แบบทดสอบ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก2

1. อนุภาคที่มีประจุเมื่อเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก จะถูกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ก.ประจุ
มวล
ความเร็ว
ง. พลังงาน

2. ลวดตัวนำยาว 20 ซม. ลอยนิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีขนาดสม่ำเสมอ 1.0 เทสลา เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวด 5A จงหาขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อขดลวด
ก. 1 N
ข.5N
ค.10N
ง. 0.1 N

3. เส้นลวดยาว 8 ซม. วางอยู่ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กที่มีขนาด 1 เทสลา ถ้าลวดตัวนำมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 4 มีมวลเท่ากับ 32 g จะเกิดความเร่งกับลวดนี้กับกี่m/s2
ก. 4
ข. 6
ค. 8
ง. 10

4. ขดลวดวงกลมมีพื้นที่หน้าตัด 60 cm2 มีขดลวดพันอยู่ 600 รอบ และมีกระแสไหลผ่าน 1 A วางไว้ในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้ม 1 เทสลา โมเมนต์สูงสุดของขดลวดจะมีค่ากี่N.m
ก. 1.2 N.m
ข.2.4N.m
ค.3.6N.m
ง. 6.0N.m

5. ขดลวดวงกลมมีจำนวน 100 รอบ รัศมีเฉลี่ยเท่ากับ 0.1 m วางอยู่บริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 2 เทสลา โดยระนาบของขดลวดทำมุม 60 องศากับสนามแม่เหล็ก เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบ 22.44 N.m จงหากระแสที่ไหลผ่านขดลวดนี้
ก.1.74 A
ข.7.14A
ค.4.17A
ง. 0.174 A

6. จงหาโมเมนต์มากที่สุดของขดลวดพื้นที่ 100 ตารางเซนติเมตร จำนวน 400 รอบ มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 0.2 แอมแปร์ วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก 0.5 เทสลา
ก. 0.2 N.m
ข.0.24N.m
ค.0.32 N.m
ง. 0.4N.m

7. ความไวของแกลแวนอมิเตอร์ไม่ขึ้นอยู่กับ
ก. ขนาดเข็มของเครื่อง
ข.จำนวนรอบของขดลวด
ค.ขนาดสนามแม่เหล็ก
ง. พื้นที่ของขดลวด

8. คุณสมบัติของแกลแวนอมิเตอร์คือ
                1. วัดกระแสไฟฟ้า
                2. วัดความต่างศักย์
                3. วัดความต้านทาน
ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อ 1 และ 2
ข.ข้อ 1 และ 3
ค.ข้อ 2 และ 3
ง. ข้อ 1 2  และ 3

9. คุณสมบัติของมอเตอร์กระแสตรงคือ
                1. เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
                2. เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อ 1 เท่านั้น
ข.ข้อ 2 เท่านั้น
ค.ข้อ 1 และ 2
ง. ผิดทั้งสองข้อ

10. อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดที่ทำงานโดยอาศัยกฎของฟาราเดย์
ก. หม้อแปลงไฟฟ้า
ข.ไดนาโม
ค.มอเตอร์ 3 เฟส
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

เฉลย
1.    ตอบค
2.    ตอบ ก
3.    ตอบ ง
4.    ตอบ ค
5.    ตอบ ข
6.    ตอบ ง
7.    ตอบ ก
8.    ตอบ ก
9.    ตอบ ก
10. ตอบ ง

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search