วชิาฟิสิกส์เร่ืองโมเมนตมั


แบบทดสอบรายจดุ ประสงค์รายวชิาฟิสิกส์เร่ืองโมเมนตมั
1.  โมเมนตมัหมายถึงอะไรเป็นปริมาณอะไร มีหน่วยวา่ อยา่ งไร
2.   ลูกปื นมวล  20  กรัม ออกจากกระบอกปื นด้วยความ เร็ว   500  เมตร / วนิาทีวง่ิเขา้ไปในทอ่ นไมแ้ละ
หยุดนึ่ง
      ในเวลา  0.2  วินาที  แรงเฉล่ียท่ีทอ่ นไมก้ระทา ต่อลูกปืน ในช่วงน้ีมีคา่ เทา่ ใด
3.   มวล  7.5  กิโลกรัม ขณะท่ีเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว1 เมตร ตอ่ วนิาทีถูกแรงคงท่ี5  นิวตัน  กระท านาน
เทา่ ใด
      จึงจะหยดุ วตัถุน้ีได้
4.   นกักีฬาเตะลูกบอล มวล 200  กรัม  ด้วยความเร็ว   5 เมตรตอ่ วนิาทีอดักา แพงแลว้ลูกบอล สะทอ้นสวน
       ออกมาดว้ยอตัราเร็วเทา่ เดิม จงหาคา่ เฉล่ียของแรงท่ีกา แพงกระทา ตอ่ ลูกบอล ถา้ลูกบอล กระทา ตอ่ แพง
อยู่
       ในช่วงเวลา 0.05  วินาที  
5.   กอ้นหินมวล 2  กิโลกรัม เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว 6 เมตร ตอ่ วนิาทีจะตอ้งใชแ้รงขนาดเทา่ ใดจึงจะ
สามารถ
      หยดุ กอ้นหินน้ีไดใ้นช่วงเวลา 5  X  10
–3
  วินาที  
6.   ลูกปื นมวล  2 x 10
–2
  กิโลกรัม ออกจากปลายกระบอกปืนดว้ยความเร็ว 500  เมตร / วนิาทีวง่ิเขา้ไปใน
      ทอ่ นไมแ้ละหยดุ น่ิงในเวลา 0.2  วินาที  แรงเฉลี่ยที่ทอ่ นไมก้ระทา ต่อลูกปืนเป็นเท่าใด
7. ลูกปื นมวล  2 x 10
–2
  กิโลกรัม ออกจากปลายกระบอกปืนดว้ยความเร็ว 500  เมตร / วนิาทีวง่ิเขา้ไปใน
ทอ่ นไมแ้ละหยดุ น่ิงในเวลา 0.2  วนิาทีแรงเฉล่ียท่ีทอ่ นไมก้ระทา ตอ่ ลูกปืนเป็นเทา่ ใด
8. มวล  2  และ  1  กิโลกรัม มีความเร็ว 4  และ  1  เมตรต่อวนิาทีวง่ิตามกนั เป็นในแนวเส้นตรงเดียวกนั
โดยมวล   1 กิโลกรัม อยหู่ นา้ จงหาความเร็วหลงัชนของมวลท้งัสองถา้เป็นการชนแบบไมย่ ดืหยนุ่ โดย
สมบูรณ์
9. จากข้อ 8  ถา้เป็นการชนแบบยดืหยนุ่ ความเร็วหลงัชนของมวล 1  กิโลกรัม มีคา่ ก่ีเมตร / วินาที  
10. รถมวล  40  กิโลกรัม มีความเร็ว 20  เมตร / วินาที  เข้าชนมวล  60  กิโลกรัม ท่ีจอดน่ิงหลงัชนท้งัสอง
ติดกนั อยากทราบวา่ หลงัชนรถมีความเร็วเป็นเทา่ ไร
11. ยิงลูกปื นมวล  10  กรัม ชนกล่องมวล 1  กิโลกรัม ท่ีอยนู่ ่ิงลูกปืนเขา้ชนดว้ยความเร็ว 1,000  เมตร/
วนิาทีกล่องจะเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเทา่ ไร
12. กระสุนปื นมวล  20  กรัม  และมีความเร็ว  4,020 เซนติเมตรตอ่ วนิาทีในแนวระดบั พงุ่ เขา้ชนแทง่ ไมซ้่ึง
วางอยนู่ ่ิง ๆ บนโตะ๊ท่ีปราศจากความเสียดทานและฝังอยใู่นแทง่ ไม้ถา้ไมม้ีมวล 4  กิโลเมตร ความเร็ว
ของแทง่ ไมห้ลงัถูกชนเป็นเท่าไร

การชนและโมเมนตัม


การชนและโมเมนตัม
1. วัตถุมวล  2 กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที  จะมีโมเมนตัมเท่าไร
2.  ปล่อยวัตถุมวล 1 กิโลกรัม ลงในแนวดิ่ง เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที โมเมนตัมของวัตถุเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
3. ปาวัตถุมวล 0.5 กิโลกรัม ขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที เมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที  จงหา  ก. โมเมนตัมเริ่มต้น   ข.  โมเมนตัมสุดท้าย   ค.   โมเมนตัมที่เปลี่ยนไป
