ว 5 m/s ได้ทาง 50 m แล้วเดินต่อด้วยความเร็ว 1 m/s ได้ระยะทาง 30 เมตร จงหาความเร็วเฉลี่ย
ก. 1 เมตร/วินาที ข. 2 เมตร/วินาที
ค. 3 เมตร/วินาที ง. 4 เมตร/วินาที
1. ข้อใดคือนิยามของความเร่ง
ก. ความเร็วที่ลดลง ข. ความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา
ค. อัตราเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา ง. การกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้
2. รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 16 เมตร/วินาทีต่อมาเปลี่ยนความเร็วเป็น 32 เมตร/วินาทีในเวลา 2 วินาทีจงหาความเร่ง
ก. 5 เมตร/วินาทียกกำลังสอง ข. 7 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
ค. 8 เมตร/วินาทียกกำลังสอง ง. 10 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ตัวอย่างของการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง
ก. รถกำลังรถอัตราเร็วลงเพื่อหยุดตรงสัญญาณไฟจราจร
ข. ลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเพิ่มขึ้น
ค. รถจักรยานที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
ง. ก้อนหินที่ตกลงมาแบบเสรี


วิชา ฟิสิกส์ หน้า 2
4. รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งไปตามถนนด้วยความเร่งคงตัว และวิ่งไปได้ไกล 75 เมตร ในเวลา 5 วินาที จงหาความเร่ง
ก. 6 เมตร/วินาทียกกำลังสอง ข. 8 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
ค. 10 เมตร/วินาทียกกำลังสอง ง. 15 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
5. รถยนต์คันหนึ่งเคลือ่นที่ไปตามถนนตรงด้วยอัตราเร็ว 15 เมตร/วินาที หลังจากนั้น 1 นาที รถยนต์มีความเร็วเป็น 7 เมตร/วินาที จงหาความหน่วง
ก. - 0.13 เมตร/วินาทียกกำลังสอง ข. 0.13 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
ค. 2.3 เมตร/วินาทียกกำลังสอง ง. - 2.3 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
1. น้ำหนักคืออะไร
เติมคำตอบ
2. วัตถุมวล 50 กิโลกรัม จะมีน้ำหนักเท่าใด
เติมคำตอบ
3. มวล 0.5 กิโลกรัม วางบนพื้นถูกกระทำด้สยแรง 3 และ 4 นิวตัน ในทิศตั้งฉากกัน จงหาความเร่งของแรงนี้
เติมคำตอบ
4. จะต้องใช้แรงเท่าใดกระทำต่อวัตถุซึ่งมีมวล 0.5 กิโลกรัม จึงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 4 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
เติมคำตอบ
5. ถ้าแรง 3 นิวตัน กระทำกับวัตถุมวล 0.6 กิโลกรัม วัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด
เติมคำตอบ
1. เขาทรายออกวิ่งจากค่ายมวยไปทางตะวันออก 16 กิโลเมตร แล้วเดินต่อไปทางเหนือ 12 กิโลเมตร จงหาการกระจัดของเขาทรายจากค่ายมวยเป็นกี่กิโลเมตร
ก. 4 ข. 20
ค. 24 ง. 28
2. หนูแดงวิ่งรอบสนามกีฬาซึ่งมีความยาวรอบสนาม 400 เมตร หนูแดงวิ่งทั้งหมด 10 รอบ จงหาระยะทางและการกระจัดที่ได้
ก. 400 เมตร, 400 เมตร ข. 4000 เมตร, 0
ค. 4000 เมตร, 400 เมตร ง. 4000 เมตร, 4000 เมตร
3. จากข้อ 2 ถ้าหนูแดงใช้เวลาวิ่งทั้งหมด 8 นาที 20 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการวิ่ง (ในหน่วยเมตร/วินาที)
ก. 4 ข. 8
ค. 12 ง. 16


วิชา ฟิสิกส์ หน้า 3
4. อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาดังกราฟ จง
หาการกระจัดและระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในเวลา 20 วินาที

ก. การกระจัด 0 ระยะทาง 40 เมตร ข. การกระจัด 0 ระยะทาง 80 เมตร
ค. การกระจัด 20 เมตร ระยะทาง 40 เมตร ง. การกระจัด 20 เมตร ระยะทาง 80 เมตร
5.จากข้อ 4 ที่เวลา 10 วินาที อนุภาคนี้มีความเร็วกี่เมตร/วินาที
ก. 0.25 ข. 0.50
ค. 1.00 ง. 2.00
6. จากข้อ 4 อนุภาคนี้มีอัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตร/วินาที
ก. 0 ข. 1
ค. 2 ง. 4
7. จากข้อ 4 จะได้กราฟความเร็ว-เวลา สอดคล้องกับกราฟตามข้อใด


ก. ข.

ค. ง.

วิชา ฟิสิกส์ หน้า 4
จากกราฟที่กำหนดให้ ใช้ตอบคำถามข้อ 8 ถึง 11
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง v2 กับ s ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง

8.วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งกี่เมตร/วินาที2
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
9.วัตถุเคลื่อนที่ได้ทาง 36 เมตร ในเวลากี่วินาที
ก. 4 ข. 6
ค. 8 ง. 10
10. เมื่อสิ้นสุดวินาทีที่ 20 วัตถุเคลื่อนที่ได้ทางกี่เมตร
ก. 200 ข. 300
ค. 400 ง. 500
1.วัตถุจะมีความเร็วเท่าใดเมื่อเคลื่อนที่ได้ไกล 50 เมตรจากจุดเริ่มต้น
ก. 10 ข. 15
ค. 20 ง. 25
โจทย์สำหรับข้อ 2 ถึง 3

วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงจากจุดหยุดนิ่ง ได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ s ดังรูป


วิชา ฟิสิกส์ หน้า 5
2. ความเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ได้ทาง 20 เมตร มีค่ากี่เมตร/วินาที
ก. 7.65 ข. 8.80
ค. 10.95 ง. 12.0
3. ความเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ได้ทาง 100 เมตร มีค่ากี่เมตร/วินาที
ก. 20.00 ข. 22.22
ค. 26.67 ง. 30.98
4. วัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยมีความเร็วเริ่มต้น 20 เมตร/วินาที และมีความเร่งเปลี่ยนแปลงตามกราฟ
ข้างล่าง อยากทราบว่าความเร็วของวัตถุนี้ที่วินาทีที่ 10 มีค่ากี่เมตร/วินาที

ก. 10 ข. 20
ค. 30 ง. 40
ตามกราฟข้างล่าง อยากทราบว่าความเร็วของวัตถุนี้ที่วินาทีที่ 10 มีค่ากี่เมตร/วินาที
5.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่
ก. ข. ค. ง.
6. กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการกระจัดอย่างสม่ำเสมอ
ก. ข. ค. ง.วิชา ฟิสิกส์ หน้า 5
7. กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความเร็วคงที่
ก. ข. ค. ง.
8.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
ก. ข. ค. ง.
9.รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร ในเวลา 20 นาที หลังจากนั้นก็แล่นไปทางทิศใต้อีก 30 กิโลเมตร ในเวลา 10 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของรถคันนี้เป็นกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง
ก. 80 ข. 100
ค. 120 ง. 140
10. จากข้อ 9 รถยนต์คันนี้มีความเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง
ก. 80 ข. 100
ค. 120 ง. 140
ข้อมูลสำหรับโจทย์ข้อ 1 ถึง5

แถบกระดาษที่ลากผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา ชนิด 50 ครั้ง/วินาที เป็นดังรูป
1.อัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างจุด A, D เป็นกี่เมตร/วินาที
ก. 0.3 ข. 0.6
ค. 0.9 ง. 1.2
2. อัตราเร็วที่จุด B เป็นกี่เมตร/วินาที
ก. 0.625 ข. 0.75
ค. 0.90 ง. 1.25วิชา ฟิสิกส์ หน้า 7
3. อัตราเร็วที่จุด C เป็นกี่เมตร/วินาที
ก. 0.3 ข. 0.6
ค. 0.9 ง. 1.2
4. ความเร่งที่จุด x เป็นกี่เมตร/วินาที
ก. 12 ข. 14
ค. 16 ง. 18
5.จากแถบกระดาษ แสดงว่ามีการเคลื่อนที่อย่างไร
ก. ความเร็วคงที่ ข. ความเร็วลดลง
ค. ความเร็วเพิ่มขึ้น ง. ความเร็วลดลง แล้วเพิ่ม
6. สมศรีวิ่งด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือ อีก 1 วินาทีต่อมา วัดความเร็วได้ 6 เมตร/วินาที ในทิศทางเดิม จงหาความเร่งของสมศรีในขณะลดความเร็วลง
ก. 4 เมตร/วินาที2 ไปทางเหนือ ข. 4 เมตร/วินาที2 ไปทางใต้
ค. 16 เมตร/วินาที2 ไปทางเหนือ ง. 16 เมตร/วินาที2 ไปทางใต้
โจทย์สำหรับข้อ 7 ถึง 10

วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ได้กราฟการกระจัดกับเวลาดังรูป
7. กราฟรูปใดแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุอัตราเร็วคงที่
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
8.กราฟรูปใดแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ อัตราเร็วเพิ่มขึ้น
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
9.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
วิชา ฟิสิกส์ หน้า 8
10. กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความหน่วง
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
1.รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือ แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกด้วยขนาด
ความเร็วเท่าเดิมในเวลา 5 วินาที จงหาความเร็วของรถที่เปลี่ยนไป หลังจากเลี้ยวรถไปแล้ว
ก. 20.2 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข. 40 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. 20.2 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ง. 40 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงใต้
2. จากข้อ 1 จงหาความเร่งของรถคันดังกล่าว ขณะเลี้ยวรถ
ก. 4 .2 เมตร/วินาที2 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข. 4.2 เมตร/วินาที2 ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ค. 8 เมตร/วินาที2 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ง. 8 เมตร/วินาที2 ทิศตะวันออกเฉียงใต้
3. น้องบีขับรถด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที เห็นเด็กวิ่งข้ามถนนจึงเหยียบเบรคทำให้ความเร็วลดลงเหลือ 5 เมตร/
วินาที ในเวลา 2 วินาที จงหาระยะทางในช่วงที่เบรคเป็นกี่เมตร
ก. 10 ข. 20
ค. 30 ง. 40
4. วัตถุอันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือจากนั้นมีความเร่งไปทางทิศใต้ 5 เมตร/วินาที2 เป็นเวลา 4 วินาที จงหาความเร็วของอนุภาคเป็นเท่าใด
ก. 0 ข. 14
ค. 40 เมตร/วินาที ไปทางเหนือ ง. 40 เมตร/วินาที ไปทางใต้
5.อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที แล้วมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอวินาที 2 เมตร/
วินาที เป็นเวลา 5 วินาทีติดต่อกันไป จงหาความเร็วของอนุภาคนี้เมื่อสิ้นสุดเวลา 5 วินาที เป็นกี่เมตร/วินาที
ก. 10 ข. 20
ค. 30 ง. 40
6. จากข้อ 5 อนุภาคนี้เคลื่อนที่ได้ทางเท่าใดในเวลา 5 วินาที
ก. 25 ข. 50
ค. 75 ง. 100
7. จากข้อ 5 ถ้าอนุภาคนี้ลดความเร็วลงอย่างสม่ำเสมอ วินาทีละ 2 เมตร/วินาที จากเริ่มต้นเป็นเวลา 5 วินาที อนุภาคนี้จะอยู่ห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นกี่เมตร
ก. 10 ข. 15
ค. 20 ง. 25


วิชา ฟิสิกส์ หน้า 9
8.วัตถุ 2 ชิ้น x และ y เคลื่อนที่จาหยุดนิ่งด้วยความเร่งโดยความเร่ง x เป็น 2 เท่าของความเร่งของ y หลังจากวัตถุทั้งสองเดินทางได้ระยะทางเท่ากัน ความเร็ว (vx) และความเร็ว y (vy) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
ก. vx = 2 vy ข. vx = 2vy
ค. vy = 2 vx ง. vy = 2vx

9.ยิงลูกกระสุนปืนทะลุผ่านแผ่นไม้อัดซึ่งวางซ้อนกันหลาย ๆ แผ่น โดยแต่ละแผ่นมีความหนา และสมบัติเหมือนกันทุกประการ ถ้าลูกกระสุนปืนทะลุผ่านไม้อัดแต่ละแผ่น ความเร็วจะลดลง 20% จงหาว่าลูกกระสุนปืนจะทะลุไม้อัดไปได้กี่แผ่น
ก. 2 ข. 3
ค. 4 ง. 5
10. มะพร้าวลูกหนึ่งตกจากยอดซึ่งอยู่สูง 5 เมตร อยากทราบว่าลูกมะพร้าวลอยอยู่ในอากาศนานกี่วินาที
ก. 0.5 ข. 1.0
ค. 1.5 ง. 2.0
ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับโจทย์ข้อ 1 ถึง 3
วัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ พบว่าในวินาทีที่ 8 และวินาทีที่ 12 เคลื่อนที่ได้ทาง 42 เมตร และ 58 เมตรตามลำดับ
1.วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งกี่เมตร/วินาที2
ก. 2 ข. 4
ค. 6 ง. 8
2. วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้นกี่เมตร/วินาที
ก. 4 ข. 8
ค. 12 ง. 16
3. วัตถุนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางกี่เมตรในช่วงวินาทีแรก
ก. 8 ข. 10
ค. 12 ง. 14


วิชา ฟิสิกส์ หน้า 10
ข้อมูลสำหรับโจทย์ข้อ 4 ถึง 5
วัตถุ A เคลื่อนที่ผ่านจุด ๆ หนึ่งด้วยความเร็วคงตัว 6 เมตร/วินาที ต่อมาอีก 4 วินาที วัตถุ B ก็เริ่มเคลื่อนที่ออกจากจุดนั้นด้วยความเร่งคงที่ 6 เมตร/วินาที2
4. วัตถุ B เคลื่อนที่อยู่นานกี่วินาทีจึงไปทันวัตถุ B
ก. 4 ข. 6
ค. 8 ง. 10
5.ขณะทันกัน วัตถุ A และ B อยู่ห่างจากจุดนั้นกี่เมตร
ก. 24 ข. 48
ค. 72 ง. 96
ข้อมูลสำหรับโจทย์ข้อ 6 ถึง 9
โยนวัตถุขึ้นตรง ๆ ในแนวดิ่งจากดาดฟ้าตึก ด้วยอัตราเร็ว 30 เมตร/วินาที ปรากฏว่าวัตถุตกถึงพื้นด้านล่าง เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที (g = 10 เมตร/วินาที2)
6. จงหาว่าความสูงของตึกหลังนี้
ก. 50 เมตร ข. 100 เมตร
ค. 200 เมตร ง. 300 เมตร
7. วัตถุตกกระทบพื้นด้วยอัตราเร็วกี่เมตร/วินาที
ก. 40 ข. 50
ค. 60 ง. 70
8.เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที วัตถุมีการเคลื่อนที่อย่างไร
ก. กำลังเคลื่อนที่ขึ้น ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ข. กำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที
ค. กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ง. กำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที
9.เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที วัตถุอยู่ที่ใด
ก. สูงกว่าดาดฟ้า 25 เมตร ข. ต่ำกว่าดาดฟ้า 25 เมตร
ค. สูงกว่าดาดฟ้า 50 เมตร ง. ต่ำกว่าดาดฟ้า 50 เมตร

