แบบทดสอบเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (O-NET)


1. (O-NET49) คลื่นวิทยุที่ส่งออกจากสถานีวิทยุสองแห่ง มีความถี่ 90 เมกะเฮิรตซ์ และ 100 เมกะเฮิรตซ์ ความยาว
     คลื่นของคลื่นวิทยุทั้งสองนี้ต่างกันเท่าใด
         1. 3.33 m                      2. 3.00 m                               3. 0.33 m                                 4. 0.16 m
2. (O-NET49) ข้อใดเป็นการเรียงลำดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากความยาวคลื่นน้อยไปมากที่ถูกต้อง
          1. รังสีเอกซ์ อินฟราเรด ไมโครเวฟ                         2. อินฟราเรด ไมโครเวฟ รังสีเอกซ์                                  
          3. รังสีเอกซ์ ไมโครเวฟ อินฟราเรด                         4. ไมโครเวฟ อินฟราเรด รังสีเอกซ์
3. (O-NET49) การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลื่นในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็ม คลื่นวิทยุที่ได้จะมีลักษณะอย่างไร
          1. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียง                                                 
          2. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามความถี่ของคลื่นเสียง                                                       
          3. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียง                                                       
          4. คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามความถี่ของคลื่นเสียง
4. (O-NET50) มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติการภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์    สื่อสารกันด้วยวิธีใดสะดวกที่สุด
          1. คลื่นเสียงธรรมดา                                                  2. คลื่นเสียงอัลตราซาวด์
          3. คลื่นวิทยุ                                                                  4. คลื่นโซนาร์
5. (O-NET50) เมื่อคลื่นเคลื่อนจากตัวกลางที่หนึ่งไปตังกลางที่สองโดยอัตราเร็วของคลื่นลดลง   ถามว่าสำหรับคลื่น
      ในตัวกลางที่สอง  ข้อความใดถูกต้อง
          1. ความถี่เพิ่มขึ้น                                                         2. ความถี่ลดลง
          3. ความยาวคลื่นมากขึ้น                                            4. ความยาวคลื่นลดลง
6. (O-NET50) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นิยมใช้ในรีโมทควบคุมการทำงานของเครื่องโทรทัศน์คือข้อใด
          1. อินฟราเรด                                                        2. ไมโครเวฟ
          3. คลื่นวิทยุ                                                           4. อัลตราไวโอเลต
7. (O-NET51) คลื่นวิทยุ FM ความถี่ 88 เมกะเฮิรตซ์  มีความยาวคลื่นเท่าใด  กำหนดให้ความเร็วของคลื่นวิทยุ
      เท่ากับ 3.0 x 108  เมตร/วินาที
          1.  3.0  m                                                                      2.  3.4  m
          3.  6.0  m                                                                      4.  6.8  m
8. (O-NET51) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนี้ที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด
          1. อินฟาเรด                                                 2.  ไมโครเวฟ
          3. คลื่นวิทยุ                                                                  4.  อัลตราไวโอเลต
9.