4.  ขว้างลูกบอล 0.2 กิโลกรัม ด้วยความเร็ว  10 เมตรต่อวินาที  ในแนวระดับเข้าชนกำแพงในทิศตั้งฉากกับกำแพงแล้วสะท้อนกลับออกมาในแนวเดิมด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที จงหา
    ก.  โมเมนตัมก่อนชนกำแพง        ข.  โมเมนตัมหลังชนกำแพง         ค.  การดลของลูกบอล
5.  โรนัลโดเตะลูกบอลมวล 0.5 กิโลกรัม ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 20 เมตรต่อวินาที เข้าชนฝาผนังในแนวตั้งฉาก  แล้วสะท้อนกลับออกมาในแนวเดิมด้วยอัตราเร็ว 20 เมตรต่อวินาทีเท่ากัน ถ้าลูกบอลกระทบฝาผนังนาน 0.05 วินาที  จงหา
    ก.  การดลของลูกบอล        ข.  แรงเฉลี่ยที่ฝาผนังกระทำต่อลูกบอล
6.ต๋องแทงลูกสนุ๊กเกอร์มวล 100 กรัม ทำให้ลูกสนุ๊กมีความเร็ว 8 เมตรต่อวินาที  ถ้าช่วงเวลาที่ไม้คิวกระทบลูกสนุ๊กเป็น 0.01 วินาที  จงหาแรงเฉลี่ยที่ไม้คิวกระทำต่อลูกสนุ๊ก
7. สุวิมล ดวงจันทร์ ตีลูกเทนนิสมวล 200 กรัม ที่กำลังลอยเข้าหาตัวเธอในแนวระดับด้วยความเร็ว  25 เมตร/วินาที  ให้สะท้อนกลับไปในแนวเดิมด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที  ในช่วงเวลา 0.002 วินาที  จงหาแรงดลเฉลี่ยของลูกเทนนิส
8.  กล่องใบหนึ่งอยู่บนรถซึ่งกำลังเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที รถจะต้องเบรคจนหยุดนิ่งในเวลาน้อยที่สุดเท่าไร กล่องจึงจะไม่ไถลไปบนรถ  ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างกล่องกับรถเป็น  0.5
9.  น้ำพุ่งออกจากท่อฉีดซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด 2x 10-3 เมตร2   ด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที  เข้ากระทบฝาผนังในแนวตั้งฉาก  ถ้าไม่มีน้ำกระเด็นกลับ  จงคำนวณหาแรงที่ลำน้ำกระทบต่อฝาผนัง  กำหนดให้น้ำ  1 ลบ.เมตร มีมวล 103 กิโลกรัม
10.  ปล่อยลูกบอลมวล 0.4 กิโลกรัม  จากที่สูง 5 เมตร  ตกลงในแนวดิ่ง  กระทบพื้นนาน 0.02 วินาที  ปรากฏว่าลูกบอลกระดอนขึ้นสูง 3.2 เมตร จงหา
ก.  การดลของลูกบอล            ข.  แรงดลที่กระทำต่อลูกบอล

เคมี


Directory 01_แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1.zip2 weeks ago295 MB
Directory 02_แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2.zip2 weeks ago262 MB
Directory 03_อนุภาคมูลฐานของอะตอม.zip2 weeks ago716 MB
Directory 04_เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป.zip2 months ago435 MB
Directory 05_คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัม.zip2 weeks ago686 MB
Directory 06_สเปกตรัมของธาตุและการแปลความหมาย.zip2 weeks ago828 MB
Directory 07_การเกิดพันธะโคเวเลนต์.zip2 weeks ago212 MB
Directory 08_สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส.zip2 weeks ago59 MB
Directory 09_การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์.zip2 weeks ago151 MB
Directory 10_ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ.zip2 weeks ago64 MB
Directory 11_แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์.zip2 weeks ago120 MB
Directory 12_รูปร่างของโมเลกุล.zip2 months ago241 MB
Directory 13_ขั้วของพันธะและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์.zip2 weeks ago369 MB