วิชา ฟิสิกส์ หน้า 11
10. โยนก้อนหินขึ้นในแนวดิ่งจากพื้นดินด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที หลังจากถึงจุดสูงสุดแล้ว ก้อนหินก็ตกลงมาถึงจุดที่มีความเร็ว 10 เมตร/วินาที การกระจัดและระยะทางทั้งหมดที่ก้อนหินเคลื่อนที่ได้ถึงจุดนั้นเป็นเท่าใด (ตอบตามลำดับ)
ก. 20 m, 15 m ข. 15 m, 15 m
ค. 25m, 15 m ง. 15 m, 25 m
1.ปล่อยวัตถุจากดาดฟ้าตึกสูง 100 เมตร ในขณะเดียวกันก็ขว้างวัตถุอีกก้อนหนึ่งจากพื้นล่างขึ้นไปด้วยอัตราเร็ว 50 เมตร/วินาที อยากทราบว่าอีกนานเท่าใดวัตถุทั้งสองจึงจะพบกัน
ก. 2 วินาที ข. 3 วินาที
ค. 4 วินาที ง. 5 วินาที
2. จากข้อ 2 ขณะพบกัน วัตถุทั้งสองอยู่สูงจากพื้นด้านล่างเท่าใด
ก. 20 เมตร ข. 40 เมตร
ค. 60 เมตร ง. 80 เมตร
3. จากข้อ 1 วัตถุทั้งสองถึงพื้นด้วยเวลาต่างกันกี่วินาที
ก. 4.47 ข. 5.53
ค. 7.62 ง. 10.00
4. โยนก้อนหินก้อนหนึ่งขึ้นจากหลังคาบ้านซึ่งสูง 8 เมตร ด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที ถ้าต้องการปล่อยก้อนหินอีกก้อนหนึ่งจากตำแหน่งเดิมให้ตกถึงพื้นด้านล่างพร้อมกับก้อนหินก้อนแรก ต้องปล่อยก้อนหินก้อนที่สองหลังจากโยนก้อนหินก้อนแรกไปแล้วนานกี่วินาที
ก. 0.5 ข. 0.7
ค. 1.3 ง. 2.0
5.ปล่อยลูกบอลจากหอคอยสูง 61.25 เมตร หลังจากนั้น 1 วินาทีก็ปาลูกบอลลูกที่สองตามลงมาในแนวดิ่ง ปรากฏว่าลูกบอลทั้งสองถึงพื้นพร้อมกันพอดี จงหาความเร็วต้นของลูกบอลลูกที่สอง กี่เมตร/วินาที
ก. 4 ข. 8
ค. 12 ง. 16
6. ถุงทรายถุงหนึ่งตกจากบอลลูน ซึ่งลอยอยู่สูงจากพื้น 120 เมตร ต่อมาอีก 4 วินาที ถุงทรายจึงกระทบพื้นดิน อยากทราบว่าขณะถุงทรายตกจากบอลลูนนั้น บอลลูนกำลังลอยขึ้นหรือลอยลงด้วยความเร็วเท่าใด
ก. ขึ้น, 5 เมตร/วินาที ข. ลง, 5 เมตร/วินาที
ค. ขึ้น, 10 เมตร/วินาที ง. ลง, 10 เมตร/วินาทีวิชา ฟิสิกส์ หน้า 12
7. ขว้างวัตถุขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ว v ถ้าต้องการขว้างให้สูงกว่าเดิม 2 เท่า จะต้องใช้ขว้างด้วยความเร็วเท่าใด
ก. 0.2 v ข. 2 v
ค. 3 v ง. 4 v
8.ปล่อยวัตถุจากที่สูง H ปรากฏว่าวัตถุตกถึงพื้นด้วยความเร็ว v ถ้าต้องการให้วัตถุถึงพื้นมีความเร็ว a v ต้องปาวัตถุลงจากตำแหน่งเดิมด้วยความเร็ว
ก. 2 v ข. 2.3 v
ค. 2.5 v ง. 2.8 v
9.ตูมตามโยนลูกหินไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 เมตร/วินาที เมื่อลูกหินขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ก็โยนลูกหินลูกที่สองตามขึ้นไปด้วยความเร็วเท่าลูกแรก อยากทราบว่าหลังจากนั้นอีกนานเท่าใด ลูกหินทั้งสองลูกจึงพบกัน
ก. 1.0 วินาที ข. 1.5 วินาที
ค. 2.0 วินาที ง. 2.5 วินาที
10. จากข้อ 9 ลูกหินทั้งสองพบกันที่ความสูงเท่าใด
ก. 5 เมตร ข. 10 เมตร
ค. 15 เมตร ง. 20 เมตร

ที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/

ลักษณะของคลื่นเสียงคล้ายกับคลื่นชนิดใด

Jomjai Ninephoom ลักษณะของคลื่นเสียงคล้ายกับคลื่นชนิดใด
คลื่นน้ำ
คลื่นวิทยุ
คลื่นแสง
คลื่นไฟฟ้า
...ดูเพิ่มเติม
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ความเร็วของเสียงมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ถ้าอุณหภูมิมาก..............ความเร็วเสียงจะมาก จริงหรือไม่
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
Jomjai Ninephoom แล้วถ้าอุณหภูมิน้อยละ ความเร็วจะน้อยไปจากเดิมจริงหรือเปล่า
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ลองเปรียบเทียบกันดูซิ ว่า อุณหภูมิ 20 กับ 40 อันไหนจะความเร็วมากกว่ากัน
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom V = 331 + 0.6T
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom V = 331 + 0.6T

โดย T คือค่าอุณหภูมิของอากาศในหน่วยองศาเซลเซียส และ V คือความเร็วในหน่วยเมตร/วินาที เช่นอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (ในห้องปรับอากาศทั่วๆ ไปเช่นห้องฟังเพลง) เสียงจะเดินทางได้ด้วยความเร็วประมาณ 346 เมตร/วินาที หรือประมาณ 1...ดูเพิ่มเติม
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom จำเอาไว้ว่า ถ้าอุณหภูมิยิ่งมาก ความเร็วจะมากตามไปด้วย
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nv' Nook ไม่รุ..อิอิ
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ‎* แนวคิดอันที่สอง โจทย์เขาจะถามสลับไปสลับมา ถามหาอุณหภูมิบ่าง ความเร็วบ่าง สลัปกันไป เช่น
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nv' Nook งงอ่า
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom เช่น ถ้า อุณหภูมิ 20 องศา ความเร็วเสียงได้.......ถ้าเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเป็น 5 เท่า จะทำให้ได้ความเร็วเท่าไร่ อะไรประมาณนี้แหละ จำเอาไว้ว่า คลื่นไม่ว่าจะเคลื่อนที่จากไหนมาไหนก็ตามสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน คือ ความถี่
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom จำเอาไว้นะ
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom คลื่นเสีย
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom คลื่นเสียงมีอะไรไม่มากมายหรอก แค่นิดเดียวเอง ยกตัวอย่างนะ ครูภูมิวัดความเร็วเสียงที่อุณหภูมิ 20 องศา ได้ความเร็วเสียงมาเสร็จ แต่ต่อมา อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 2 เท่า จงหาความเร็ว
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ต่อไป ก็จะเป๋นพวกโซนาร์ ส่วนมากจะถามหาความลึกของน่้ำทะเล ขนาดของวัตถุใต้ท้องทะเลลึก ไรประมาณนี้ คิดว่าออกแน่นอน
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom เครื่องจะวัดช่วงเวลาที่เสียงเดินทางไปและสะท้อนกลับมา คำนวณเป็นระยะการเดินทางไปและกลับ

s=V x เวลา /2
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom เช้น โซนาร์จับสัญญาณโดยส่งสัญญาณลงไปใต้ท้องทะเล จนกระทั้งมันไปถึงก็จะสะท้อนขึ้นมา จับเวลาได้ 10 วิ โดยความเร็วเสียงในน้ำทะเลเท่ากับ 1 m/s
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom หาความลึกนะครับ
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom อันนี้เป็นหลักการจำ*********************** จำเอาไว้ว่า ความถี่ไม่เปลี่ยนนะ ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปไหนก็ตาม
59 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom บัพกับปฏิบัพ มีผลต่อคลื่นเสียงแน่นอน แต่ส่วนมากจะเป็นบัพพพพพพพพพพพพพพ
59 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom บัพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
59 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ปลายเปิดทั้ง 2 ข้าง จะมีบัพ กี่บัพ จำได้ป่าว
56 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom จำไว้นะ ถ้าปลายเปิด บัพจะเพิ่มขึ้น +1
54 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ตอบ........บัพ (3 )
54 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ‎******************อันนี้ ข้อสอบโอเน็ตออกบ่อยมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จำได้ว่าออกเกือบทุกปี คำถามจะเป็นประมาณ การตั้งเสียงกีตาร์ การตั้งเสียงเครื่องดนตรี ให้ถูกต้อง ใช้หลักการของอะไร ประมารณนี้ ถามบ่อยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
50 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom การปรับเสียง ส่วนมาก จะคือ บีตส์นะ
49 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom อาจจะไม่ออกก็ได้ พวกบีตส์ แต่รู้ไว้ก็ไม่เสียหาย
48 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ต่อไปมาดูในเรื่องของ กำลังเสียง กำลัง ก็คือตัว P ย่อมาจาก power
47 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom กำฃั
40 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom กำลังเสียง คือ อะไรรู้ไหมนอ
31 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom กำลัง
28 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom กำลังเสียง P = IA จำ
27 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom I = P/A หลัง
27 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom หลังจากนั้นมันจะแปลงสูตรได้อีกมากมาย ไม่รู้ว่าแปลงเป็นป่าว
26 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom และก็ระดับความเข้มเสียง นะ ไปดูมา
26 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ตามลิ้งค์นี้นะ
15 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom http://thaiphysics.blogspot.com/2011/02/blog-post_2492.html
14 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ปรากฏการดอปเพลอร์ ครูสอนพิเศษเด็กหอในไปแล้ว อย่าลืมนะ ว่า ดอปเลอร์มันคือ ผลการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียง
12 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ดอปเลอร์มันคือ ผลการเปลี่ยนแปลงของ ระดับเสียง โอเน็ตออกประจำ
8 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom http://thaiphysics.blogspot.com/2011/02/blog-post_9696.html เป็นลิ้งค์ที่เกี่ยวกับดอปเลอร์ ไม่รู้ว่าจะออกข้อสอบไหม แต่อย่าลืมว่า เรียนเพื่อรู้ เกรดไม่แคร์แต่ขอสามขึ้น อิอิ
3 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom และสุดท้ายเกี่ยวกับเสียงและการได้ยิน น่าจะเป็นแยกว่าทำไม ไอ้นี้เป็นอะไร ไอ้นั้นเป็นอะไร ทำไมขลุย กับ ปี่ ดังคนละแบบ ทำไม กีตาร์เบส กับกีตาร์โปร่ง เสียงมันแปลกๆ ต่างกัน ...........................ทั้งหมดนี้เราเรียกว่า คุณภาพเสียง
ประมาณ 1 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom สวัสดี
ประมาณ 1 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom คลื่นแสง
ประมาณ 1 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom http://thaiphysics.blogspot.com/
52 วินาทีที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom หวังว่า คงจะพอช่วยอะไรได้บ่างนะ บ้ายบาย
32 วินาทีที่แล้ว · ถูกใจ

ดอปเลอร์มันคือ ผลการเปลี่ยนแปลงของ ระดับเสียง

ดอปเลอร์มันคือ ผลการเปลี่ยนแปลงของ ระดับเสียง


คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ทับหน้าข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
ก. ผู้ฟังได้ยินเสียงมีความถี่สูงขึ้น เมื่อผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากกัน
ข. ผู้ฟังได้ยินเสียงมีความถี่ต่ำ เมื่อผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหากัน
ค. ผู้ฟังได้ยินเสียงมีความถี่สูงขึ้น เมื่อผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหากัน
ง. ผู้ฟังจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำ เมื่อผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ไปทางเดียวกันด้วยความเร็วเท่ากัน
2. ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของเสียง แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ก. มลภาวะของเสียง ข. ระดับเสียง ค. ความเข้มเสียง ง. ความดังเสียง
3. รถตำรวจทางหลวงวิ่งด้วยอัตราเร็ว 108 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เปิดไซเรนเสียงความถี่ 1,000 เฮิรตซ์
ชายคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ข้างถนนจะได้ยินเสียงความถี่เท่าใด เมื่อรถวิ่งเข้า อัตราเร็วเสียงขณะนั้นเป็น 330 เมตรต่อวินาที
ก. 1,090 Hz ข. 1,000 Hz ค. 990 Hz ง. 909 Hz
4. จากข้อ 3 ถ้ารถตำรวจทางหลวงวิ่งออกจากชายคนนั้น เขาจะได้ยินเสียงความถี่เท่าใด
ก. 1,090 Hz ข. 1,000 Hz ค. 990 Hz ง. 909 Hz
5. ชายคนหนึ่งขับรถยนต์ด้วยความเร็ว 25 เมตรต่อวินาที รถตำรวจทางหลวงวิ่งด้วยอัตราเร็ว 30 เมตรต่อวินาที ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 340 เมตรต่อวินาที เมื่อรถทั้งสองคันวิ่งเข้าหากัน ชายคนนั้นจะได้ยินเสียงจากไซเรน
ของรถตำรวจทางหลวงด้วยความถี่เท่าใด
ก. 851 Hz ข. 986 Hz ค. 1,016 Hz ง. 1177 Hz
6. จากข้อ 5 ถ้ารถทั้งสองคันวิ่งออกจากกัน ชายคนนั้นจะได้ยินเสียงจากไซเรนของรถตำรวจทางหลวงด้วยความถี่เท่าใด
ก. 851 Hz ข. 986 Hz ค. 1,016 Hz ง. 1177 Hz
7. รถไฟเปิดหวูดเสียงความถี่ 500 เฮิรตซ์ วิ่งด้วยอัตราเร็ว 30 เมตรต่อวินาที ถ้าเสียงมีอัตราเร็ว 340 เมตรต่อวินาที ความยาวคลื่นเสียงด้านหน้ารถไฟเป็นเท่าใด
ก. 0.60 m ข. 0.62 m ค. 0.72 m ง. 0.74 m
8. จากข้อ 7 ความยาวคลื่นเสียงด้านหลังรถไฟเป็นเท่าใด
ก. 0.60 m ข. 0.62 m ค. 0.72 m ง. 0.74 m

เสียง กำลังเสียง ความเข้มเสียง

ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง


กำลังของเสียง (Power,P) หรือ อัตราการถ่ายทอดพลังงานเสียงของแหล่งกำเนิด คือ ปริมาณพลังงานเสียงที่ถูกส่งออกมาจากแหล่งกำเนิดเสียงใน 1 หน่วยเวลา ในระบบ เอส ไอ กำลังเสียงมีหน่วยเป็น จูล/วินาที หรือ วัตต์
สำหรับแหล่งกำเนิดเสียงอันใดๆ จะมีกำลังคงที่สำหรับแหล่งกำเนิดนั้นเสมอ

ความดังของเสียง (Loudness) คือความรู้สึกที่จะได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นจากการที่พลังงานเสียงซึ่งมีความเข้มเสียงต่างๆกันตกกระทบแก้วหูเรา ถ้าเสียงใดมีความเข้มเสียงมาก (แอมพลิจูดของความดันมาก) เสียงนั้นจะดังมาก ถ้าเสียงใดมีความเข้มเสียงน้อย (แอมพลิจูดของความดันน้อย) เสียงนั้นจะค่อย
ความเข้มของเสียง (Intensity, I) คือค่าที่ใช้ในการกำหนดความดังค่อยของเสียงซึ่งขึ้นอยู่กับค่าแอมพลิจูดของคลื่นเสียง ถ้าแอมพลิจูดสูงเสียงจะดังมาก ถ้าแอมพลิจูดต่ำเสียงจะค่อย โดยมีนิยามความเข้มเสียงว่า ความเข้มเสียง ณ จุด ใดๆ คือ พลังงานของเสียงที่ตกตั้งฉากกับพื้นที่ 1 ตารางหน่วยในเวลา1 วินาที ความเข้มเสียงมีหน่วยเป็น วัตต์/ตารางเมตร
สูตรในการหาความเข้มเสียง ณ ตำแหน่งใดๆ ได้ดังนี้

