ดอปเลอร์มันคือ ผลการเปลี่ยนแปลงของ ระดับเสียง

ดอปเลอร์มันคือ ผลการเปลี่ยนแปลงของ ระดับเสียง


คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ทับหน้าข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
ก. ผู้ฟังได้ยินเสียงมีความถี่สูงขึ้น เมื่อผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากกัน
ข. ผู้ฟังได้ยินเสียงมีความถี่ต่ำ เมื่อผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหากัน
ค. ผู้ฟังได้ยินเสียงมีความถี่สูงขึ้น เมื่อผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหากัน
ง. ผู้ฟังจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำ เมื่อผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ไปทางเดียวกันด้วยความเร็วเท่ากัน
2. ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของเสียง แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ก. มลภาวะของเสียง ข. ระดับเสียง ค. ความเข้มเสียง ง. ความดังเสียง
3. รถตำรวจทางหลวงวิ่งด้วยอัตราเร็ว 108 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เปิดไซเรนเสียงความถี่ 1,000 เฮิรตซ์
ชายคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ข้างถนนจะได้ยินเสียงความถี่เท่าใด เมื่อรถวิ่งเข้า อัตราเร็วเสียงขณะนั้นเป็น 330 เมตรต่อวินาที
ก. 1,090 Hz ข. 1,000 Hz ค. 990 Hz ง. 909 Hz
4. จากข้อ 3 ถ้ารถตำรวจทางหลวงวิ่งออกจากชายคนนั้น เขาจะได้ยินเสียงความถี่เท่าใด
ก. 1,090 Hz ข. 1,000 Hz ค. 990 Hz ง. 909 Hz
5. ชายคนหนึ่งขับรถยนต์ด้วยความเร็ว 25 เมตรต่อวินาที รถตำรวจทางหลวงวิ่งด้วยอัตราเร็ว 30 เมตรต่อวินาที ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 340 เมตรต่อวินาที เมื่อรถทั้งสองคันวิ่งเข้าหากัน ชายคนนั้นจะได้ยินเสียงจากไซเรน
ของรถตำรวจทางหลวงด้วยความถี่เท่าใด
ก. 851 Hz ข. 986 Hz ค. 1,016 Hz ง. 1177 Hz
6. จากข้อ 5 ถ้ารถทั้งสองคันวิ่งออกจากกัน ชายคนนั้นจะได้ยินเสียงจากไซเรนของรถตำรวจทางหลวงด้วยความถี่เท่าใด
ก. 851 Hz ข. 986 Hz ค. 1,016 Hz ง. 1177 Hz
7. รถไฟเปิดหวูดเสียงความถี่ 500 เฮิรตซ์ วิ่งด้วยอัตราเร็ว 30 เมตรต่อวินาที ถ้าเสียงมีอัตราเร็ว 340 เมตรต่อวินาที ความยาวคลื่นเสียงด้านหน้ารถไฟเป็นเท่าใด
ก. 0.60 m ข. 0.62 m ค. 0.72 m ง. 0.74 m
8. จากข้อ 7 ความยาวคลื่นเสียงด้านหลังรถไฟเป็นเท่าใด
ก. 0.60 m ข. 0.62 m ค. 0.72 m ง. 0.74 m

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search