รู้ .. ว่าไม่ใช้ฟิสิกส์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ... แต่ก็สมควรจะรู้บ่าง GPA มันมีผลด้วย .... คอยดูนะ .... จะกดเกรดพวกขี้เกียจ หน้าตาไม่ดี ไม่มีสมอง ไหนๆก็ไม่เอาถ่านแล้ว ก็อย่าเอาเลย อนาคตอันสวยงาม กล้าดียังไงมาหลับในคาบเรียน หลับเป็นอีเวนท์ ไม่ว่าเลย นี้แม่งหลับตลอดกาลนานเทอญ .... โมโห


Entrance ฟิสิกส์ 15 พ.ศ.

โพรเจคไทล์ในแนวดิ่ง


หลักการคำนวณเกี่ยวกับ โพรเจคไทล์ในแนวดิ่ง
          อาศัยการแยกความเร็วของวัตถุออกในแนวราบและในแนวดิ่ง แล้วคำนวณหาค่าต่าง ๆ ที่ต้องการทราบโดยไม่คิดเรื่องแรงต้าน หรือแรงลอยตัวของอากาศ แล้วพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแต่ละแกน โดย
                                  และ       
         การกระจัด ความเร็ว   ขณะเวลาใด ๆ หาได้จากผลบวกของเวคเตอร์ในแนวราบและแนวดิ่งขณะนั้น ๆ
                                   และ        
ปริมาณต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวราบ หรือในแนวดิ่ง หาได้จากสมการ
     
    
การคำนวณหาค่าต่าง ๆ  ใช้สมการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ดังกล่าวข้างต้น แนวการเคลื่อนที่(ดูจากรูป)
       
  ก. หาระยะสูงสุดของวัตถุจากจุดเริ่มต้น (H)
                พิจารณาแนวดิ่ง;  จากสมการ                      
                                                                 
                                                                  
                                                                           bullet07_violet.gif  
 ข. หาเวลา  ที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด
                พิจารณาแนวดิ่ง;  จากสมการ     
                ที่จุดสูงสุด ความเร็วในแนวดิ่ง  
                                                                  
                                                                                bullet05_fire.gif  
                เวลาที่วัตถุอยู่ในอากาศทั้งหมด  =  2   =           aniberry01_red.gif  
  ค. หาระยะทางในแนวราบที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด  
                 พิจารณาในแนวราบ ; จากสมการ      
                                                                        
                                                                         
                                                                                 aniheart_pink.gif

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search