เมื่อ I เป็นความเข้มของเสียง มีหน่วยเป็นวัตต์/ตารางเมตร
P เป็นกำลังเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง มีหน่วยเป็น วัตต์
R เป็นระยะห่างจากแหล่งกำเนิดถึงจุดที่จะหาความเข้มเสียง มีหน่วยเป็น เมตร
จากสมการข้างต้น ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมีกำลังคงที่

โค้งสุดท้าย ฟิสิกส์ มอห้า

อะนะ

วิชาฟิสิกส์ (รหัส ว 4421 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมดุลกล จำนวน 5 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อใดที่แสดงว่าวัตถุสมดุลต่อการเลื่อนที่
ลิฟท์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงตัว , นั่งอ่านหนังสือ
ลิฟท์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงตัว , รถกำลังเลี้ยว
นั่งอ่านหนังสือ , รถกำลังเลี้ยว
ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2)
ข้อความใดถูกต้อง
วัตถุที่มีอัตราเร็วคงตัวเป็นวัตถุที่อยู่ในสภาพสมดุล
วัตถุอยู่นิ่งกับที่ เป็นวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนที่และอยู่ในสมดุลสถิตพร้อมกัน
วัตถุที่มีความเร็วคงตัวเป็นวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการหมุนและอยู่ในสมดุลสถิตพร้อมกัน
วัตถุที่หมุนอยู่กับที่เป็นวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการหมุนและอยู่ในสมดุลสถิตด้วย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3)
ข้อความใดถูกต้อง
วัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนที่และอยู่ในสมดุลต่อการหมุนพร้อมกัน คือวัตถุที่อยู่ในสมดุลสถิตเท่านั้น
วัตถุซึ่งหมุนรอบแกนที่อยู่กับที่เป็น วัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนที่
ไม่มีวัตถุใดที่อยู่ในสมดุลต่อการหมุน และสมดุลต่อการเลื่อนที่พร้อมกัน
ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4)
เมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล ข้อความในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
ไม่มีแรงกระทำบนวัตถุ
วัตถุไม่มีความเร็ว
วัตถุไม่มีความเร่ง
วัตถุมีอัตราเร็วคงตัว

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5)
ข้อใดสมดุลสถิตทุกข้อ
นั่งอ่านหนังสือ รถแล่นด้วยความเร็วคงตัว
แท่งไม้ไถถลงมาตามพื้นเอียง , รถแล่นด้วยความเร็วคงตัว
หนังสือวางบนโต๊ะ , ปั้นจั่น
รอก , กว้านหมุน

คลื่นเสียง

ไม่เอาดีกว่า ....มันจะเหลื่อมล้ำกัน

กฏการเคลื่อนที่ของนายภูมิ "วัตถุเมื่อเคลื่อนที่จากจุดจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดจุดหนึ่ง สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคืออะไร"

กฏการเคลื่อนที่ของนายภูมิ
"วัตถุเมื่อเคลื่อนที่จากจุดจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดจุดหนึ่ง สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคืออะไร"

กฏการเคลื่อนที่ของนายภูมิ

กฏการเคลื่อนที่ของนายภูมิ
"วัตถุเมื่อเคลื่อนที่จากจุดจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดจุดหนึ่ง สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคืออะไร"

รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว ถ้าต่อมารถคันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นลบและความเร่งเป็นบวก ถามว่าทิศทางการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร

รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว ถ้าต่อมารถคันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นลบและความเร่งเป็นบวก ถามว่าทิศทางการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรถามว่า

ผู้ชายแบบนี้ อาจจะอยู่ข้างๆคุณก็ได้

ผู้ชายแบบนี้ อาจจะอยู่ข้างๆคุณก็ได้ (เรื่องน่าอ่าน)
หมวด: ความรัก, บทความ, บทความดีๆ, บทความความรัก, บทความสอนใจ,
บทความน่าอ่าน, เรื่องน่าอ่าน, เรื่องน่ารู้
มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้ .. และเล่าเรื่องราวต่างๆ
ให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งฟัง เธอเล่าเรื่องน่าเศร้าไปพร้อมกับน้ำตาของเธอ

เด็กผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆ เด็กผู้หญิง .. รับฟังเรื่องราวต่างๆ แล้วเขาก็เงียบ ..

เด็กผู้หญิงคนนั้นก็ยิ่งร้องไห้มากขึ้นเรื่อยๆ .. เรื่อยๆ
จนเด็กผู้ชายพูดขึ้นมาว่า เธอจะร้องอะไรกันนักหนา ยัยบ้า
เรื่องแค่เล็กน้อยแค่นี้ เธอถึงกับต้องเสียน้ำตามากขนาดนี้เชียวเหรอ

เด็กผู้หญิงเลยพูดขึ้นว่า .. ก็เธอน่ะมันคนใจร้าย เธอจะไปเข้าใจอะไรล่ะ
เวลาที่ฉันมีปัญหา.. เวลาที่ฉันเสียใจ .. พอฉันบอกให้เธอฟัง
เล่าให้เธอฟัง เธอกลับหาว่าฉันบ้า เธอไม่เคยเข้าใจฉันเลย
เธอมันเป็นผู้ชายที่ไม่มีความอ่อนโยน..

ทำไมน๊ะ เวลาที่ฉันร้องไห้ .. ทำไม ..
ทำไมเธอไม่เคยคิดจะพูดปลอบใจฉันบ้าง .. ทำไมเธอชอบว่าฉันนัก .. หรือว่า
แค่นี้ฉันยังเสียใจไม่พอ .. ต้องให้เธอมาทำให้ฉัน ยิ่งทรุดหนักลงใช่มั้ย

เด็กผู้ชายคนนั้นได้แต่ .. นิ่งเงียบ ..
ในใจของเด็กผู้ชายคนนั้นได้แต่คิดว่า .. เธอมันยัยโง่
ในใจของเด็กผู้ชายคนนั้นมีคำถามมากมาย ..

คำถามเป็นร้อยๆ พันๆ คำถาม ที่อยากจะเอ่ยถามเด็กผู้หญิงคนนั้น
แต่เด็กผู้ชายคนนั้นก็ไม่เคยจะเอ่ยถามแม้สักคำ ..

เธอไม่เคยรู้หรอกเหรอว่า เวลาเธอน่ะร้องไห้ ฉันแทบจะเป็นบ้า
เธอไม่เคยรู้หรอกเหรอว่า .. เวลาเธอเศร้า ฉันเศร้ายิ่งกว่า
แล้วเธอไม่รู้หรอกเหรอว่า .. คนที่มันทำเธอร้องไห้
ฉันอยากจะกระทืบมันให้ตาย นี่เธอไม่เคยรู้จริงๆ เหรอว่า ..
ฉันรักเธอมากแค่ไหน

เธอไม่รู้หรือไงน๊ะยัยโง่ ว่า .. ฉันน่ะปลอบเธอไม่เป็น ฉันรู้นะ .. ถ้า
ฉันปลอบเธอ เธอจะดีขึ้น แต่ … ฉันก็ไม่ทำ ด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่า ..
ฉันไม่อยากเห็นเธออ่อนแอ ฉันอยากเห็นเธอเข้มแข็ง
และลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาด้วยตัวของเธอเอง ..

ถึงแม้ว่าเธอ .. จะมองว่าฉันเป็นคนใจร้าย .. ฉันก็ยอม
ฉันอาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่อ่อนโยน แสนดี ..
ฉันอาจไม่ใช่คนที่เธอต้องการยามเศร้า .. ฉันอาจไม่ใช่ .. ใครคนนั้น ..
สำหรับเธอ ..

ถึงเธอจะโกรธ จะเกลียดฉัน .. แต่อยากให้รู้ไว้นะว่า
ผู้ชายที่ไม่อ่อนโยนคนนี้ก็รักเธอ

น่าเศร้าใจนัก ที่เด็กผู้หญิงคนนั้น .. ไม่มีทางรู้เลยว่า
ความไม่อ่อนโยนที่เด็กผู้ชายคนนึงมอบให้ .. กลับแฝงไปด้วยความอ่อนโยน ..
ถ้าเด็กผู้หญิงคนนั้นรู้สักนิดว่า .. เด็กผู้ชายคนนั้นรักเค้าแค่ไหน
เรื่องนี้มันคงไม่เป็นแบบนี้

อย่ามองแค่การกระทำภายนอกของเขา แต่ลองมองลึกถึงหัวใจ .. แล้วคุณจะรู้ว่า
ใครบางคนที่คุณ ..คิดว่า ไม่อ่อนโยนเอาซะเลย .. เค้าคนนั้นอาจจะ ..
แฝงไปด้วยความอ่อนโยนที่เต็มเปี่ยม

จงอย่ามองด้วยตา แต่มองด้วยใจ .. เพราะสิ่งที่ดีๆ
บนโลกใบนี้ซ่อนอยู่ทุกหนทุกแห่ง ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะหามันเจอรึเปล่า ..

วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
หากรบกวน ต้องกราบขออภัย มา ณที่นี่ด้วย

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ไทย ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ รวมข้อสอบ รวมข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
รวมข้อสอบเยียวยา สาระน่ารู้ น่ารู้มีสาระ เรื่องน่ารู้ ข้อสอบออนไลน์
คลังข้อสอบ รวมข้อสอบ ข้อสอบ ... คลังข้อสอบ รวมข้อสอบ ข้อสอบ ระบบข้อสอบ
โปรแกรมข้อสอบ แบบทดสอบออนไลน์
http://thaiphysics.blogspot.com
และ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oopps
pooh_physics.jomjai_ninephoom@blogger.com,pooh_physics.sanook_sanook@blogger.com,clipgay.sciens@blogger.com,
pooh_physics.sciencetest@blogger.com,clipgay.forward-mail-thai@blogger.com,ninephoom.freetest@blogger.com,
ninephoom.sciences@blogger.com

สาระน่ารู้ น่ารู้มีสาระ เรื่องน่ารู้– ดูบล็อก
http://lovelovelovethailand.blogspot.com

Jomjai Ninephoom– ดูบล็อก http://ninephoom.blogspot.com

รวมข้อสอบ รวมข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมข้อสอบเยียวยา– ดูบล็อก
http://sobkroobannok.blogspot.com

รวมข้อสอบ แบบทดสอบ รวมแนวข้อสอบ– ดูบล็อก http://sorbkrooyai.blogspot.com

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ
– ดูบล็อก http://sobkroo.blogspot.com

รักแปดพันเก้า รักเรานิรันดร์– ดูบล็อก http://love8love9.blogspot.com

Volleyball Thailand Clubดูบล็อก http://volleyballthailand.blogspot.com

Physics Thailand Physics– ดูบล็อก http://thailandphysics.blogspot.com

ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก เพลงรัก–
ดูบล็อก http://biologycontest.blogspot.com
thaiphysics.over-blog.com
Exercises Science Testing– ดูบล็อก http://lovegaystory.blogspot.com

ข้อสอบออนไลน์ คลังข้อสอบ รวมข้อสอบ ข้อสอบ ... คลังข้อสอบ รวมข้อสอบ
ข้อสอบ ระบบข้อสอบ โปรแกรมข้อสอบ แบบทดสอบออนไลน์
http://thaifreetest.blogspot.com/

10 สิ่ง ที่ผู้หญิงชอบ ให้ผู้ชายทำ

10 สิ่ง ที่ผู้หญิงชอบ ให้ผู้ชายทำ

10 สิ่ง ที่ผู้หญิงชอบ ให้ผู้ชายทำ

หมวด: คิดนึกความรักบทความเกร็ดความรู้

รู้ไหมคะ ว่าผู้หญิงชอบให้ผู้ชายทำอะไรกับเธอบ้าง ลองอ่านดูค่ะ (10 สิ่งที่ผู้หญิงชอบให้ผู้ชายทำ)

  1. ชอบผู้ชายที่ให้เกียรติตน ทั้งต่อหน้าและลับหลังคนอื่น
  2. ชอบผู้ชายพูดจาไพเราะ อ่อนหวานแต่ไม่เหยาะแยะ แฝงความเข้มแข็งในน้ำเสียง
  3. ชอบผู้ชายที่ยิ้มง่ายและมีอารมณ์ขัน
  4. ชอบผู้ชายที่ช่างเอาใจ จำวันสำคัญๆได้บ้าง (ไม่ต้องหมดหรอก ให้ได้บ้างก็พอแล้ว)
  5. ชอบผู้ชายที่ดูแล้วอบอุ่น พึ่งพาได้
  6. ชอบผู้ชายที่เก่งกาจ มีความเป็นผู้นำ แต่ไม่สำคัญตัวเองและดูถูกเรา
  7. ชอบผู้ชายที่รู้จักง้อบ้าง ยิ่งเวลาตัวเองผิดด้วยเนี่ย (ขอโทษๆน่ะ พูดเป็นมั้ย)
  8. ชอบผู้ชายที่แต่งตัวภูมิฐาน สะอาดสะอ้าน
  9. ชอบผู้ชายที่เสมอต้นเสมอปลาย แสดงออกว่ารักอย่างสม่ำเสมอ
  10. ชอบผู้ชายที่เวลาไปไหนมาไหนก็บอกกันบ้าง

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แค่นี้เอง ลองทำดูนะคะ 

รำฉุยฉายพราหมณ์

รำฉุยฉายพราหมณ์

เป็นส่วนหนึ่งของการร่ายรำที่งดงามของตัวละครประเภทพระ
จากบทพระราชนิพนธ์เบิกโรงดึกดำบรรพ์ เรื่อง พระคเณศร์เสียงา
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีเนื้อเรื่องย่อว่า
ปรศุรามเจ้าแห่งพราหมณ์ทะนงตัวว่าเป็นที่โปรดปรานของพระอิศวร
คิดจะเฝ้าในโอกาสที่ไม่สมควร พระคเณศร์ได้ห้ามปราม จนเกิดการวิวาท
ปรศุรามขว้างขวานโดนงาซ้ายพระคเณศร์หักสะบั้น พระอุมากริ้วปรศุราม
จึงสาปให้หมดกำลังล้มกลิ้งดั่งท่อนไม้
พระนารายณ์ทรงเล็งเห็นและเกรงว่าคณะพราหมณ์จะขาดผู้ปกป้อง
อีกทั้งทรงทราบว่าพระอุมาเมตตาต่อเด็ก จึงแปลงกายเป็นพราหมณ์น้อย
ซึ่งเป็นปฐมเหตุให้เกิดการการรำฉุยฉายพราหมณ์ขึ้น
เนื้อเรื่องต่อไปพระอุมาประทานพรให้พราหมณ์
และสามารถแก้ไขคำสาปให้กลับกลายเป็นดีในที่สุด
ลีลาท่ารำเชื่อกันว่าเป็นผลงานของพระยานัฏกานุรักษ์
ต่อมากรมศิลปากรได้ปรับปรุงท่าร่ายรำ ให้เป็นลีลาท่ารำของตัวพระ
ที่มีลักษณะของความเป็นหนุ่มน้อยที่มีความงดงาม และท่ามีนวยนาดกรีดกราย
โอกาสที่ใช้แสดง ใช้เป็นการรำเบิกโรงและการแสดงในงานเบ็ดเตล็ดทั่วไป
ดนตรีประกอบการแสดง ใช้วงปี่พาทย์บรรเลง โดยมีบทร้องดังนี้


