เคมี


Directory 01_แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1.zip2 weeks ago295 MB
Directory 02_แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2.zip2 weeks ago262 MB
Directory 03_อนุภาคมูลฐานของอะตอม.zip2 weeks ago716 MB
Directory 04_เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป.zip2 months ago435 MB
Directory 05_คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัม.zip2 weeks ago686 MB
Directory 06_สเปกตรัมของธาตุและการแปลความหมาย.zip2 weeks ago828 MB
Directory 07_การเกิดพันธะโคเวเลนต์.zip2 weeks ago212 MB
Directory 08_สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส.zip2 weeks ago59 MB
Directory 09_การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์.zip2 weeks ago151 MB
Directory 10_ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ.zip2 weeks ago64 MB
Directory 11_แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์.zip2 weeks ago120 MB
Directory 12_รูปร่างของโมเลกุล.zip2 months ago241 MB
Directory 13_ขั้วของพันธะและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์.zip2 weeks ago369 MB
Directory 14_สมบัติของสารประกอบตามคาบในตารางธาตุ.zip2 weeks ago90 MB
Directory 15_ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA และ IIA.zip2 weeks ago237 MB
Directory 16_ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA.zip2 weeks ago263 MB
Directory 17_สมบัติของธาตุกัมมันตรังสี.zip2 weeks ago119 MB
Directory 18_ปฏิกิริยานิวเคลียร์.zip2 weeks ago223 MB
Directory 19_การตรวจสอบและเทคโนโลยีการใช้สารกัมมันตรังสี.zip2 weeks ago150 MB
Directory 20_มวลอะตอมและมวลอะตอมเฉลี่ย.zip2 weeks ago143 MB
Directory 21_มวลโมเลกุล.zip2 weeks ago228 MB
Directory 22_โมลและจำนวนโมลกับอนุภาค.zip2 months ago84 MB
Directory 23_โมลและมวล.zip2 weeks ago93 MB
Directory 24_โมลและปริมาตรของแก๊ส.zip2 weeks ago104 MB
Directory 25_สูตรโมเลกุลและมวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบ.zip2 weeks ago131 MB
Directory 26_สูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล.zip2 weeks ago65 MB
Directory 27_อนุภาคสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี.zip2 weeks ago69 MB
Directory 28_สารละลายและหน่วยความเข้มข้นของสารละลาย.zip2 weeks ago64 MB
Directory 29_สถานะของสสาร.zip2 weeks ago325 MB
Directory 30_ความตึงผิว.zip2 weeks ago269 MB
Directory 31_การระเหย.zip2 weeks ago260 MB
Directory 32_กฏของบอยล์.zip2 weeks ago339 MB
Directory 33_กฎของชาร์ล.zip2 weeks ago520 MB
Directory 34_รูปของของแข็ง.zip2 weeks ago224 MB
Directory 35_ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว.zip2 weeks ago251 MB
Directory 36_แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี.zip2 weeks ago123 MB
Directory 37_ผลของความเข้มข้นของสารต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี.zip2 weeks ago319 MB
Directory 38_ผลของพื้นที่ผิวของสารต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี.zip2 weeks ago515 MB
Directory 39_ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี.zip2 months ago186 MB
Directory 40_การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้.zip2 weeks ago231 MB
Directory 41_การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล.zip2 weeks ago306 MB
Directory 42_สมดุลในปฏิกิริยาเคมี 1.zip2 weeks ago281 MB
Directory 43_สมดุลในปฏิกิริยาเคมี 2.zip2 months ago351 MB
Directory 44_หลักของเลอชาเตอลิเอ.zip2 weeks ago734 MB