(O-NET52) คลื่นในข้อใดต่อไปนี้ที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด
          1.  คลื่นวิทยุ                                                 2.  คลื่นอินฟราเรด
          3.  คลื่นไมโครเวฟ                                                      4.  คลื่นแสงที่ตามองเห็น
10. (O-NET53) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในข้อใดที่ไม่มีผลต่อการแผ่กระจายของคลื่นวิทยุ
          1.  การเปลี่ยนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย์        2.  การเกิดแสงเหนือแสงใต้
          3.  การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง                                               4.  การเกิดกลางวัน กลางคืน
11. (O-NET53) ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
          1.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีอัตราเร็วในสุญญากาศเท่ากัน
          2.  มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางชนิดต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทาง
          3.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่มีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
          4.  เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางในตัวกลางที่เปลี่ยนไป อัตราเร็วของคลื่นจะเปลี่ยนไป
12.  (O-NET54)เหตุใดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงจัดเป็นคลื่นตามขวาง
      1.  เพราะสนามแม่เหล็กมีทิศตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า
      2.  เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
      3.  เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
      4.  เพราะสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีทิศเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น
13.  (O-NET54)ถ้าสถานีวิทยุเอเอ็มแห่งหนึ่งกระจายเสียงที่มีความถี่  800  kHz  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
      1.  เสียงพูดถูกนำไปเพิ่มแอมพลิจูดและส่งออกไปโดยมีสัญญาณความถี่  800  kHz คั่นเป็นระยะ ๆ
      2.  เสียงพูดถูกนำไปผสมกับคลื่นพาหะที่มีความถี่  800  kHz 
      3.  เสียงพูดถูกนำไปผสมกับคลื่นพาหะที่มีความถี่ไม่คงที่ แต่ให้ผลลัพธ์ที่มีความถี่  800  kHz คงที่   
      4.  คลื่นพาหะความถี่ 800  kHz  ถูกปรับความถี่ลงให้เหลือไม่เกิน 20 kHz เพื่อให้หูมนุษย์รับฟังได้ 


ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

แบบทดสอบบทที่ 18 เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเกิดได้จากข้อใด
    . นิวตรอน                       . อิเล็กตรอน        ค.  สนามแม่เหล็ก          ง.  สนามไฟฟ้า
2.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดจะเคลื่อนที่ในสูญญากาศ โดยมีสิ่งเหมือนกันคือข้อใด
     . ความถี่                          . อัตราเร็ว             .แอมพลิจูด                  .  ความยาวคลื่น                        
3.  ความยาวคลื่นช่วงใดต่อไปนี้มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด
     . แสงสีแดง                    . แสงสีม่วง          . คลื่นวิทยุ                   .รังสีเอกซ์
4. จากสมมติฐานของแมกซ์เวลส์พบว่าการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าจะทำให้เกิดอะไร
     .  กระแสไฟฟ้า              . แรงดัน              .  สนามแม่เหล็ก          . แรงเคลื่อนไฟฟ้า                                   
5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ในข้อใด
    .  ผ่านก๊าซ                                                     ข.  เพียงสุญญากาศ       
    . ผ่านบริเวณที่มีสนามไฟฟ้า                         .  ผ่านได้ทุกข้อที่กล่าวข้างต้น
6. พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าน่าจะซ่อนอยู่ในข้อใด
    .  ความถี่                     . ความเร็ว .  ความยาวคลื่น             .  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก                           
7.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่นำสิ่งในข้อใดไปด้วย
     .  ประจุ                       . โมเมนตัม           . พลังงาน                       .  สัญญาณจากวิทยุ                 
8.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะนำสิ่งในข้อใดไปด้วย
     .ประจุ                         . ความถี่               . พลังงาน                       .  ความยาวนคลื่น                                
9. ทิศทางของสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะอย่างไร
    .  ขนานกับสนามไฟฟ้า                                 . ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า      
    .  ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น    . มีทิศตั้งฉากทั้งสนามไฟฟ้าและทิศการแผ่ของคลื่น
10. ขนาดความเข้มของสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในขณะใดๆจะเป็นไปตามข้อใด                            
      .  แปรผกผันกับความเข้มสนามไฟฟ้า       . เป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเข้มสนามไฟฟ้า               
      .  เท่ากับสนามไฟฟ้า                                    ง.   ถูกทุกข้อ          
11.ความเร็วของแสงในอากาศ  3108  เมตร/วินาที  สถานีวิทยุ F.M.สถานีหนึ่งประกาศว่ากระจายเสียงด้วยความถี่  
      100 MHz   ความยาวคลื่นในอากาศของสถานีนั้นเป็นเท่าใด
       .  1  เมตร                    .  2  เมตร               .  3  เมตร                       .   4  เมตร                  
12.จากข้อ 11.  สายอากาศที่สั้นที่สุดที่ทำให้เกิดคลื่นนิ่งในสายอากาศนั้นได้พอดีต้องยาวเท่าใด
      .   0.5 เมตร                  .   1 เมตร                .   1.5  เมตร                  .   2  เมตร                  
13. คลื่นวิทยุ FM ความถี่  88  เมกะเฮิรตซ์  มีความยาวคลื่นเท่าใด  กำหนดให้ความเร็วของคลื่นวิทยุเท่ากับ
     3.0 x 108  เมตร/วินาที
      ก.   3.0   เมตร                 .   3.4   เมตร              .   6.0   เมตร                   .   6.8   เมตร


14.  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึ่งออกอากาศด้วยคลื่น 100 เมกะเฮิรตซ์ถ้าท่านต้องการสร้างสายอากาศสำหรับ
       รับคลื่นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ความยาวที่เหมาะสมของสายอากาศที่ท่านจะสร้างจะเป็นเท่าใด
       .  0.5 เมตร                 . 1 เมตร                   .   1.5 เมตร                       .  2  เมตร                  
15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือข้อใด 
       ก.  หักเหได้เท่ากัน         ข.  เลี้ยวเบนได้เท่ากัน          ค.  แทรกสอดได้เท่ากัน       ง.  มีความเร็วเท่ากับแสง
16. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดที่มีพลังงานมากที่สุด 
       ก.   แสง                           ข.  รังสีเอ็กซ์                          ค.  ไมโครเวฟ                        ง.  อัลตราไวโอเลต
17. เมื่อนักบินอวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์สามารถพูดคุยกับคนที่อยู่บนโลกได้  จะต้องใช้คลื่นชนิดใด 
       ก.  คลื่นวิทยุ                   ข.  คลื่นเสียง                          ค.  คลื่นโทรทัศน์                  ง.  คลื่นไมโครเวฟ
18.  คลื่นวิทยุ  F.M.  มีช่วงความถี่เท่าใด 
       .   88  - 108   kHz        .  88  -  108   MHz            .  530  -  1600   kHz          .  530  -  1600   MHz
19.  สถานีโทรทัศน์ใช้วิธีส่งเสียงและภาพในระบบใดตามลำดับ 
       ก.   A.M.  -  A.M.           ข.  A.M.  -  F.M.                  ค.  F.M.  -  A.M.                   ง.  F.M.  -  F.M.
20.  ข้อใดเรียงลำดับจากความยาวคลื่นน้อยไปหาความยาวคลื่นมากได้ถูกต้อง 
       ก.   อินฟราเรด , แสง , แกมมา                                     ข.  รังสีเอ็กซ์ , อินฟราเรด , แสง
       ค.   ไมโครเวฟ , แสง , อินฟราเรด                               ง.  รังสีเอ็กซ์ , อัลตราไวโอเลต , อินฟราเรด
21. ข้อใด  ไม่ใช่  คุณสมบัติของรังสีเอ็กซ์ 
       ก.  ทำให้แก๊สแตกตัวเป็นอิออน                                  ข.  เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง
       ค.  มีอำนาจในการผ่านทะลุทะลวงสูง                        ง.  เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
22. คลื่นวิทยุที่ส่งออกจากสถานีวิทยุสองแห่ง  มีความถี่  90 MHz และ 100 MHz   ความยาวของคลื่นวิทยุทั้ง
       สองนี้ต่างกันเท่าไร
        ก.   0.16  m                     ข.   0.33   m                          ค.   3.00  m                         ง.   3.33   m
23. คลื่นวิทยุแตกต่างจากคลื่นแสงอย่างไร
       .  คลื่นวิทยุมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นแสง                         . คลื่นวิทยุความถี่สูงกว่าคลื่นแสง