ฉุยฉายเอย
สะเอวแสนอ่อนอรชรช่วงกาย
สองเนตรคมขำแสงดำมันขลับ
น่ารักเอย
เหมือนแรกจะรุ่น
เจ้ายิ้มเจ้าแย้ม
จ่อจิตติดตา
ช่างงามขำช่างรำโยกย้าย
วิจิตรยิ่งลายที่คนประดิษฐ์
ชม้อยเนตรจับช่างสวยสุดพิศ
น่ารักดรุณ
จะรู้เดียงสา
แก้มเหมือนมาลา
เสียจริงเจ้าเอย

ความหมายของดาวเทียม

ความหมายของดาวเทียม

ดาวเทียม คือ
ห้องทดลองที่นักวิทยาศาสตร์บรรจุอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้แล้วส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ
มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันแล้วแต่ความมุ่งหมายของแต่ละโครงการ
ดาวเทียมอาจมีรูปร่างเป็นทรงกลม รูปกลองหรือหีบก็ได้
และไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างเพรียวลมเหมือนยวดยานต่างๆที่เราใช้อยู่บนโลก
เพราะในอวกาศไม่มีอากาศที่จะมาปะทะเป็นแรงต้านทาน
ขนาดของดาวเทียมบางดวงมีขนาดเล็กมาก มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 2-3 นิ้ว
หรือ 2-3 ฟุต แต่บางดวงอาจใหญ่โตจนมีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นร้อยๆฟุต
เช่น ดาวเทียมเอกโก (Echo) เป็นต้น ดาวเทียมที่ถูกส่งออกไปสู่อวกาศ
อาจมีระยะเวลาในการโคจรรอบโลกเป็นเวลานานมากน้อยต่างกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กีบขนาดและระยะห่างของวงทางโคจร
ถ้าเข้ามาใกล้โลกมากๆจะเกิดแรงต้านทานทำให้ความเร็วของดาวเทียมลดลง
เมื่อมีความเร็วน้อยกว่าที่กำหนด
ดาวเทียมก็จะตกลงสู่โลกและถูกเผาไหม้ในบรรยากาศของโลก
โดยทั่วไปดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่และมีวงโคจรต่ำจะสลายตัวไปเร็วกว่าดาวเทียมที่มีขนาดเล็กแต่มีวงโคจรสูง
เช่น ดาวเทียมแวนการ์ด หมายเลข 1 (Vanguard 1)
ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 6 นิ้ว โคจรห่างจากโลก 400 ไมล์ ส่งไปเมื่อ
พ.ศ. 2501 ซึ่งคาดว่าจะมีอายุได้เป็นร้อยๆปี

หลักการส่งดาวเทียม

การส่งดาวเทียมออกนอกโลก
อาศัยกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มนุษย์ได้ศึกษาจนพบความจริง เช่น กฎของนิวตัน
เช่น กฎเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ (Law of motion) และกฎแห่งความโน้มถ่วง
(Low of gravitational)

การที่จะส่งดาวเทียมขึ้นไปได้จะต้องมีความเร็วที่พอเหมาะ
คือ ความเร็ว 5 ไมล์ต่อวินาที หรือ 18,000 ไมล์ต่อชั่วโมง
วัตถุก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลม และวัตถุจะไม่มีโอกาสตกถึงพื้นดินอีกเลย
และจะเคลื่อนที่อยู่ในความสูงประมาณ 200-300 กิโลเมตร หรือ 124-186 ไมล์
จากพื้นผิวโลก ถ้าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่มีความเร็วมากกว่า 5 ไมล์ต่อวินาที
จะได้วงโคจรแบบวงรีซึ่งใช้สำหรับส่งยานอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์
ถ้าหากมีความเร็วต้นเพิ่มขึ้นถึง 7ไมล์ต่อวินาทีจะได้วงโคจรที่เรียกว่า
พาราโบลา ถ้ามีความเร็วมากกว่า 7 ไมล์ต่อวินาที วงโคจรจะเป็นแบบ
ไฮเพอร์โบลา ความเร็ว 7 ไมล์ต่อวินาทีที่ทำให้วัตถุหลุดออกไปจากโลก
เรียกว่า ความเร็วหลุดพ้น (Escape velocity)

ดาวเทียมโคจรรอบโลกได้เพราะมีแรง 2 แรงที่สมดุลกันพอดี
คือ ในขณะที่ดาวเทียมเคลื่อนที่เป็นทางโค้ง จะมีแรงสู่ศูนย์กลาง
(Centripetal force) และ แรงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal force) เกิดขึ้น

1. แรงสู่ศูนย์กลาง
เป็นแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นระหว่างโลกกับดาวเทียมตามกฎแห่งความโน้มถ่วงของกฎนิวตัน
ที่กล่าวไว้ว่า "แรงดึงดูดระหว่างวัตถุที่มีมวลสาร 2
ชิ้นจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับผลคูณของมวลทั้งสอง
และเป็นปฏิภาคกลับกับกำลังสองของระยะทางระหว่างวัตถุทั้งสอง"

2. แรงหนีศูนย์กลาง
เกิดจากวัตถุเคลื่อนที่เป็นทางโค้งหรือเป็นวงกลม
ถ้าหากดาวเทียมโคจรอยู่ห่างจากโลกมากๆความเร็วของดาวเทียมก็จะลดลงด้วย
ความเร็วที่ต้องการเพื่อให้ดาวเทียมขึ้นไปโคจรตามระยะห่างที่ต้องการนั้นเรียกว่าความเร็วตามวงทางโคจร
(Orbital velocity)


ดาวเทียมที่โคจรอยู่ห่างจากโลกมากเท่าไรก็จะเสียเวลาในการโคจรรอบโลกมากขึ้น
เพราะความเร็วของดาวเทียมลดลง และระยะทางในการโคจรเพิ่มมากขึ้น

????????????? ?????????????????!!

??? ??? =========================
??�?????�??�??????????????�?????�??�?????�?????�???????? ??�?????�?????????????????�??�??�???
=========================
- ????????�??????????????�?????�?????�??????????�?????� ?????�??�?????�??�????????�?????�?????�?????�??�?????�??�??�?????�????????�??�?????�??�??�??????
- ??�?????�??�??????????????�?????�??�?????�?????�??????????�?????�??�??� ??�?????�?????????????????�??�??�????????�??�?????�????????�?????�??????
- ?????�?????�??�?????�?????�??�?????�??� ??�??�????????�??�?????�????????�??�?????� ??�?????�?????�??�?????�????????�?????�?????????

??�?????�????????�?????�??�??????????????�??� ??�?????�?????�?????�??�?????�??�?????? Online NEKKETSU racing
??????????????�??�??�????????????????????�??????????????�????????�??�????????�??�????�??? 5,000 ???????????�?????? ????????�??�??�??�??�???????????�?????�??�???????????????
????????????????????????????????�?????? ????????�?????????????????�?????�??�?????�??�?????� ????????�??�??�????????�?????? ??�????????�???????????�??�??�??�?????�????????�
??�?????�????????�???????????�??�???????�??�??�?????�??�????????�??�??? ^^

??�???????????�??�?????�??�??�??? >> www.nekketsu-racing.com

Hotline : 08-5061-5599, 08-1570-8557 ( Open : Mon-Sat 09.00 - 19.00 ) 

??�???. ?????�????????�??�?????�?????�??�?????�?????�??�????� copy http://www.nekketsu-racing.com ??�?????�??�?????�????????�??� IE ???????????? Firefox ??�?????�??�???

** ?????�??????????????�??�??�?????�??�?????�?????�??�??�??�???????????�??�????� ?????�?????�??�????????�???????????�??�??�????????�?????�????????�?????? ??? ????????�??�?????�?????�???????�??�??? ^^ **

แชร์คำตอบ โอเน็ตวิทยาศาสตร์ 2554

โรงไฟฟ้าใกล้ควรตั้งใกล้บริเวณที่มีแหล่งน้ำ เพื่อระบายความร้อนครับ
เพราะน้ำเป็นตัว moderator ที่ดีและราคาถูก v-v อย่าถามนะว่า มอดูเรเตอร์ คืออะไร
ลดพลังงานและความร้อนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ถ้า ความเร่งที่ 4 นาที ตอบ 9.8 ครับ
แบคทีเรีย โพรคาริโอต ไม่มีเยื่อหุ้ม


ข้อหนูวิ่ง รอบวงกลม ตอบ ค กับ ง ครับครับ


ส่วน โรงปฏิกรณ์ปรมาณูสร้างใกล้น้ำ เพราะต้องการถ่ายเทความร้อน ครับ (คุ้นๆเหมือนอาจารย์บอก)
ตอบ Pb
ข้อกราฟ ตอบ งูเห่ากับหนู
ข้อการเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กที่ผิด เราตอบ มวลเพิ่มขึ้น กับ มวลน้อยกว่าโปรตอนครับครับ (น่าจะ)
ข้อตาราง ตอบ D ครับไขมันไม่อิ่มตัว มากสุด
การเกิด เนบิวลา ตอบ ไม่ได้ตอบ ดาวแคระขาว กับดำครับครับ ตอบ ครับ ง ปะ
ข้อ โคพอลิเมอร์ตอบ อะไรกันเอ่ย เราตอบ นิวคลีอิก แต่กำลังงงว่า มันเป็น พอลิเมอร์ป่าว 555+
ข้อนำไฟฟ้าน้อย ตอบ โซเดียมคลอไรด์ เมื่อเป็นของแข็งจะไม่นำไฟฟ้า
ความเร็ว แสงในสุญญากาศ เราตอบ 3*10^8 ครับ แต่ได้ข่าวว่ามันเป็นหน่วย km/... มั่วไป
@ 82 ตอบ A วัคซีน B เซรุ่ม ไม่ใช่หรอครับ Aรับเชื้อมาแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่อยู่ได้นาน ส่วน B รับภูมิคุ้มกันแบบสั้นมา คือเซรุ่ม หรือเราจำผิด
มีทั้ง ไอออนิก โคเวเลนต์ตอบอะไรเอ่ย เราตอบ KOH ครับ มั่วๆไป 55+
ไฮโดรคาร์บอน คือ ไอโซเมอร์ อ.อุ๊ ตอบ C2H6 ครับ
ข้อหินภูเขาไฟข้อสอบน่าจะผิดนะ เพราะ ทั้ง แกรนิต บะซอลต์ พัมมิช ออบซิเดียน เป็นหินภูเขาไฟหมดเลย ยกเว้น เห็นเหล็กไฟตัวเดียว - -*
อ้อ ข้อ สมบัติของ แอลฟา ตอบ นิวเคลียส ของฮีเลียม ล้านเปอเซน เพิ่งเรียนๆๆ 55+ เพิ่งสอบ รักที่สุดเลย ฟิสิกส์นิวเคลียร์
A มีครึ่งชีวิต น้อยกว่า B ตอบ B มีโอกาสสลายตัวมากกว่า และ B พบรังสีมากกว่า เมื่อเริ่มทดลองครับ
เอ่อ นึกๆๆ
ลอเรเซีย กอนวานาด์ ตอบเครื่องไซโมกราฟ
นึกมะออกแระ ครับ มีอีกและ เดี๋ยวมา ใหม่
โพสเยอะ เดี๋ยวผิดอายเค้า อิอิ บางข้อก็ไม่มั่นใจนะครับ ข้อไหนตอบไม่ตรงกัน อย่าเพิ่งโวยเค้า
@ คห 61 ถูกเลยครับ
@ คห 53 ข้อ นั้น ถาม ความเร่งที่ 4 นาที ไม่ใช่หรือครับ หรือคนละข้อกันหว่า
ถ้า ความเร่งที่ 4 นาที ตอบ 9.8 ครับ
แบคทีเรีย โพรคาริโอต ไม่มีเยื่อหุ้ม
สัตว์ที่ทำนายแม่น ตอบ ม้าครับ เพราะสัตว์สามารถรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนได้ก่อนมนุษย์
ดาวเคราะห์มี 8 ดวง ล้านเปอร์เซ็นต์ ครับ - -
ข้อหนูวิ่ง รอบวงกลม ตอบ ค กับ ง ครับครับ
การกระจัด เมื่อวิ่งครบรอบ ตอบ 0
หินที่ใช้ในการบอกอายุ ตอบ บะซอลต์ ครับ
ส่วน โรงปฏิกรณ์ปรมาณูสร้างใกล้น้ำ เพราะต้องการถ่ายเทความร้อน ครับ (คุ้นๆเหมือนอาจารย์บอก)
ตอบ Pb
ข้อกราฟ ตอบ งูเห่ากับหนู
ข้อการเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กที่ผิด เราตอบ มวลเพิ่มขึ้น กับ มวลน้อยกว่าโปรตอนครับครับ (น่าจะ)
ข้อตาราง ตอบ D ครับไขมันไม่อิ่มตัว มากสุด
เนื้อหมูตอบ น้ำเกลือ 0.85 น้ำกลั่น น้ำปลา
ต่อมไร้ท่อ ตอบ ER ครับ ร่างแหเอนโด
กาแล๊คซี่ ก้นหอย + กังหันไม่มีแกน (สวยสุดแระ อิอิ)
แยกคลื่นตามยาวกับขวาง ตอบ ทิศของการสั่นของตัวกลาง
มีผลต่ออัตราเร็วคลื่นเสียง ตอบ อุณหภูมิครับ (น่าจะนะ เหมือนเคยเจอในข้อสอบเก่า + ดูจากเรื่อง บีโธเฟน ไวรัส ที่คังกอนวู ปรับอุณหภูมิในห้องเป็น 8 องศาแล้วทำให้เสียงดีขึ้น555+)
ผู้บริโภคอันดับ 1 ตอบกินพืช
เอ่อ อะไรอีก นึกมะออก
ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล เราตอบ ถ่านกัมมันต์ครับ คืออะไรก็มะรุ 55+
ความสว่างของ ดาว ตอบ 2.5
การเกิด เนบิวลา ตอบ ไม่ได้ตอบ ดาวแคระขาว กับดำครับครับ ตอบ ครับ ง ปะ
ข้อ โคพอลิเมอร์ตอบ อะไรกันเอ่ย เราตอบ นิวคลีอิก แต่กำลังงงว่า มันเป็น พอลิเมอร์ป่าว 555+
ข้อนำไฟฟ้าน้อย ตอบ โซเดียมคลอไรด์ เมื่อเป็นของแข็งจะไม่นำไฟฟ้า
ความเร็ว แสงในสุญญากาศ เราตอบ 3*10^8 ครับ แต่ได้ข่าวว่ามันเป็นหน่วย km/... มั่วไป
@ 82 ตอบ A วัคซีน B เซรุ่ม ไม่ใช่หรอครับ Aรับเชื้อมาแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่อยู่ได้นาน ส่วน B รับภูมิคุ้มกันแบบสั้นมา คือเซรุ่ม หรือเราจำผิด
มีทั้ง ไอออนิก โคเวเลนต์ตอบอะไรเอ่ย เราตอบ KOH ครับ มั่วๆไป 55+
ไฮโดรคาร์บอน นั่งท่อง ไอโซเมอร์ อ.อุ๊ ตอบ C2H6 ครับ
ข้อหินภูเขาไฟข้อสอบน่าจะผิดนะ เพราะ ทั้ง แกรนิต บะซอลต์ พัมมิช ออบซิเดียน เป็นหินภูเขาไฟหมดเลย ยกเว้น เห็นเหล็กไฟตัวเดียว - -*
อ้อ ข้อ สมบัติของ แอลฟา ตอบ นิวเคลียส ของฮีเลียม ล้านเปอเซน เพิ่งเรียนๆๆ 55+ เพิ่งสอบ รักที่สุดเลย ฟิสิกส์นิวเคลียร์
A มีครึ่งชีวิต น้อยกว่า B ตอบ B มีโอกาสสลายตัวมากกว่า และ B พบรังสีมากกว่า เมื่อเริ่มทดลองครับ
เอ่อ นึกๆๆ
ลอเรเซีย กอนวานาด์ ตอบเครื่องไซโมกราฟ
นึกมะออกแระ ครับ มีอีกและ เดี๋ยวมา ใหม่
โพสเยอะ เดี๋ยวผิดอายเค้า อิอิ บางข้อก็ไม่มั่นใจนะครับ ข้อไหนตอบไม่ตรงกัน อย่าเพิ่งโวยเค้าน่า 55555+