Directory 14_สมบัติของสารประกอบตามคาบในตารางธาตุ.zip2 weeks ago90 MB
Directory 15_ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA และ IIA.zip2 weeks ago237 MB
Directory 16_ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA.zip2 weeks ago263 MB
Directory 17_สมบัติของธาตุกัมมันตรังสี.zip2 weeks ago119 MB
Directory 18_ปฏิกิริยานิวเคลียร์.zip2 weeks ago223 MB
Directory 19_การตรวจสอบและเทคโนโลยีการใช้สารกัมมันตรังสี.zip2 weeks ago150 MB
Directory 20_มวลอะตอมและมวลอะตอมเฉลี่ย.zip2 weeks ago143 MB
Directory 21_มวลโมเลกุล.zip2 weeks ago228 MB
Directory 22_โมลและจำนวนโมลกับอนุภาค.zip2 months ago84 MB
Directory 23_โมลและมวล.zip2 weeks ago93 MB
Directory 24_โมลและปริมาตรของแก๊ส.zip2 weeks ago104 MB
Directory 25_สูตรโมเลกุลและมวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบ.zip2 weeks ago131 MB
Directory 26_สูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล.zip2 weeks ago65 MB
Directory 27_อนุภาคสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี.zip2 weeks ago69 MB
Directory 28_สารละลายและหน่วยความเข้มข้นของสารละลาย.zip2 weeks ago64 MB
Directory 29_สถานะของสสาร.zip2 weeks ago325 MB
Directory 30_ความตึงผิว.zip2 weeks ago269 MB
Directory 31_การระเหย.zip2 weeks ago260 MB
Directory 32_กฏของบอยล์.zip2 weeks ago339 MB
Directory 33_กฎของชาร์ล.zip2 weeks ago520 MB
Directory 34_รูปของของแข็ง.zip2 weeks ago224 MB
Directory 35_ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว.zip2 weeks ago251 MB
Directory 36_แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี.zip2 weeks ago123 MB
Directory 37_ผลของความเข้มข้นของสารต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี.zip2 weeks ago319 MB
Directory 38_ผลของพื้นที่ผิวของสารต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี.zip2 weeks ago515 MB
Directory 39_ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี.zip2 months ago186 MB
Directory 40_การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้.zip2 weeks ago231 MB
Directory 41_การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล.zip2 weeks ago306 MB
Directory 42_สมดุลในปฏิกิริยาเคมี 1.zip2 weeks ago281 MB
Directory 43_สมดุลในปฏิกิริยาเคมี 2.zip2 months ago351 MB
Directory 44_หลักของเลอชาเตอลิเอ.zip2 weeks ago734 MB
Directory 45_การใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในอุตสาหกรรม.zip2 weeks ago681 MB
Directory 46_ทฤษฎีกรด-เบส.zip2 months ago227 MB
Directory 47_การแตกตัวของกรดและเบส_กรดแก่และเบสแก่.zip2 weeks ago78 MB
Directory 48_การแตกตัวของกรดและเบส_กรดอ่อน.zip2 weeks ago168 MB
Directory 49_การแตกตัวของกรดและเบส_เบสอ่อน.zip2 weeks ago135 MB
Directory 50_อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส.zip2 weeks ago343 MB
Directory 51_ปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยาสะเทิน.zip2 weeks ago401 MB