      . คลื่นวิทยุเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าคลื่นแสง              . คลื่นวิทยุเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าคลื่นแสง
24. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้คือข้อใด
       ก.  รังสีเอ็กซ์                   ข.  รังสีแกมมา                      ค.  รังสีอินฟราเรด              ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต
25. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงคลื่นต่างๆ ในสเปกตรัม
       1. มีแหล่งกำเนิดและการตรวจจับที่ต่างกัน               2. เคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยความเร็วแสง
       3. มีการส่งผ่านพลังงานไปพร้อมกับคลื่น
       . ข้อ 1 เท่านั้น               . ข้อ 1 และ 2                      . ข้อ 2 และ 3                       . ข้อ 1 , 2  และ 3
26. การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใด
       . อินฟาเรด                    . อัลตราไวโอเลต               . แกมมา                               . เอ็กซ์
27. มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์  สื่อสารกันด้วยวิธีใด
      .  คลื่นวิทยุ                   .  คลื่นโซนาร์                  .  คลื่นเสียงธรรมดา          .  คลื่นเสียงอัลตราซาวด์                               
28. Henry  Becquerel  นำแผ่นฟิล์มใส่ไว้ในซองสีดำวางไว้ใต้ธาตุยูเรเนียม  เมื่อนำฟิล์มไปล้างพบว่า
       เกิดรอยดำบนแผ่นฟิล์มและสรุปว่ารังสีที่ออกมา  จากธาตุยูเรเนียมไม่ใช่รังสีเอกซ์ด้วยเหตุผลใด
       1.  รอยดำนั้นมีความเข้มมากกว่ารังสีเอกซ์                                                2.  รังสีนี้ถูกปล่อยออกมาตลอดเวลา
       3.  รังสีนี้ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นอิออนได้ดีกว่ารังสีเอกซ์                    4.  รังสีนี้เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็ก
       ข้อที่ถูกต้องคือ
       .  1,  2,  3                      .  2,  3,  4                             .  1,  3,  4             .  ถูกทุกข้อ
29. สมบัติข้อใดของคลื่นไมโครเวฟที่ทำให้อาหารสุกได้
       .  ทะลุผ่านวัตถุได้ดี                                                    ข.  มีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุ
       ค.  ทำให้โมเลกุลของน้ำสั่น                                         ง.  เมื่อผ่านวัตถุคลื่นจะสะท้อนไปมาในวัตถุได้
30. ข้อความใดต่อไปนี้   กล่าวไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับรังสีอัลตราไวโอเลต
       ก.  มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค
       ข.  มองเห็นเป็นสีม่วงอ่อนและสามารถผ่านแผ่นแก้วบาง ๆ ได้
       ค.  สามารถทำให้สารเคมีบางชนิดเรืองแสงได้จึงมีการนำไปใช้ส่องเสื้อผ้าที่ทาด้วยสารเรืองแสงของผู้แสดง
             บนเวทีจะช่วยให้เห็นเป็นสีสันที่น่าตื่นตามากขึ้น
       ง.  ถ้าโอโซนในชั้นบรรยากาศชั้นบนลดน้อยลง  การดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ก็จะลดลงไป
            ด้วย จนอาจได้รับอันตรายจากรังสีนี้ที่ตกลงสู่โลกได้
31. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปนี้ คลื่นใดมีความถี่ต่ำที่สุด
       ก.  คลื่นวิทยุ                   ข.  คลื่นแสง                          ค.  รังสีอินฟราเรด                ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต
32. รังสีที่ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบลายมือผู้ฝากธนาคาร คือรังสีใด
       ก.  รังสีเอ็กซ์                   ข.  รังสีแกมมา                      ค.  รังสีอินฟราเรด                ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต
33. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดที่สามารถสะท้อนได้ดีที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์คือข้อใด
       ก.  คลื่นโทรทัศน์           ข.  รังสีอินฟราเรด                ค.  คลื่นไมโครเวฟ               ง.  คลื่นวิทยุ  เอ เอ็ม
34. ข้อใดที่ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากรังสีอินฟราเรด
       ก.  ตรวจสอบและค้นหาสัตว์ป่าในที่มืด                    ข.  ใช้อบอาหาร ทำให้อาหารสุก
ค.  ใช้ในอุตสาหกรรมอบสี                                         ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
35. แสงสีใดต่อไปนี้ที่มีความถี่น้อยที่สุด 
       .  สีม่วง                         .  สีแดง                                .  สีเหลือง                             .  สีน้ำเงิน
