ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แรงและการเคลื่อนที่ (ฟิสิกส์ สำหรับสายทั่วไป)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.   สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิบาย เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ และปริมาณทางกายภาพ ในหน่วยระบบระหว่างชาติ ( SI unit )  
2.  สำรวจตรวจสอบ ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ทักษะการทดลอง การนำเสนอข้อมูล  การเขียน และการรายงานกราฟ 
3.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสเกลาร์และปริมาณ เวกเตอร์ 
4.  สำรวจตรวจสอบ อธิบายและ คำนวณ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  และปริมาณที่เกี่ยวข้อง 
5.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและคำนวณ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุกรณีที่มีความเร่งเป็นค่าคงตัว 
6.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและคำนวณ เกี่ยวกับแรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 7.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน และผลของแรงเกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวล และจุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง 
8.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง  อธิบาย และคำนวณเกี่ยวกับแรงเสียดทาน 
9.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย และคำนวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์ 
10.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

11.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search