@ 105 นิวเคลียร์ เมมเบรน ครับ เยื่อหุ้มนิวเคลียส ไม่ใช่เยื่อหุ้มเซลครับ
@ 104 ดาวเคราะห์ในระบบ สุริ้นจักรวาล คือ ดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ มี 8 ดวงนะครับ ไม่นับ พลูโต
พุธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัส เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน เพลงตอนเด็กๆ
ดวงจันทร์ไม่เกี่ยวนะครับ เพราะดวงจันทร์ เป็นบริวาร ของดาวเคราะห์อีกที เช่น โลกของเราก็มีดวงจันทร์เป็นบริวาร คือดวงจันทร์โคจรรอบดาวของตัวเองครับ
จีที 200 เราตอบ บังเอิญครับ เคยฟังข่าว
รีโมท เราตอบ เช็คสายอากาศครับ เพราะเค้าถามลำดับสุดท้าย คงไม่มีใครทีวีไม่ติดแล้วปีนไปดูสายอากาศ ก่อนนะ


แก่สุดคือ ไทรโอไบต์

ส่งจรวจ กอดดาร์ด กับ ไชออลคอฟสกี แต่เราตอบผิดไปตอบคอสกี้เฉยๆง่ะ

ความสว่าง 2.5

หอย บะซอลต์ รอยแยก

ขับไปข้างหน้า แล้วเร่งความเร็ว

รีโมทสิ่งที่จะดูเป็นอย่างสุดท้าย เราตอบ ดูสายอากาศอะไรนั่นเอง

ระบบสุริยะ ดาราจักร กระจุกดาว เอกภพ

ดาวเคราะห์8ดาว พระอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ พลูโตโดนตัดไปนานแล้ว

ลอเรชีย กอนวานา

ทางช้างเผือก กังหันมีแกน(ไม่รุ้มีแกนป่าว เดาอะ)

กำเนิดเนบิวลา คือดาวระเบิด กับอะไรสักอย่าง ลืม

ลูกมีเลือด 25%

อสุจิ 2 มีโครโมโซม46 (เดา)

น้ำมัน 85

น้ำเกลือ 0.85 เปอร์เซ็นต์ น้ำกลั่น น้ำปลา

มุมพาราแลก 0.26 น่าจะคิดผิดอะ ทำไม่ทัน

มอเนอรา ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส

โพแทสเซียม-40

นำไฟฟ้าน้อยสุด NaCl

พะยูน นกกระจิบ

ข้อเบาหวาน ผักอะไรซักอย่างผัดน้ำมันหอย

ไม่ใช่เทคโนอวกาศ ไซโมกราฟ

แกรนิต กับ หินเหล็กไฟ (มาไงไม่รุ้ 55)

ม้าตกใจ

ซ่อมรองเท้า repair

เบอร์5 พลาสติกประเภท5

พลาสติกเทอโมเซต เราตอบมาใช้ใหม่อะ มันทลายไม่ได้ recycleไม่ได้ แอบงงเหมือนกัน

ทุ่นดักน้ำมันในอ่าว เราตอบทุ่นเบากว่าไอแผ่นๆที่จมอยู่นิดหน่อยอะ แต่จำตัวเลขไม่ได้ น่าจะตอบข้อ2

ตัดสินว่าเป็นคลื่นตามขวางหรือยาว เราตอบให้ดูการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะ

เนื้อโลกเราตอบของเหลวครับ แต่เราว่าเราน่าจะผิด มาเปิดดูเหมือนจะเป็นของแข็งมากกว่า

ร่องลึกมาริอานา แผ่นดินมันชนกันอะ

อนุภาคในนิวเคลียส เราตอบแรงนิวเคีลยกะแรงดึงเข้าสู่ตัวมันตัวมวลอะไรซักอย่าง

ซิมเปิ้ลฮามอนิค เราตอบ ความเร็วสูงสุด ความเร่งต่ำสุด (ไม่มั่นใจอะ)

ดาวแดงมีอายุมากกว่า กับดาวแดงอุณหภูมิต่ำกว่าดาวน้ำเงิน

มีคลื่นปฐมกับทุติยภูมิ คลื่นตามขวางผ่านตัวกลางของแข็ง

บุผนัง ปูพรม เพราะกันเสียงสะท้อน

คลื่นเสียงเกิดจาก เราตอบการสั่สะเทือนอะไรซักอย่าง ไม่ชัวร์อะ

แอลฟา มีนิวเคลียสเป็นHe

อยู่นานวคซีน อยู่แปปเดียวเซรุ่ม

ลืมแล้วครับ จำได้แค่นี้ ไม่มีจะถูกกี่ข้อ

ไปละง่วงนอนมาก ปวดหัวกะวิชาสุดท้าย7*1.4=9.8 ค กะ ง

โรงไฟฟ้าใกล้ควรตั้งใกล้บริเวณที่มีแหล่งน้ำ เพื่อระบายความร้อนครับ
เพราะน้ำเป็นตัว moderator ที่ดีและราคาถูก v-v อย่าถามนะว่า มอดูเรเตอร์ คืออะไร
ลดพลังงานและความร้อนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์ข้อที่ถามว่าแท่งเหล็กเข้าหาทิศเหนือ
ตอบว่าอิเล็กตรอนจะกระจายไปAและBอย่างสม่ำเสมอเพราะทิศสนามแม่เหล็กพุ่งแยกออกแล้ววน
กลับไปหาเข้าใต้

เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์

หลายอย่างมากเกินไปไหมภูมิ
ความเร็วของแสงในสุญญากาศ= 3x10^8 m/s

แปลงหน่วยเป็น km/hr ง่ายๆโดยการคูณ 18/5 เข้าไป ก็จะได้

10.8 x 10^8 km/hr... choice ที่ใกล้เคียงที่สุดก็เป็น 1 x 10^9 km/hr-ข้อใดที่ไม่ใช่หินภูเขาไฟ เราตอบ หินแกรนิต กะหินเหล็กไฟ
-ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี ตอบ ช่วงอายุ ((แต่ผมตอบรูปร่างๆๆ 55)))
-แผ่นทวีปจากพันเจีย ไปเป็น "ลอเรเซียกะกอนวานา"
-อัตราเร็วแสงในสุญญากาศ ตอบ 1X10^8 m/s
-เป็นโรคเบาหวาน ควบคุม ข้าวกล้อง
- รูปสามเหลี่ยมแล้วมีเลข5 ตรงกลาง เราตอบประเภทที่ 5อะ
-มีมอนอเมอร์หลายๆๆ ตอบ ยางพารา
-ข้อสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ตอบ โพแทสเซียม-40
-จัดรียงอิเลกตรอน ตอบPb4+


Jomjai Ninephoom ใครโหวตแล้ว ลงนามด้วยครับผม เดี่ยวมีอะไรดีดีให้ รับรองแอ๊ดติดแน่นอน
2 ชั่วโมงที่แล้ว · เลิกชอบ · 1 คน
Jomjai Ninephoom ไกลโคเจนเป็น คาร์โบไฮเดรต มอนอเมอร์ คือ กลูโคส อย่างเดียว
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ข้อความถี่คลื่นเราตอบ 1 Hz
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ข้อ อ๊อคเทนเราคิดแบบนี้อ่ะ มันบอก เอาน้ำมันที่มีค่าออกเทน 80 ผสมไอโซออกเทน 3 : 1

เราเลยเอาน้ำมันที่มีค่าออกเทนมา 300 ส่วน จะได้ว่ามีคุณภาพเหมือนไอโซออกเทน 240 ส่วน
จากนั้นเอา ไอโซออกเทนมา 100 ส่วน เพื่อนเป็นอัตรส่วน 3 : 1 จะได้ว่ามีคุณภาพเหม...ดูเพิ่มเติม
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom โหวตให้ด้วยนะ
http://my.dek-d.com/pallnarak/blog/?blog_id=10125446
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom โหวตให้ด้วยนะ
http://my.dek-d.com/pallnarak/blog/?blog_id=10125446
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ถ้าไม่ได้ก็แย่ สันคลื่นห่างกัน2เมตรนึกว่าครึ่งลูบเลยได้0.5เลยจิงๆมันต้องตอบ1
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom โรงไฟฟ้าใกล้นำเพื่อระบายความร้อนครับ
เพราะน้ำเป็นตัวmoderatorที่ดีและราคาถูก
ลดพลังงานและความร้อนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ฟิสิกส์ข้อที่ถามว่าแท่งเหล็กเข้าหาทิศเหนือ
ตอบว่าอิเล็กตรอนจะกระจายไปAและBอย่างสม่ำเสมอเพราะทิศสนามแม่เหล็กพุ่งแยกออกแล้ววน
กลับไปหาเข้าใต้
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom โรงไฟฟ้าใกล้ควรตั้งใกล้บริเวณที่มีแหล่งน้ำ เพื่อระบายความร้อนครับ
เพราะน้ำเป็นตัว moderator ที่ดีและราคาถูก v-v อย่าถามนะว่า มอดูเรเตอร์ คืออะไร
ลดพลังงานและความร้อนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom มุมพาราแลก ตอบ 0.38 ฟิลิปดา เอา 1/2.6
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom โหวตให้ด้วยนะ
http://my.dek-d.com/pallnarak/blog/?blog_id=10125446
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom โหวตให้ด้วยนะ
http://my.dek-d.com/pallnarak/blog/?blog_id=10125446
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom
ขับไปข้างหนัา แล้วเร่งความเร็ว


ดาวฤกษ์ สีแดง อายุมากสุด ดาวฤกษ์สีน้ำเงิน อุณหภูมิสูงสุด
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม


บุผนัง ปูพรม เพราะกันเสียงสะท้อน

Jomjai Ninephoom
มีผลต่ออัตราเร็วคลื่นเสียง ตอบ อุณหภูมิอ่ะ (น่าจะนะ เหมือนเคยเจอในข้อสอบเก่า + ดูจากเรื่อง บีโธเฟน ไวรัส ที่คังกอนวู ปรับอุณหภูมิในห้องเป็น 8 องศาแล้วทำให้เสียงดีขึ้น555+)
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
ถูกใจ AmazeMe' Narintorn
Jomjai Ninephoom ‎331+0.6T
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom T คือ อุณหภูมิ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
AmazeMe' Narintorn Vt= 331+0.6T เอามาจากสูตรนี้เลย > <
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ความสว่างของ ดาว ตอบ 2.5
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
Jomjai Ninephoom ข้อนำไฟฟ้าน้อย ตอบ โซเดียมคลอไรด์ เมื่อเป็นของแข็งจะไม่นำไฟฟ้า
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
AmazeMe' Narintorn อีกข้อ ที่เป็น ห้องบุผนัง ช่วยลดการสะท้อน ป่ะค่ะ ? ^^
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom รีโมท เราตอบ เช็คสายอากาศอ่ะ เพราะเค้าถามลำดับสุดท้าย คงไม่มีใครทีวีไม่ติดแล้วปีนไปดูสายอากาศ ก่อนนะ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 2 คน
AmazeMe' Narintorn รีโมท เราก็ตอบอันนั้น มันเป็นทางเลืกสุดท้ายที่ควรทำ หรือไม่ก็ไม่ควรเลย - -
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ

Jomjai Ninephoom
ส่งจรวจ กอดดาร์ด กับ ไชออลคอฟสกี
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ ·

A มีครึ่งชีวิต น้อยกว่า B ตอบ B มีโอกาสสลายตัวมากกว่า และ B พบรังสีมากกว่า เมื่อเริ่มทดลอง
3 ชั่วโมง

ข้อถามออแกเนลล์ : ตอบ เอนโดพลาสมิค ER ครับ
ถาม isomer ตอบ C2H6 เพราะเขียนได้แบบเดียว
หิน : แกรไฟต์ หินเหล็กไฟ = ="
ข้อไหนไม่ใช่เทคโนโลยี : ไซสโมกราฟ
ลูกตุ้ม : v สูงสุด a ต่ำสุด
หมู่เลือด 25 %
น้ำมันออกเทน 85
กาแลกซีช้างเผือก : ก้นหอย กะ กังหัน
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
Lalita Buangam ตรงกันเลย
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม อย่าไปเชื่อ คุณนายภูมิมากนะคะ ไม่ค่อยจะเต็ม100 เท่าไร
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 2 คน
Jomjai Ninephoom กรรม ฟิสิกส์ได้ 94 เต็ม 100 นะเฟ้ย
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
NuNate Kamlueharn แกรนิตค่ะ


ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ไทย ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์ โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ รวมข้อสอบ รวมข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมข้อสอบเยียวยา สาระน่ารู้ น่ารู้มีสาระ เรื่องน่ารู้ ข้อสอบออนไลน์ คลังข้อสอบ รวมข้อสอบ ข้อสอบ ... คลังข้อสอบ รวมข้อสอบ ข้อสอบ ระบบข้อสอบ โปรแกรมข้อสอบ แบบทดสอบออนไลน์
http://thaiphysics.blogspot.com/
และ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oopps

ถ้าไม่ได้ก็แย่ สันคลื่นห่างกัน2เมตรนึกว่าครึ่งลูบเลยได้0.5เลยจิงๆมันต้องตอบ1

Jomjai Ninephoom โรงไฟฟ้าใกล้ควรตั้งใกล้บริเวณที่มีแหล่งน้ำ เพื่อระบายความร้อนครับ
เพราะน้ำเป็นตัว moderator ที่ดีและราคาถูก v-v อย่าถามนะว่า มอดูเรเตอร์ คืออะไร
ลดพลังงานและความร้อนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

Jomjai Ninephoom มุมพาราแลก ตอบ 0.38 ฟิลิปดา เอา 1/2.6

Jomjai Ninephoom โหวตให้ด้วยนะ
http://my.dek-d.com/pallnarak/blog/?blog_id=10125446

Jomjai Ninephoom ถ้าพวกเธอไม่ดูถูกครูนะ พวกเธอจะได้อะไรมากกว่านี้อีก
ครูอาจจะขี้เล่น
เจ็บมากๆ
คำพูดที่ ใครบางคนดูถูก
ถ้าคนคนนั้น สอบตรงได้ จะไม่ว่าไรเลย

ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว • เลิกชอบ • 1 คน
Jomjai Ninephoom GT 200 ใช้หลักการไรอะจาน

ข้อนี้ มันเอาแน่เอานอนไม่ได้
น่าจะ บังเอิญมากกว่า
ครูว่า

Jomjai Ninephoom วิทยาศาสตร์ ได้ 40 อัพ ก็หรูแล้ว
ปีที่แล้ว ค่าเฉลี่ย 27 เอง
เน่ามาก
ถ้าทุกคนได้อย่างต่ำ 40
รับรอง กาญจนา ติด 1ใน 100 แน่นอน

Jomjai Ninephoom หลายอย่างมากเกินไปไหมภูมิ
ความเร็วของแสงในสุญญากาศ= 3x10^8 m/s

แปลงหน่วยเป็น km/hr ง่ายๆโดยการคูณ 18/5 เข้าไป ก็จะได้

Jomjai Ninephoom หลายอย่างมากเกินไปไหมภูมิ
ความเร็วของแสงในสุญญากาศ= 3x10^8 m/s

แปลงหน่วยเป็น km/hr ง่ายๆโดยการคูณ 18/5 เข้าไป ก็จะได้

Jomjai Ninephoom หลายอย่างมากเกินไปไหมภูมิ
ความเร็วของแสงในสุญญากาศ= 3x10^8 m/s

แปลงหน่วยเป็น km/hr ง่ายๆโดยการคูณ 18/5 เข้าไป ก็จะได้

Jomjai Ninephoom มันยากตรงไหน
มันยากตรงไหน
คำถามพื้นฐานมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
12 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ

เนื้อหมูตอบ น้ำเกลือ 0.85 น้ำกลั่น น้ำปลา

ต่อมไร้ท่อ ตอบ ER ค่ะ ร่างแหเอนโด

กาแล๊คซี่ ก้นหอย + กังหันไม่มีแกน (สวยสุดแระ อิอิ)

แยกคลื่นตามยาวกับขวาง ตอบ ทิศของการสั่นของตัวกลาง
มีผลต่ออัตราเร็วคลื่นเสียง ตอบ อุณหภูมิอ่ะค่ะ (น่าจะนะ เหมือนเคยเจอในข้อสอบเก่า + ดูจากเรื่อง บีโธเฟน ไวรัส ที่คังกอนวู ปรับอุณหภูมิในห้องเป็น 8 องศาแล้วทำให้เสียงดีขึ้น555+)

ผู้บริโภคอันดับ 1 ตอบกินพืช

ความสว่างของ ดาว ตอบ 2.5
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ ·


ต่อมไร้ท่อ : ER
ข้ออสุจิ : 4 เซลล์ 23 แท่ง
เนื้อหมู : น้ำเกลือ น้ำกลั่น น้ำปลา
หมู่เลือด : 25%
พวกบุกเบิกพวกแรก : รากับสาหร่าย
ข้อชาร์ล ดาร์วิน : ยีราฟยืดคอ (ช้อย 2 อะ)
เบาหวาน : ข้าวกล้อง ปะ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · ติดตาม
Doughnut Booranawijan ยีราฟยืดคอ ที่ผิดคือ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat ข้อเบาหวานเราตอบคะน้าน้ำมันหอยอ่ะ -*-
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Doughnut Booranawijan ข้อที่บอกว่ามันคอยาวคอสั้นแต่แรก แต่จริงๆมันสั้น แล้วใช้คอเยอะเลยยาวใช่มะ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nariss Sithisod น่าจะข้อนั้นแหละ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Aiipui Ilikefighting เราตอบนม
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot เราว่าข้อดาร์วิน เป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot น่าจะเป็นการวิวัฒนาการของสัตว์อะ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Aiipui Ilikefighting สัตอรัยอุณคงที่อะ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nariss Sithisod โจทย์ถามว่า ไม่ถูกต้องไช่ปะ เราว่าข้อ 2 อ่า มันเป็นทฤษฎีของลามาร์ค (ไม่รุนะ มึนๆ)
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nariss Sithisod สัตวเลือดอุ่น พยูนกะนกกระจิบ อะ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Aiipui Ilikefighting เหมือนเรา แต่มะมั่นจัย
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot ‎-*-
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Aiipui Ilikefighting คุ้นๆนกนิแหละ เรยมั่วๆดู
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ


วงกลมกระจัดเท่าไร?
-0
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ง่ายเกินคะ อ.เขาได้สอนไหมคะว่า ทางลัด คือการกระจัด
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot ง่ายก็ดีนะครับ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat แล้วการวิ่งขอหนูหนาอ่ะค่ะ...ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 M
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom สอนโว๊ยยยยยยยยยยย ที่เล่าให้ฟังไง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom กว่าจะยอมรับ เล่นซะเหนื่อย
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat วิ่งไปครึ่งรอบการกระจัดก็=14 m
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat แล้วถ้า1/4 รอบหล่ะค่ะใช่ประมาณ 9 ๆป่ะคะ???
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ผมไม่ทราบนะครับ ไม่ได้เห็นโจทย์
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Ming Kub กำตอบผิดแน่นเลยยยย
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat โจทย์ที่ให้มาก็ มีวงกลมหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 M แล้วก็ถามว่าข้อใดถูก
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat ส่วนช้อยจำข้อ ก กับ ข ไม่ได้ -*-
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot วิ่งครึ่งรอบก็ 14 m สิครับ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot เส้นผ่านศูนย์กลางอะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat ‎1/4 หล่ะคะ?
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot ประมาณ 9 จ๊
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat ถ้างั้นข้อนี้ก็ถูก >o<
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม
ไฮโดรคาร์บอน นั่งท่อง ไอโซเมอร์ อ.อุ๊ ตอบ C2H6 ค่ะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
Jomjai Ninephoom ดังจัง ปรมาจารย์อุ๊ นิ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom อีกหน่อย คงเป็นปรมาจารย์ แป้ง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม เสียใจ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ภูษิต นวลพิจิตร ก้อเขาบอกแล้วว่าออกไม่เกนหลักสูตร แต่มีไอโซเมอร์โผล่มา
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ภูษิต นวลพิจิตร สายวิทย์ชัดๆ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ


ข้ิอรีโมทที่ทำขั้นตอนสุดท้ายนี่ ตอบเช็คที่รีโมทใช่มั้ยคะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · ติดตาม
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ขอโจทย์แบบ ละเอียดคะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot เค้าบอกว่ากดรีโมทแล้วไม่ติดก้อต้องเช็ครีโมทอันดับแรกครับ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat อ่า...แต่เราตอบเช็ครีโมตอันดับสุดท้ายอ่ะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
NuNate Kamlueharn เค้าบอกว่ากดรีโมทแต่หน้าจอไม่ติดเสียงไม่มี ควรเช็คสิ่งใดเปนอันดับสุดท้าย
สถานะสวิตซ์ปิดเปิด ปลั๊กเสียบ สัญญาณโทรทัศน์ แล้วก็ เช็ครีโมต
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot ฮ่าๆผิดเลยอ่านพลาด
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ

Jomjai Ninephoom
ไม่ใช่เทคโนอวกาศ ไซโมกราฟ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
Po Po Po, Nuttaput Poobkhunthot และคนอื่นอีก 2 คนถูกใจสิ่งนี้
Nuttaput Poobkhunthot ถูกๆ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
นัฏพงศ์ เรียงใหม่ มัเหลือข้เดียวที่ไม่ใช่ เลยตอบ มันคือไรหว่า
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat ถูกเช่นกันค่า ^^
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Thanawat Rattanamanee มันใช้วัดแผ่นดินไหวคับๆ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Ming Kub ถูกเช่นกาน5555
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Cherish Kevin ถูกกกก
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ

ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม
A มีครึ่งชีวิต น้อยกว่า B ตอบ B มีโอกาสสลายตัวมากกว่า และ B พบรังสีมากกว่า เมื่อเริ่มทดลองค่
แบคทีเรีย โพรคาริโอต ไม่มีเยื่อหุ้ม


อันนี้ แม่ย่ำมากเลยคับ (2.5)n
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ถ้าโรงเรียนที่นายไปติว ได้คะแนนดี อย่าลืมแป้งนะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ที่ปรึกษาอย่างดี
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Ming Kub เราก็ตอบ 2.5เช่นกาน
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot อ.ภูมิครับ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
นัฏพงศ์ เรียงใหม่ สอบ Onet ไม่ได้อ่านหนังสือเลยแฮะ เล่นเกมลูกเดียว เลยเดา 5.0
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot พี่ถุงแป้งเป็นคัยหรอ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom มันเป็นบัดดี้ครูเอง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom เก่งที่สุด ในรุ่น
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot ออ รุ่นเดียวกะครูภูมิหรอ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ไม่หรอกคะ ครูภูมิ ก็เก่ง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ครูภูมิ หน้านำอายุไปแล้วคะ ส่วนพี่แป้ง ยังไงๆก็ 18 19
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
Nuttaput Poobkhunthot ฟิสิกส์ทฤษฏีเยอะอ่านแล้ว งง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot ‎555+
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat ข้อนี้ค่อนข้างจะจำแม่นเลยค่ะเพราะตอนสอบที่รร.อาจารย์ถามคำถามนี้ทุกรอบ -*-
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom กรรม
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ

Jomjai Ninephoom
ซ่อมรองเท้า repair
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
Pack Pornnapat และอีก 3 คนถูกใจสิ่งนี้
NuNate Kamlueharn จริงๆ ใช่มั้ย T^T
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
NuNate Kamlueharn ปลื้มๆ กดlike แสนครั้ง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Lalita Buangam ไลท์ด้วย รีแพรๆๆๆๆๆ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
Lalita Buangam เถียงกะเพื่อนอยู่ ข้อนี้!
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
นัฏพงศ์ เรียงใหม่ ก็มันซ่อมไง แต่ถ้าไม่มีซ่อมถึง reuse
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
Nuttaput Poobkhunthot ถูกๆเย้ๆ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Lalita Buangam ถูกจ้าาาา อิอิ เราคิดแบบนั้น
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
NuNate Kamlueharn เพื่อนเรา ตอบกันทุกข้อเลย ไม่ได้เถียงกันหรอก
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
NuNate Kamlueharn อิอิ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat แสดงว่าข้อนี้เราเข้าใจถูกแล้วว่าเป็น repair
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Ming Kub ตอบrepairเปล่าถามก็เริดเลยค๊าฟฟ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom
ที่ไปติวให้มีเยอะมากเลยอะ จำได้ไหมว่าทำไมคาราโอเกะ ต้องปูพิ้นบุผนัง

2 วินาทีที่แล้ว ·ถูกใจเลิกชอบ · ·เลิกติดตามติดตาม
Jomjai Ninephoom
อยู่นานวคซีน อยู่แปปเดียวเซรุ่ม
.สัตว์ที่อุณหภูมิคงที่นี่ พยูนกับนกกระจิบปะงับ =

สารพันธะใดเป็นโควาเลนต์ ไอออนิก
ก. kOH
ข. cH2O
ค. poCl3
ง. Hg2cl2

ข้อนี้ตอบ ก kOH
mjai Ninephoom
ตัดสินว่าเป็นคลื่นตามขวางหรือยาว เราตอบให้ดูการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะ

ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม
ถ้า ความเร่งที่ 4 นาที ตอบ 9.8 ค่ะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ ·

ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม
สมบัติของ แอลฟา ตอบ นิวเคลียส ของฮีเลียม ล้านเปอเซน
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
Jomjai Ninephoom เพราะกันเสียงสะท้อน

Jomjai Ninephoom
คลื่นปฐมกับทุติยภูมิ คลื่นตามขวางผ่านตัวกลางของแข็ง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม
ของเเข็งใดนำไฟฟ้าได้น้อยที่สุด
ก. เเกรไฟต์
ข. Na
ค. Pb
ง. Nacl

น้องๆ

อาณาจักรมอเนอราไม่มีเยื้อหุ้มนิวเคลียส
ตารางกรดไขมัน: D
ความเร็วที่ 4 วินาที่ :39.2
ความถี่ของลูกบอลที่กระดอน : 1 Hz
เลือดของลูกที่ พ่อแม่เป็น A,B คนแรก O คนต่อไปคือ 25%
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
NuNate Kamlueharn อยากบอกว่าอันนี้ทำได้ ข้อ 25% นี่แหละ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom แก๊สเรือนกระจก คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ออกไซด์ของไนโตรเจน
เลือดกรุ๊ปเอ ตอบ 25 %
การกระจัดวงกลม ตอบ 0
อานาจักร....... ตอบ ผนังเซลล์
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Lalita Buangam แล้วไอ้ข้อซ่อมรองเท้าอ่ะ ตอบไรกัน? รีแพ ป่ะ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Chom II อผีวว ไม่ใช่เยื่อหุ้มเซลล์เหรอ ?
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Chom II ความเร็วที่ 4 วินาที่ ; เขาตอบ 9.8 อ่า - -*
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ถูกคะ อิอิ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ความเร็วที่ 4 วินาที ตอบประมาณ 10
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Chom II ก๊ 9.8 ความเร๊วมันเพิ่มด้วยเหรอ ??
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom แป้ง ตอบยังกะตัวเอง ไปสอบกับเขางั้นละ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ


Jomjai Ninephoom
ก๊าซเรือนกระจกในธรรมชาติ

ก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ในบรรยากาศโลกตามธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) มีคุณสมบัติดูดกลืนความร้อน ทำให้โลกอบอุ่น และเอื้อให้สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ในโลกได้ แต่กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ โดยเฉพาะหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา มีการใช้พลังงานฟอสซิล (fossil fuel) เช่น น้ำมัน ถ่านหิน มาก การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ ทำให้ก๊าซเรือนกระจกถูกปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศในปริมาณมาก บรรยากาศโลกดูดกลืนความร้อนไว้มากขึ้น เกิดภาวะเรือนกระจก หรือโลกร้อน นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลก
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
ปลาทอง ฉึก ฉึก ตอบผิดอ่า ดันไปตอบ มีเทน
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom คำถามว่า ข้อใดไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจก
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ปลาทอง ฉึก ฉึก ช่ายยยยย
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ไม่เป็นไร ปลาทอง
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ปลาทอง ฉึก ฉึก ที่แท้คำตอบคือ คาร์บอนมอนอกไซด์
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ช้อยมีไรบ่าง
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Watchara Hongkim คาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอนมอนนอคไซด์
มีเทน
อีกอันจำไม่ได้
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ปลาทอง ฉึก ฉึก มีคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์ และ ออกไซด์ไนตรัส
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom คาร์บอนมอนอกไซด์
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจกแต่มีอิทธิพลต่ออัตราส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกโดยก่อให้เกิดอนุมูลไฮดรอกซิล
6 ชั่วโมงที่แล้ว · เลิกชอบ · 1 คน
ปลาทอง ฉึก ฉึก อืมม แต่ตอบ มีเทน ผิดไป ลืม ช่างเหอะ ตอบไปแล้วว
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ผิดเป็นครุคะ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ไปว่าน้องเขา นิสัย
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม co คะ จบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Earthz Ett ‎55+
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ

O-NET54 วิทยาศาสตร์ตอบอะไรมาคุยกัน

6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
Jomjai Ninephoom มีคนบอกว่า ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จริงป่าว
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
Jomjai Ninephoom ข้อ น้ำมัน มัน มัน ตอบไรอ่ะ 85 83 87 95 ?
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ได้ข่าวว่า มีรีโมทด้วย ใครทำได้บ่าง
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom เห็นเทพประทานบอกว่า มีกีฬาด้วย ยังไงอะ ขอโจทย์
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ‎(x^2-1) (ax+b)= cx^3+ dx^2 +4
หาว่า a+b+c+d เท่ากับเท่าไหร่ ทำได้ไหม
6 ชั่วโมงที่แล้ว · เลิกชอบ · 1 คน
Jomjai Ninephoom ‎2+4+2-6 = 2 ครับ
6 ชั่วโมงที่แล้ว · เลิกชอบ · 1 คน
Jomjai Ninephoom การกระจัด ตอบ 0
ขอโจทย์หน่อย
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom GT200 ไฟฟ้าสถิต นะจ๊ะ ตอบได้ป่าว
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
Jomjai Ninephoom คำถามถามว่า ดาวเคราะห์ไม่ใช่เหรอครับ