Directory 45_การใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในอุตสาหกรรม.zip2 weeks ago681 MB
Directory 46_ทฤษฎีกรด-เบส.zip2 months ago227 MB
Directory 47_การแตกตัวของกรดและเบส_กรดแก่และเบสแก่.zip2 weeks ago78 MB
Directory 48_การแตกตัวของกรดและเบส_กรดอ่อน.zip2 weeks ago168 MB
Directory 49_การแตกตัวของกรดและเบส_เบสอ่อน.zip2 weeks ago135 MB
Directory 50_อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส.zip2 weeks ago343 MB
Directory 51_ปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยาสะเทิน.zip2 weeks ago401 MB
Directory 52_ปฏิกิริยาของกรด-เบส_ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ.zip2 weeks ago231 MB
Directory 53_การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำและ pH ของสารละลาย.zip2 weeks ago262 MB
Directory 54_ปฏิกิริยารีดอกซ์.zip2 weeks ago219 MB
Directory 55_การทดลองเรื่องปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน.zip2 weeks ago327 MB
Directory 56_การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน.zip2 weeks ago201 MB
Directory 57_การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา.zip2 weeks ago296 MB
Directory 58_เซลล์ไฟฟ้าเคมี เซลล์กัลวานิก ตอนที่1.zip2 weeks ago318 MB
Directory 59_เซลล์กัลวานิก ตอนที่2 การทดลองแสดงการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก.zip2 weeks ago263 MB
Directory 60_เซลล์ความเข้มข้น.zip2 weeks ago341 MB
Directory 61_ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์.zip2 weeks ago194 MB
Directory 62_การใช้ประโยชน์จาก Eo ตอนที่ 1.zip2 weeks ago809 MB
Directory 63_การใช้ประโยชน์จาก Eo ตอนที่ 2.zip2 weeks ago790 MB
Directory 64_อุตสาหกรรมเซรามิกส์.zip2 weeks ago499 MB
Directory 65_เซรามิกส์ แก้ว.zip2 weeks ago419 MB
Directory 66_ปูนซีเมนต์.zip2 weeks ago425 MB
Directory 67_ปุ๋ยไนโตรเจน.zip2 weeks ago468 MB
Directory 68_ปุ๋ยฟอสเฟต.zip2 weeks ago221 MB
Directory 69_ปุ๋ยโพแทส.zip2 weeks ago276 MB
Directory 70_แร่รัตนชาติ 1.zip2 weeks ago360 MB
Directory 71_การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์.zip2 weeks ago66 MB
Directory 72_ไอโซเมอริซึม.zip2 weeks ago233 MB
Directory 73_หมู่ฟังก์ชัน.zip2 weeks ago380 MB
Directory 74_สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสมบัติบางประการ.zip2 weeks ago172 MB
Directory 75_สารประกอบแอลเคนและไซโครแอลเคน.zip2 weeks ago167 MB
Directory 76_สารประกอบแอลคีน.zip2 weeks ago419 MB
Directory 77_สารประกอบแอลไคน์.zip2 weeks ago331 MB
Directory 78_ผลิตภัณฑ์จากซากดึกดำบรรพ์.zip2 weeks ago126 MB
Directory 79_ถ่านหิน.zip2 weeks ago221 MB
Directory 80_หินน้ำมัน.zip2 weeks ago165 MB
Directory 81_การแยกแก๊สธรรมชาติ.zip2 weeks ago164 MB
Directory 82_พลาสติก.zip2 weeks ago295 MB
Directory 83_เส้นใย.zip2 weeks ago369 MB
Directory 84_ยาง.zip2 weeks ago234 MB
Directory 85_สารชีวโมเลกุล.zip2 weeks ago287 MB
Directory 86_โปรตีน.zip2 weeks ago248 MB
Directory 87_กรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์.zip2 weeks ago247 MB
Directory 88_โครงสร้างปฐมภูมิและโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีน.zip2 weeks ago264 MB
Directory 89_โครงสร้างตติยภูมิและโครงสร้างจตุรภูมิของโปรตีน.zip2 weeks ago303 MB
Directory 90_เอนไซม์.zip2 weeks ago393 MB
Directory 91_การแปลงสภาพของโปรตีน.zip2 weeks ago425 MB
Directory 92_คาร์โบไฮเดรต.zip

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search