แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน รายวิชาฟิสิกส์

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน
รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 30201 สาระเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำชี้แจง ข้อสอบมี 3 ตอน ใช้เวลา 120 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ข้อ 20 คะแนน
ตอนที่ 2 ข้อสอบปรนัยเติมคำตอบ 40 คะแนน
ตอนที่ 3 ข้อสอบอัตนัย แสดงวิธีทำ 40 คะแนน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตอนที่ 1  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกาเครื่องหมาย ´ ลงในช่องตัวเลือกของกระดาษคำตอบ
1.    พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(1)   วิชาฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(2)   วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นสาขาหนึ่งของวิชาฟิสิกส์
(3)   วิชาฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
(4)   วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นสาขาหนึ่งของวิชาฟิสิกส์
ข้อความในข้อใดบ้างที่กล่าวถูกต้อง


ก.       ข้อ (1)
ข.       ข้อ (3)
ค.       ข้อ (1) และ (4)
ง.        ข้อ (2) และ (3)


2.    ข้อความมุงหมายในการศึกษาวิชาฟิสิกส์ เป็นไปตามข้อใด
ก.       รู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ข.       หาหนทางในการดำรงชีวิตให้ปลอดภัยจากโรค และภัยธรรมชาติ
ค.       ประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิต
ง.        คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขยายพื้นที่การมีชีวิตไปยังนอกโลก
3.    พิจารณาข้อความต่อไปนี้


(1)   การสรุป
(2)   การสำรวจ
(3)   การสังเกต
(4)   การทดลอง
(5)   การอภิปราย
(6)   การตั้งปัญหา
(7)   การบันทึกข้อมูล
(8)   การวิเคราะห์ข้อมูล
(9)   การสร้างแบบจำลอง


ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนในการศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง


ก.       (3) ® (6) ® (2) ® (7) ® (8) ® (1)
ข.       (6) ® (2) ® (3) ® (7) ® (8) ® (1)
ค.       (6) ® (4) ® (5) ® (7) ® (8) ® (1)
ง.        (2) ® (7) ® (6) ® (5) ® (8) ® (1)


4.    ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ข้อใด


ก.       ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข.       ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริง และข้อมูลเชิงข้อสรุป
ค.       ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงข้อคิดเห็น
ง.        ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริง และข้อมูลเชิงข้อคิดเห็น


5.    หน่วยมูลฐานที่ใช้ในระบบ SI มีกี่หน่วย


ก.       5 หน่วย
ข.       6 หน่วย
ค.       7 หน่วย
ง.        8 หน่วย


พิจารณาข้อมูล แล้วใช้ตอบคำถาม ข้อ 6. – 7.


(1)   จูล
(2)   นาที
(3)   เมตร
(4)   วินาที
(5)   โอห์ม
(6)   นิวตัน
(7)   เคลวิน
(8)   แอมแปร์
(9)   กิโลเมตร
(10)  แคนเดลา
(11)  เมตร/วินาที
(12)  ลูกบาศก์เมตร


6.    ข้อใดเป็นหน่วยมูลฐานในระบบ SI ทั้งหมด


ก.       (3)  (4)  (8)   (10)
ข.       (1)  (2)  (6)   (9)
ค.       (4)  (5)  (7)   (10)
ง.        (2)  (7)  (11)  (12)


7.    ข้อใดเป็นหน่วยอนุพัทธ์ในระบบ SI ทั้งหมด


ก.       (3)  (4)  (8)   (10)
ข.       (1)  (2)  (6)   (9)
ค.       (4)  (5)  (7)   (10)
ง.        (2)  (7)  (11)  (12)


8.    ข้อใดไม่ใช่หน่วยในระบบ SI ทั้งหมด


ก.       นิวตัน  เฮิรตซ์
ข.       ไมโครปอนด์  ตารางฟุต
ค.       เมตร/วินาที  กิโลเมตร/ชั่วโมง
ง.        ตารางกิโลเมตร  ลูกบาศก์เซนติเมตร


9.    ตัวเลขที่ได้จากการวัด 30 เซนติเมตร และ 5.020 มิลลิเมตร มีเลขนัยสำคัญกี่ตัว ตามลำดับ


ก.       1 และ 2
ข.       1 และ 4
ค.       2 และ 2
ง.        2 และ 4


10.              เมื่อนักเรียนสังเกตนาฬิกาแบบเข็ม จากขณะที่มีเข็มสั้น เข็มยาว และเข็มวินาที ชี้เลข 12 พร้อมกัน และเมื่อเวลาผ่านไป ปรากฏว่าเข็มยาว ชี้เลข 5 และเข็มวินาทีชี้ เลข 15 จะบันทึกว่าเวลาผ่านไปน้อยที่สุดเท่าใด โดยใช้หลักเลขนัยสำคัญ


ก.       25.25 นาที
ข.       25.150 นาที

ค.       60 ´ 25.15 วินาที
ง.        60 ´ 25.250 วินาที


11.              วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นแนวตรงไปทางทิศเหนือด้วยอัตราเร็ว 3 เมตร/วินาที เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นเคลื่อนที่เป็นแนวตรงต่อไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็ว 4 เมตร/วินาที เป็นเวลา 10 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ย และความเร่งเฉลี่ย ตลอดการเคลื่อนที่ในช่วง 20 วินาที ตามลำดับ


ก.       2.0 m/s  และ 5.0 m/s
ข.       2.5 m/s  และ 3.5 m/s 
ค.       3.5 m/s  และ 2.5 m/s
ง.        5.0 m/s  และ 2.0 m/s


12.              ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมด


ก.       ระยะทาง เวลา มวล
ข.       แรง ความเร็ว ความเร่ง
ค.       การกระจัด เวลา ความเร็ว
ง.        ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง


13.              นักกรีฑา วิ่ง 4´100 เมตร วิ่งแล้วจับเวลาได้เป็น 9.5, 10.0, 10.5 และ 10.0 วินาที อัตราเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าใด


ก.       0 เมตร/วินาที
ข.       0.0 เมตร/วินาที
ค.       10 เมตร/วินาที
10.0 เมตร/วินาที

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search