Directory 52_ปฏิกิริยาของกรด-เบส_ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ.zip2 weeks ago231 MB
Directory 53_การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำและ pH ของสารละลาย.zip2 weeks ago262 MB
Directory 54_ปฏิกิริยารีดอกซ์.zip2 weeks ago219 MB
Directory 55_การทดลองเรื่องปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน.zip2 weeks ago327 MB
Directory 56_การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน.zip2 weeks ago201 MB
Directory 57_การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา.zip2 weeks ago296 MB
Directory 58_เซลล์ไฟฟ้าเคมี เซลล์กัลวานิก ตอนที่1.zip2 weeks ago318 MB
Directory 59_เซลล์กัลวานิก ตอนที่2 การทดลองแสดงการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก.zip2 weeks ago263 MB
Directory 60_เซลล์ความเข้มข้น.zip2 weeks ago341 MB
Directory 61_ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์.zip2 weeks ago194 MB
Directory 62_การใช้ประโยชน์จาก Eo ตอนที่ 1.zip2 weeks ago809 MB
Directory 63_การใช้ประโยชน์จาก Eo ตอนที่ 2.zip2 weeks ago790 MB
Directory 64_อุตสาหกรรมเซรามิกส์.zip2 weeks ago499 MB
Directory 65_เซรามิกส์ แก้ว.zip2 weeks ago419 MB
Directory 66_ปูนซีเมนต์.zip2 weeks ago425 MB
Directory 67_ปุ๋ยไนโตรเจน.zip2 weeks ago468 MB
Directory 68_ปุ๋ยฟอสเฟต.zip2 weeks ago221 MB
Directory 69_ปุ๋ยโพแทส.zip2 weeks ago276 MB
Directory 70_แร่รัตนชาติ 1.zip2 weeks ago360 MB
Directory 71_การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์.zip2 weeks ago66 MB
Directory 72_ไอโซเมอริซึม.zip2 weeks ago233 MB
Directory 73_หมู่ฟังก์ชัน.zip2 weeks ago380 MB
Directory 74_สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสมบัติบางประการ.zip2 weeks ago172 MB
Directory 75_สารประกอบแอลเคนและไซโครแอลเคน.zip2 weeks ago167 MB
Directory 76_สารประกอบแอลคีน.zip2 weeks ago419 MB
Directory 77_สารประกอบแอลไคน์.zip2 weeks ago331 MB
Directory 78_ผลิตภัณฑ์จากซากดึกดำบรรพ์.zip2 weeks ago126 MB
Directory 79_ถ่านหิน.zip2 weeks ago221 MB
Directory 80_หินน้ำมัน.zip2 weeks ago165 MB
Directory 81_การแยกแก๊สธรรมชาติ.zip2 weeks ago164 MB
Directory 82_พลาสติก.zip2 weeks ago295 MB
Directory 83_เส้นใย.zip2 weeks ago369 MB
Directory 84_ยาง.zip2 weeks ago234 MB
Directory 85_สารชีวโมเลกุล.zip2 weeks ago287 MB
Directory 86_โปรตีน.zip2 weeks ago248 MB
Directory 87_กรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์.zip2 weeks ago247 MB
Directory 88_โครงสร้างปฐมภูมิและโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีน.zip2 weeks ago264 MB
Directory 89_โครงสร้างตติยภูมิและโครงสร้างจตุรภูมิของโปรตีน.zip2 weeks ago303 MB
Directory 90_เอนไซม์.zip2 weeks ago393 MB
Directory 91_การแปลงสภาพของโปรตีน.zip2 weeks ago425 MB
Directory 92_คาร์โบไฮเดรต.zip

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search