36. รังสีอัลตราไวโอเลตได้มาจากไหน 
ก.  ดวงอาทิตย์               ข.  หลอดเรืองแสง                ค.  เครื่องรับโทรทัศน์          ง.  ข้อ  ก และข้อ ข ถูก
37. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นิยมใช้ในรีโมทควบคุมการทำงานของเครื่องโทรทัศน์คือข้อใด
      ก.  คลื่นวิทยุ                 ข.  อินฟราเรด                           ค.  คลื่นไมโครเวฟ     ง.   อัลตราไวโอเลต
38. ในธรรมชาติร่างกายของคนสามารถสร้างวิตามินจากรังสีอะไร
       ก.  รังสีเอ็กซ์                   ข.  รังสีแกมมา                      ค.  รังสีอินฟราเรด                ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต
39. รังสีใดที่ทำให้เกิดประจุอิสระในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ คือข้อใด
       ก.  รังสีเอ็กซ์                   ข.  รังสีแกมมา                      ค.  รังสีอินฟราเรด                ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต
40. รังสีใดต่อไปนี้ไม่ได้ออกมาจากนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี
       .  รังสีแอลฟา                .  รังสีบีตา                          .  รังสีแกมมา                   .   รังสีเอ็กซ์
41. เมื่อใช้สิ่งกีดขวางต่อไปนี้กั้นรังสีเอ็กซ์ สิ่งใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
       .   เหล็ก                          .   เงิน                                  .   ทองแดง                       .   ตะกั่ว
42. รังสีชนิดใดมีพลังงานมากที่สุด 
       ก.  รังสีเอ็กซ์                   ข.  รังสีแกมมา                      ค.  รังสีอินฟราเรด                ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต
43. รังสีที่แตกต่างไปจากรังสีอื่นคือข้อใด
ก.  รังสีบีตา                  ข. รังสีเอ็กซ์                            ค.  รังสีอินฟราเรด                ง.  รังสีอัลตราไวโอเลต
44. ความถี่คลื่นวิทยุอยู่ในช่วงใด 
ก.  สูงกว่ารังสีอินฟราเรด                                            ข.  ต่ำกว่ารังสีอินฟราเรด
ค.  สูงกว่ารังสีอัลตราไวโอเลต                                   ง.  อยู่ในช่วงเดียวกับรังสีแกมมา
45. การส่งโทรทัศน์สีใช้อะไรเป็นแม่สีที่จะทำให้เกิดสีตามธรรมชาติ
       ก.  สีแดง  สีฟ้า  สีเหลือง                                               ข.  สีแดง  สีน้ำเงิน  สีแสด
       ค.  สีแดง  สีน้ำเงิน  สีเขียว                                  ง.  สีแดง  สีน้ำเงิน  สีเหลือง
46. วิทยุ  เอ.เอ็ม. ดีกว่า เอฟ.เอ็ม. ในด้านใด
ก.  ส่งระยะทางไกลดีกว่า                                            ข.  กินไฟน้อยกว่าระบบ เอฟ.เอ็ม.
ค.  ให้กำลังสูงกว่าเมื่อมีขนาดเท่ากัน                         ง.  เสียงดังกว่าเพราะสถานีสามารถส่งกำลังสูงกว่า
47. อันตรายจากรังสีใดที่พอเหมาะอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ 
       ก.  รังสีเอ็กซ์                    ข.  ไมโครเวฟ                      ค.  รังสีอินฟราเรด           ง.  รังสีอุลตราไวโอเลต
48. เหตุที่ใช้ไมโครเวฟแทนคลื่นวิทยุในระบบโทรคมนาคม เพราะเหตุใด 
       ก.  คลื่นวิทยุสะท้อนง่ายเกินไป                                   ข.  ความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุสั้นกว่า
ค.  ไมโครเวฟมีอำนาจทะลุผ่านได้ดีกว่า                   ง.  คลื่นวิทยุถูกผสมกับคลื่นอื่นในบรรยากาศได้ง่าย
49.  การยิงไมโครเวฟไปยังภาชนะพลาสติกที่บรรจุน้ำ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร 
       ก.  อุณหภูมิของน้ำลดลง                                              ข.  อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น
ค.  การหักเหและการแทรกสอด                                                ง.  การสะท้อนและการแทรกสอด
50.รังสีอินฟราเรดและคลื่นไมโครเวฟมีสิ่งที่เหมือนกันคือ
       1.  เป็นคลื่นประเภทเดียวกัน       
2.  ตรวจจับด้วยฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกัน
3.  มีประโยชน์ในการสื่อสารเหมือนกัน
คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด 
ก.  ข้อ  1  เท่านั้น                                                           ข.  ข้อ  1  และ  2
ค.  ข้อ  2  และ  3                                                           .   ข้อ  1 , 2 และ 3ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search