ผมตอบ 8 เพราะปัจจุบันเค้าตัดพลูโตออก ใช่มะครับ
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ข้อน้ำมัน ตอบ เลขออกเทน 85
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom คาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่ใช่ CFC เพราะ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจกแต่มีอิทธิพลต่ออัตราส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกโดยก่อให้เกิดอนุมูลไฮดรอกซิล
5 ชั่วโมงที่แล้ว · เลิกชอบ · 1 คน
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ทำไมตอบ 85
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom อ้าว ติวเตอร์แป้ง แอ๊บถามทำไม
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom น้ำมัน 3:1 ตอบ 85
ข้อรีโมทน่าจะตอบช้อย 4 อ่ะ ที่ดูว่ารีโมทเสียมั้ย
ดาวเคราะห์ตอบ 8 ดวง เพราะไม่นับพลูโต
มุมพาราแลกซ์ ตอบ 0.38 ฟิลิปดา วิธีทำเอา 1/2.6 (อันนี้ไม่มั่นใจ แต่น่าจะใช่)
น้ำมันฟอกไอโอดีนมากสุด ตอบ D ป่ะ (แบบพันธะคู่เยอะสุด)
...ดูเพิ่มเติม
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom อาณาจักรมอเนอราไม่มีเยื้อหุ้มนิวเคลียส
ตารางกรดไขมัน: D
ความเร็วที่ 4 วินาที่ :39.2
ความถี่ของลูกบอลที่กระดอน : 1 Hz
เลือดของลูกที่ พ่อแม่เป็น A,B คนแรก O คนต่อไปคือ 25%
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ไปเอา โจทย์มาจากไหนนิ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ

เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ O Net 2554

หลายอย่างมากเกินไปไหมภูมิ
ความเร็วของแสงในสุญญากาศ= 3x10^8 m/s

แปลงหน่วยเป็น km/hr ง่ายๆโดยการคูณ 18/5 เข้าไป ก็จะได้

10.8 x 10^8 km/hr... choice ที่ใกล้เคียงที่สุดก็เป็น 1 x 10^9 km/hr-ข้อใดที่ไม่ใช่หินภูเขาไฟ เราตอบ หินแกรนิต กะหินเหล็กไฟ
-ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี ตอบ ช่วงอายุ ((แต่ผมตอบรูปร่างๆๆ 55)))
-แผ่นทวีปจากพันเจีย ไปเป็น "ลอเรเซียกะกอนวานา"
-อัตราเร็วแสงในสุญญากาศ ตอบ 1X10^8 m/s
-เป็นโรคเบาหวาน ควบคุม ข้าวกล้อง
- รูปสามเหลี่ยมแล้วมีเลข5 ตรงกลาง เราตอบประเภทที่ 5อะ
-มีมอนอเมอร์หลายๆๆ ตอบ ยางพารา
-ข้อสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ตอบ โพแทสเซียม-40
-จัดรียงอิเลกตรอน ตอบPb4+


Jomjai Ninephoom ใครโหวตแล้ว ลงนามด้วยครับผม เดี่ยวมีอะไรดีดีให้ รับรองแอ๊ดติดแน่นอน
2 ชั่วโมงที่แล้ว · เลิกชอบ · 1 คน
Jomjai Ninephoom ไกลโคเจนเป็น คาร์โบไฮเดรต มอนอเมอร์ คือ กลูโคส อย่างเดียว
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ข้อความถี่คลื่นเราตอบ 1 Hz
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ข้อ อ๊อคเทนเราคิดแบบนี้อ่ะ มันบอก เอาน้ำมันที่มีค่าออกเทน 80 ผสมไอโซออกเทน 3 : 1

เราเลยเอาน้ำมันที่มีค่าออกเทนมา 300 ส่วน จะได้ว่ามีคุณภาพเหมือนไอโซออกเทน 240 ส่วน
จากนั้นเอา ไอโซออกเทนมา 100 ส่วน เพื่อนเป็นอัตรส่วน 3 : 1 จะได้ว่ามีคุณภาพเหม...ดูเพิ่มเติม
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom โหวตให้ด้วยนะ
http://my.dek-d.com/pallnarak/blog/?blog_id=10125446
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom โหวตให้ด้วยนะ
http://my.dek-d.com/pallnarak/blog/?blog_id=10125446
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ถ้าไม่ได้ก็แย่ สันคลื่นห่างกัน2เมตรนึกว่าครึ่งลูบเลยได้0.5เลยจิงๆมันต้องตอบ1
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom โรงไฟฟ้าใกล้นำเพื่อระบายความร้อนครับ
เพราะน้ำเป็นตัวmoderatorที่ดีและราคาถูก
ลดพลังงานและความร้อนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ฟิสิกส์ข้อที่ถามว่าแท่งเหล็กเข้าหาทิศเหนือ
ตอบว่าอิเล็กตรอนจะกระจายไปAและBอย่างสม่ำเสมอเพราะทิศสนามแม่เหล็กพุ่งแยกออกแล้ววน
กลับไปหาเข้าใต้
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom โรงไฟฟ้าใกล้ควรตั้งใกล้บริเวณที่มีแหล่งน้ำ เพื่อระบายความร้อนครับ
เพราะน้ำเป็นตัว moderator ที่ดีและราคาถูก v-v อย่าถามนะว่า มอดูเรเตอร์ คืออะไร
ลดพลังงานและความร้อนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom มุมพาราแลก ตอบ 0.38 ฟิลิปดา เอา 1/2.6
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom โหวตให้ด้วยนะ
http://my.dek-d.com/pallnarak/blog/?blog_id=10125446
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom โหวตให้ด้วยนะ
http://my.dek-d.com/pallnarak/blog/?blog_id=10125446
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom
ขับไปข้างหนัา แล้วเร่งความเร็ว


ดาวฤกษ์ สีแดง อายุมากสุด ดาวฤกษ์สีน้ำเงิน อุณหภูมิสูงสุด
2 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม


บุผนัง ปูพรม เพราะกันเสียงสะท้อน

Jomjai Ninephoom
มีผลต่ออัตราเร็วคลื่นเสียง ตอบ อุณหภูมิอ่ะ (น่าจะนะ เหมือนเคยเจอในข้อสอบเก่า + ดูจากเรื่อง บีโธเฟน ไวรัส ที่คังกอนวู ปรับอุณหภูมิในห้องเป็น 8 องศาแล้วทำให้เสียงดีขึ้น555+)
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
ถูกใจ AmazeMe' Narintorn
Jomjai Ninephoom ‎331+0.6T
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom T คือ อุณหภูมิ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
AmazeMe' Narintorn Vt= 331+0.6T เอามาจากสูตรนี้เลย > <
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ความสว่างของ ดาว ตอบ 2.5
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
Jomjai Ninephoom ข้อนำไฟฟ้าน้อย ตอบ โซเดียมคลอไรด์ เมื่อเป็นของแข็งจะไม่นำไฟฟ้า
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
AmazeMe' Narintorn อีกข้อ ที่เป็น ห้องบุผนัง ช่วยลดการสะท้อน ป่ะค่ะ ? ^^
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom รีโมท เราตอบ เช็คสายอากาศอ่ะ เพราะเค้าถามลำดับสุดท้าย คงไม่มีใครทีวีไม่ติดแล้วปีนไปดูสายอากาศ ก่อนนะ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 2 คน
AmazeMe' Narintorn รีโมท เราก็ตอบอันนั้น มันเป็นทางเลืกสุดท้ายที่ควรทำ หรือไม่ก็ไม่ควรเลย - -
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ

Jomjai Ninephoom
ส่งจรวจ กอดดาร์ด กับ ไชออลคอฟสกี
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ ·

A มีครึ่งชีวิต น้อยกว่า B ตอบ B มีโอกาสสลายตัวมากกว่า และ B พบรังสีมากกว่า เมื่อเริ่มทดลอง
3 ชั่วโมง

ข้อถามออแกเนลล์ : ตอบ เอนโดพลาสมิค ER ครับ
ถาม isomer ตอบ C2H6 เพราะเขียนได้แบบเดียว
หิน : แกรไฟต์ หินเหล็กไฟ = ="
ข้อไหนไม่ใช่เทคโนโลยี : ไซสโมกราฟ
ลูกตุ้ม : v สูงสุด a ต่ำสุด
หมู่เลือด 25 %
น้ำมันออกเทน 85
กาแลกซีช้างเผือก : ก้นหอย กะ กังหัน
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
Lalita Buangam ตรงกันเลย
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม อย่าไปเชื่อ คุณนายภูมิมากนะคะ ไม่ค่อยจะเต็ม100 เท่าไร
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 2 คน
Jomjai Ninephoom กรรม ฟิสิกส์ได้ 94 เต็ม 100 นะเฟ้ย
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
NuNate Kamlueharn แกรนิตค่ะ


ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ไทย ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์ โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ รวมข้อสอบ รวมข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมข้อสอบเยียวยา สาระน่ารู้ น่ารู้มีสาระ เรื่องน่ารู้ ข้อสอบออนไลน์ คลังข้อสอบ รวมข้อสอบ ข้อสอบ ... คลังข้อสอบ รวมข้อสอบ ข้อสอบ ระบบข้อสอบ โปรแกรมข้อสอบ แบบทดสอบออนไลน์
http://thaiphysics.blogspot.com/
และ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oopps

ถ้าไม่ได้ก็แย่ สันคลื่นห่างกัน2เมตรนึกว่าครึ่งลูบเลยได้0.5เลยจิงๆมันต้องตอบ1

Jomjai Ninephoom โรงไฟฟ้าใกล้ควรตั้งใกล้บริเวณที่มีแหล่งน้ำ เพื่อระบายความร้อนครับ
เพราะน้ำเป็นตัว moderator ที่ดีและราคาถูก v-v อย่าถามนะว่า มอดูเรเตอร์ คืออะไร
ลดพลังงานและความร้อนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

Jomjai Ninephoom มุมพาราแลก ตอบ 0.38 ฟิลิปดา เอา 1/2.6

Jomjai Ninephoom โหวตให้ด้วยนะ
http://my.dek-d.com/pallnarak/blog/?blog_id=10125446

Jomjai Ninephoom ถ้าพวกเธอไม่ดูถูกครูนะ พวกเธอจะได้อะไรมากกว่านี้อีก
ครูอาจจะขี้เล่น
เจ็บมากๆ
คำพูดที่ ใครบางคนดูถูก
ถ้าคนคนนั้น สอบตรงได้ จะไม่ว่าไรเลย

ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว • เลิกชอบ • 1 คน
Jomjai Ninephoom GT 200 ใช้หลักการไรอะจาน

ข้อนี้ มันเอาแน่เอานอนไม่ได้
น่าจะ บังเอิญมากกว่า
ครูว่า

Jomjai Ninephoom วิทยาศาสตร์ ได้ 40 อัพ ก็หรูแล้ว
ปีที่แล้ว ค่าเฉลี่ย 27 เอง
เน่ามาก
ถ้าทุกคนได้อย่างต่ำ 40
รับรอง กาญจนา ติด 1ใน 100 แน่นอน

Jomjai Ninephoom หลายอย่างมากเกินไปไหมภูมิ
ความเร็วของแสงในสุญญากาศ= 3x10^8 m/s

แปลงหน่วยเป็น km/hr ง่ายๆโดยการคูณ 18/5 เข้าไป ก็จะได้

Jomjai Ninephoom หลายอย่างมากเกินไปไหมภูมิ
ความเร็วของแสงในสุญญากาศ= 3x10^8 m/s

แปลงหน่วยเป็น km/hr ง่ายๆโดยการคูณ 18/5 เข้าไป ก็จะได้

Jomjai Ninephoom หลายอย่างมากเกินไปไหมภูมิ
ความเร็วของแสงในสุญญากาศ= 3x10^8 m/s

แปลงหน่วยเป็น km/hr ง่ายๆโดยการคูณ 18/5 เข้าไป ก็จะได้

Jomjai Ninephoom มันยากตรงไหน
มันยากตรงไหน
คำถามพื้นฐานมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
12 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ

เนื้อหมูตอบ น้ำเกลือ 0.85 น้ำกลั่น น้ำปลา

ต่อมไร้ท่อ ตอบ ER ค่ะ ร่างแหเอนโด

กาแล๊คซี่ ก้นหอย + กังหันไม่มีแกน (สวยสุดแระ อิอิ)

แยกคลื่นตามยาวกับขวาง ตอบ ทิศของการสั่นของตัวกลาง
มีผลต่ออัตราเร็วคลื่นเสียง ตอบ อุณหภูมิอ่ะค่ะ (น่าจะนะ เหมือนเคยเจอในข้อสอบเก่า + ดูจากเรื่อง บีโธเฟน ไวรัส ที่คังกอนวู ปรับอุณหภูมิในห้องเป็น 8 องศาแล้วทำให้เสียงดีขึ้น555+)

ผู้บริโภคอันดับ 1 ตอบกินพืช

ความสว่างของ ดาว ตอบ 2.5
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ ·


ต่อมไร้ท่อ : ER
ข้ออสุจิ : 4 เซลล์ 23 แท่ง
เนื้อหมู : น้ำเกลือ น้ำกลั่น น้ำปลา
หมู่เลือด : 25%
พวกบุกเบิกพวกแรก : รากับสาหร่าย
ข้อชาร์ล ดาร์วิน : ยีราฟยืดคอ (ช้อย 2 อะ)
เบาหวาน : ข้าวกล้อง ปะ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · ติดตาม
Doughnut Booranawijan ยีราฟยืดคอ ที่ผิดคือ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat ข้อเบาหวานเราตอบคะน้าน้ำมันหอยอ่ะ -*-
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Doughnut Booranawijan ข้อที่บอกว่ามันคอยาวคอสั้นแต่แรก แต่จริงๆมันสั้น แล้วใช้คอเยอะเลยยาวใช่มะ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nariss Sithisod น่าจะข้อนั้นแหละ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Aiipui Ilikefighting เราตอบนม
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot เราว่าข้อดาร์วิน เป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot น่าจะเป็นการวิวัฒนาการของสัตว์อะ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Aiipui Ilikefighting สัตอรัยอุณคงที่อะ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nariss Sithisod โจทย์ถามว่า ไม่ถูกต้องไช่ปะ เราว่าข้อ 2 อ่า มันเป็นทฤษฎีของลามาร์ค (ไม่รุนะ มึนๆ)
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nariss Sithisod สัตวเลือดอุ่น พยูนกะนกกระจิบ อะ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Aiipui Ilikefighting เหมือนเรา แต่มะมั่นจัย
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot ‎-*-
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Aiipui Ilikefighting คุ้นๆนกนิแหละ เรยมั่วๆดู
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ


วงกลมกระจัดเท่าไร?
-0
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ง่ายเกินคะ อ.เขาได้สอนไหมคะว่า ทางลัด คือการกระจัด
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot ง่ายก็ดีนะครับ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat แล้วการวิ่งขอหนูหนาอ่ะค่ะ...ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 M
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom สอนโว๊ยยยยยยยยยยย ที่เล่าให้ฟังไง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom กว่าจะยอมรับ เล่นซะเหนื่อย
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat วิ่งไปครึ่งรอบการกระจัดก็=14 m
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat แล้วถ้า1/4 รอบหล่ะค่ะใช่ประมาณ 9 ๆป่ะคะ???
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ผมไม่ทราบนะครับ ไม่ได้เห็นโจทย์
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Ming Kub กำตอบผิดแน่นเลยยยย
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat โจทย์ที่ให้มาก็ มีวงกลมหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 M แล้วก็ถามว่าข้อใดถูก
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat ส่วนช้อยจำข้อ ก กับ ข ไม่ได้ -*-
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot วิ่งครึ่งรอบก็ 14 m สิครับ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot เส้นผ่านศูนย์กลางอะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat ‎1/4 หล่ะคะ?
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot ประมาณ 9 จ๊
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat ถ้างั้นข้อนี้ก็ถูก >o<
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม
ไฮโดรคาร์บอน นั่งท่อง ไอโซเมอร์ อ.อุ๊ ตอบ C2H6 ค่ะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
Jomjai Ninephoom ดังจัง ปรมาจารย์อุ๊ นิ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom อีกหน่อย คงเป็นปรมาจารย์ แป้ง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม เสียใจ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ภูษิต นวลพิจิตร ก้อเขาบอกแล้วว่าออกไม่เกนหลักสูตร แต่มีไอโซเมอร์โผล่มา
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ภูษิต นวลพิจิตร สายวิทย์ชัดๆ
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ


ข้ิอรีโมทที่ทำขั้นตอนสุดท้ายนี่ ตอบเช็คที่รีโมทใช่มั้ยคะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · ติดตาม
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ขอโจทย์แบบ ละเอียดคะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot เค้าบอกว่ากดรีโมทแล้วไม่ติดก้อต้องเช็ครีโมทอันดับแรกครับ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat อ่า...แต่เราตอบเช็ครีโมตอันดับสุดท้ายอ่ะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
NuNate Kamlueharn เค้าบอกว่ากดรีโมทแต่หน้าจอไม่ติดเสียงไม่มี ควรเช็คสิ่งใดเปนอันดับสุดท้าย
สถานะสวิตซ์ปิดเปิด ปลั๊กเสียบ สัญญาณโทรทัศน์ แล้วก็ เช็ครีโมต
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot ฮ่าๆผิดเลยอ่านพลาด
3 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ

Jomjai Ninephoom
ไม่ใช่เทคโนอวกาศ ไซโมกราฟ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
Po Po Po, Nuttaput Poobkhunthot และคนอื่นอีก 2 คนถูกใจสิ่งนี้
Nuttaput Poobkhunthot ถูกๆ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
นัฏพงศ์ เรียงใหม่ มัเหลือข้เดียวที่ไม่ใช่ เลยตอบ มันคือไรหว่า
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat ถูกเช่นกันค่า ^^
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Thanawat Rattanamanee มันใช้วัดแผ่นดินไหวคับๆ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Ming Kub ถูกเช่นกาน5555
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Cherish Kevin ถูกกกก
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ

ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม
A มีครึ่งชีวิต น้อยกว่า B ตอบ B มีโอกาสสลายตัวมากกว่า และ B พบรังสีมากกว่า เมื่อเริ่มทดลองค่
แบคทีเรีย โพรคาริโอต ไม่มีเยื่อหุ้ม


อันนี้ แม่ย่ำมากเลยคับ (2.5)n
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ถ้าโรงเรียนที่นายไปติว ได้คะแนนดี อย่าลืมแป้งนะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ที่ปรึกษาอย่างดี
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Ming Kub เราก็ตอบ 2.5เช่นกาน
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot อ.ภูมิครับ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
นัฏพงศ์ เรียงใหม่ สอบ Onet ไม่ได้อ่านหนังสือเลยแฮะ เล่นเกมลูกเดียว เลยเดา 5.0
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot พี่ถุงแป้งเป็นคัยหรอ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom มันเป็นบัดดี้ครูเอง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom เก่งที่สุด ในรุ่น
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot ออ รุ่นเดียวกะครูภูมิหรอ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ไม่หรอกคะ ครูภูมิ ก็เก่ง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ครูภูมิ หน้านำอายุไปแล้วคะ ส่วนพี่แป้ง ยังไงๆก็ 18 19
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
Nuttaput Poobkhunthot ฟิสิกส์ทฤษฏีเยอะอ่านแล้ว งง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Nuttaput Poobkhunthot ‎555+
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat ข้อนี้ค่อนข้างจะจำแม่นเลยค่ะเพราะตอนสอบที่รร.อาจารย์ถามคำถามนี้ทุกรอบ -*-
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom กรรม
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ

Jomjai Ninephoom
ซ่อมรองเท้า repair
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
Pack Pornnapat และอีก 3 คนถูกใจสิ่งนี้
NuNate Kamlueharn จริงๆ ใช่มั้ย T^T
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
NuNate Kamlueharn ปลื้มๆ กดlike แสนครั้ง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Lalita Buangam ไลท์ด้วย รีแพรๆๆๆๆๆ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
Lalita Buangam เถียงกะเพื่อนอยู่ ข้อนี้!
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
นัฏพงศ์ เรียงใหม่ ก็มันซ่อมไง แต่ถ้าไม่มีซ่อมถึง reuse
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
Nuttaput Poobkhunthot ถูกๆเย้ๆ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Lalita Buangam ถูกจ้าาาา อิอิ เราคิดแบบนั้น
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
NuNate Kamlueharn เพื่อนเรา ตอบกันทุกข้อเลย ไม่ได้เถียงกันหรอก
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
NuNate Kamlueharn อิอิ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Pack Pornnapat แสดงว่าข้อนี้เราเข้าใจถูกแล้วว่าเป็น repair
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Ming Kub ตอบrepairเปล่าถามก็เริดเลยค๊าฟฟ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom
ที่ไปติวให้มีเยอะมากเลยอะ จำได้ไหมว่าทำไมคาราโอเกะ ต้องปูพิ้นบุผนัง

2 วินาทีที่แล้ว ·ถูกใจเลิกชอบ · ·เลิกติดตามติดตาม
Jomjai Ninephoom
อยู่นานวคซีน อยู่แปปเดียวเซรุ่ม
.สัตว์ที่อุณหภูมิคงที่นี่ พยูนกับนกกระจิบปะงับ =

สารพันธะใดเป็นโควาเลนต์ ไอออนิก
ก. kOH
ข. cH2O
ค. poCl3
ง. Hg2cl2

ข้อนี้ตอบ ก kOH
mjai Ninephoom
ตัดสินว่าเป็นคลื่นตามขวางหรือยาว เราตอบให้ดูการเคลื่อนที่ของอนุภาคอะ

ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม
ถ้า ความเร่งที่ 4 นาที ตอบ 9.8 ค่ะ
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ ·

ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม
สมบัติของ แอลฟา ตอบ นิวเคลียส ของฮีเลียม ล้านเปอเซน
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
Jomjai Ninephoom เพราะกันเสียงสะท้อน

Jomjai Ninephoom
คลื่นปฐมกับทุติยภูมิ คลื่นตามขวางผ่านตัวกลางของแข็ง
4 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม
ของเเข็งใดนำไฟฟ้าได้น้อยที่สุด
ก. เเกรไฟต์
ข. Na
ค. Pb
ง. Nacl

น้องๆ

อาณาจักรมอเนอราไม่มีเยื้อหุ้มนิวเคลียส
ตารางกรดไขมัน: D
ความเร็วที่ 4 วินาที่ :39.2
ความถี่ของลูกบอลที่กระดอน : 1 Hz
เลือดของลูกที่ พ่อแม่เป็น A,B คนแรก O คนต่อไปคือ 25%
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
NuNate Kamlueharn อยากบอกว่าอันนี้ทำได้ ข้อ 25% นี่แหละ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom แก๊สเรือนกระจก คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ออกไซด์ของไนโตรเจน
เลือดกรุ๊ปเอ ตอบ 25 %
การกระจัดวงกลม ตอบ 0
อานาจักร....... ตอบ ผนังเซลล์
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Lalita Buangam แล้วไอ้ข้อซ่อมรองเท้าอ่ะ ตอบไรกัน? รีแพ ป่ะ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Chom II อผีวว ไม่ใช่เยื่อหุ้มเซลล์เหรอ ?
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Chom II ความเร็วที่ 4 วินาที่ ; เขาตอบ 9.8 อ่า - -*
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ถูกคะ อิอิ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ความเร็วที่ 4 วินาที ตอบประมาณ 10
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Chom II ก๊ 9.8 ความเร๊วมันเพิ่มด้วยเหรอ ??
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom แป้ง ตอบยังกะตัวเอง ไปสอบกับเขางั้นละ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ


Jomjai Ninephoom
ก๊าซเรือนกระจกในธรรมชาติ

ก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ในบรรยากาศโลกตามธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) มีคุณสมบัติดูดกลืนความร้อน ทำให้โลกอบอุ่น และเอื้อให้สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ในโลกได้ แต่กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ โดยเฉพาะหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา มีการใช้พลังงานฟอสซิล (fossil fuel) เช่น น้ำมัน ถ่านหิน มาก การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ ทำให้ก๊าซเรือนกระจกถูกปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศในปริมาณมาก บรรยากาศโลกดูดกลืนความร้อนไว้มากขึ้น เกิดภาวะเรือนกระจก หรือโลกร้อน นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลก
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
ปลาทอง ฉึก ฉึก ตอบผิดอ่า ดันไปตอบ มีเทน
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom คำถามว่า ข้อใดไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจก
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ปลาทอง ฉึก ฉึก ช่ายยยยย
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ไม่เป็นไร ปลาทอง
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ปลาทอง ฉึก ฉึก ที่แท้คำตอบคือ คาร์บอนมอนอกไซด์
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ช้อยมีไรบ่าง
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Watchara Hongkim คาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอนมอนนอคไซด์
มีเทน
อีกอันจำไม่ได้
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ปลาทอง ฉึก ฉึก มีคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์ และ ออกไซด์ไนตรัส
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom คาร์บอนมอนอกไซด์
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจกแต่มีอิทธิพลต่ออัตราส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกโดยก่อให้เกิดอนุมูลไฮดรอกซิล
6 ชั่วโมงที่แล้ว · เลิกชอบ · 1 คน
ปลาทอง ฉึก ฉึก อืมม แต่ตอบ มีเทน ผิดไป ลืม ช่างเหอะ ตอบไปแล้วว
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ผิดเป็นครุคะ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ไปว่าน้องเขา นิสัย
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม co คะ จบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Earthz Ett ‎55+
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ

O-NET54 วิทยาศาสตร์ตอบอะไรมาคุยกัน

6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · · เลิกติดตาม
Jomjai Ninephoom มีคนบอกว่า ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จริงป่าว
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
Jomjai Ninephoom ข้อ น้ำมัน มัน มัน ตอบไรอ่ะ 85 83 87 95 ?
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ได้ข่าวว่า มีรีโมทด้วย ใครทำได้บ่าง
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom เห็นเทพประทานบอกว่า มีกีฬาด้วย ยังไงอะ ขอโจทย์
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ‎(x^2-1) (ax+b)= cx^3+ dx^2 +4
หาว่า a+b+c+d เท่ากับเท่าไหร่ ทำได้ไหม
6 ชั่วโมงที่แล้ว · เลิกชอบ · 1 คน
Jomjai Ninephoom ‎2+4+2-6 = 2 ครับ
6 ชั่วโมงที่แล้ว · เลิกชอบ · 1 คน
Jomjai Ninephoom การกระจัด ตอบ 0
ขอโจทย์หน่อย
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom GT200 ไฟฟ้าสถิต นะจ๊ะ ตอบได้ป่าว
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน
Jomjai Ninephoom คำถามถามว่า ดาวเคราะห์ไม่ใช่เหรอครับ

ผมตอบ 8 เพราะปัจจุบันเค้าตัดพลูโตออก ใช่มะครับ
6 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom ข้อน้ำมัน ตอบ เลขออกเทน 85
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom คาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่ใช่ CFC เพราะ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจกแต่มีอิทธิพลต่ออัตราส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกโดยก่อให้เกิดอนุมูลไฮดรอกซิล
5 ชั่วโมงที่แล้ว · เลิกชอบ · 1 คน
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ทำไมตอบ 85
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom อ้าว ติวเตอร์แป้ง แอ๊บถามทำไม
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom น้ำมัน 3:1 ตอบ 85
ข้อรีโมทน่าจะตอบช้อย 4 อ่ะ ที่ดูว่ารีโมทเสียมั้ย
ดาวเคราะห์ตอบ 8 ดวง เพราะไม่นับพลูโต
มุมพาราแลกซ์ ตอบ 0.38 ฟิลิปดา วิธีทำเอา 1/2.6 (อันนี้ไม่มั่นใจ แต่น่าจะใช่)
น้ำมันฟอกไอโอดีนมากสุด ตอบ D ป่ะ (แบบพันธะคู่เยอะสุด)
...ดูเพิ่มเติม
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
Jomjai Ninephoom อาณาจักรมอเนอราไม่มีเยื้อหุ้มนิวเคลียส
ตารางกรดไขมัน: D
ความเร็วที่ 4 วินาที่ :39.2
ความถี่ของลูกบอลที่กระดอน : 1 Hz
เลือดของลูกที่ พ่อแม่เป็น A,B คนแรก O คนต่อไปคือ 25%
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ
ถุงแป้ง ข้าวมะลิหอม ไปเอา โจทย์มาจากไหนนิ
5 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจ

สอบ O-NET2554 ตอบอะไร มาแชร์คำตอบกัน

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ไทย ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์ โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์
ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ไทย ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์ โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ไทย ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์ โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ รวมข้อสอบ รวมข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมข้อสอบเยียวยา สาระน่ารู้ น่ารู้มีสาระ เรื่องน่ารู้ ข้อสอบออนไลน์ คลังข้อสอบ รวมข้อสอบ ข้อสอบ ... คลังข้อสอบ รวมข้อสอบ ข้อสอบ ระบบข้อสอบ โปรแกรมข้อสอบ แบบทดสอบออนไลน์
http://thaiphysics.blogspot.com
และ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oopps

ถ้าไม่ได้ก็แย่ สันคลื่นห่างกัน2เมตรนึกว่าครึ่งลูบเลยได้0.5เลยจิงๆมันต้องตอบ1

Jomjai Ninephoom โรงไฟฟ้าใกล้ควรตั้งใกล้บริเวณที่มีแหล่งน้ำ เพื่อระบายความร้อนครับ
เพราะน้ำเป็นตัว moderator ที่ดีและราคาถูก v-v อย่าถามนะว่า มอดูเรเตอร์ คืออะไร
ลดพลังงานและความร้อนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

Jomjai Ninephoom มุมพาราแลก ตอบ 0.38 ฟิลิปดา เอา 1/2.6

Jomjai Ninephoom โหวตให้ด้วยนะ
http://my.dek-d.com/pallnarak/blog/?blog_id=10125446

Jomjai Ninephoom ถ้าพวกเธอไม่ดูถูกครูนะ พวกเธอจะได้อะไรมากกว่านี้อีก
ครูอาจจะขี้เล่น
เจ็บมากๆ
คำพูดที่ ใครบางคนดูถูก
ถ้าคนคนนั้น สอบตรงได้ จะไม่ว่าไรเลย

ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว • เลิกชอบ • 1 คน
Jomjai Ninephoom GT 200 ใช้หลักการไรอะจาน

ข้อนี้ มันเอาแน่เอานอนไม่ได้
น่าจะ บังเอิญมากกว่า
ครูว่า


Jomjai Ninephoom วิทยาศาสตร์ ได้ 40 อัพ ก็หรูแล้ว
ปีที่แล้ว ค่าเฉลี่ย 27 เอง
เน่ามาก
ถ้าทุกคนได้อย่างต่ำ 40
รับรอง กาญจนา ติด 1ใน 100 แน่นอน

Jomjai Ninephoom หลายอย่างมากเกินไปไหมภูมิ
ความเร็วของแสงในสุญญากาศ= 3x10^8 m/s

แปลงหน่วยเป็น km/hr ง่ายๆโดยการคูณ 18/5 เข้าไป ก็จะได้


Jomjai Ninephoom หลายอย่างมากเกินไปไหมภูมิ
ความเร็วของแสงในสุญญากาศ= 3x10^8 m/s

แปลงหน่วยเป็น km/hr ง่ายๆโดยการคูณ 18/5 เข้าไป ก็จะได้


Jomjai Ninephoom หลายอย่างมากเกินไปไหมภูมิ
ความเร็วของแสงในสุญญากาศ= 3x10^8 m/s

แปลงหน่วยเป็น km/hr ง่ายๆโดยการคูณ 18/5 เข้าไป ก็จะได้


Jomjai Ninephoom มันยากตรงไหน
มันยากตรงไหน
คำถามพื้นฐานมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

สอบ O-NET2554 ตอบอะไร มาแชร์คำตอบกัน

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search