แบบทดสอบ ไฟฟ้าสถิตย์

1. จงหาประจุบนตัวเก็บประจุที่มีประจุไฟฟ้า 140 ไมโครฟารัด ที่นำมาต่อขนานกันเพื่อเก็บประจุ โดยต่อกับความต่างศักย์ 1000 โวลต์ ในหน่วยคูลอมบ์
            ก. 7.2
            ข. 1.4
            ค. 0.72
            ง. 0.14

2. จากข้อ 1 ถ้าต้องการเก็บประจุ 7 คูลอมบ์ จะต้องนำตัวเก็บประจุมาต่อขนานกี่ตัว
            ก. 50
            ข.20
            ค.11
            ง.8

3. จากข้อ 1 ตัวเก็บประจุแต่ละตัวมีพลังงานสะสมกี่ตัว
            ก. 70
            ข.20
            ค.7
            ง. 2

4. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
                1. เมื่อนำสาร ก มาถูกับสาร ข พบว่าสาร ก มีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น ดังนั้นสาร ก เป็นตัวนำ
                2. เมื่อนำแท่งแก้วมาถูกับผ้าไหม จะพบวัตถุทั้งสองมีประจุ การที่วัตถุทั้งสองมีประจุได้ เนื่องจากมีการถ่ายเทประจุ
                3. ถ้าจับแท่งโลหะถูกับผ้าขนสัตว์ (ถือว่าคนเป็นตัวนำและยืนเท้าเปล่าบนพื้น) ผลที่เกิดขึ้นจะไม่มีประจุอิสระบนแท่งโลหะแต่จะเกิดประจุอิสระบนผ้าขนสัตว์
ข้อความใดถูกต้อง              
1.ข้อ 1และ 2
2.ข้อ 2 และ 3
3.ข้อ 1 และ 3
4.ข้อ1 2 และ 3

5. ถ้าต้องการให้อิเล็กโตรสโคปมีประจุบวก ควรมีขั้นตอนในการกระทำอย่างไร
                1. นำวัตถุที่มีประจุลบเข้าใกล้จานโลหะของอิเล็กโตรสโคป
                2. นำวัตถุที่มีประจุบวกเข้าใกล้จานโลหะของอิเล็กโตรสโคป
3. ต่อสายดินกับจานโลหะของอิเล็กโตรสโคป
4. ดึงวัตถุที่มีประจุออก
5. ดึงสายดินออก
ก. 1, 3, 4, 5
ข. 1, 3, 5, 4
ค. 2, 3, 4, 5
ง. 2, 3, 5, 4

6. ทรงกลมตัวนำเหมือนกัน 3 ลูกคือ A B และ C มีประจุ +5q, -1q และ -6q ตามลำดับ เอาทรงกลมAแตะกับทรงกลมB แล้วเอาทรงกลมB มาแตะกับทรงกลมจงหาประจุบนทรงกลมB
            ก. –q
            ข. 2q
            ค. 3q
            ง. -2q

7. ประจุไฟฟ้า 16 และ 4 ไมโครคูลอมบ์ห่างกัน 6 cm ในอากาศจงหาว่าจะต้องนำประจุที่สามซึ่งมีขนาด 5 ไมโครคูลอมบ์ไปวางไว้จุดใดจึงจะทำให้แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุให้เป็นศูนย์
            ก. 2.0
            ข. 3.0
            ค. 4.0
            ง. 5.0

8. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
                1. ณ ตำแหน่งใดๆ ที่มีแรงทางไฟฟ้าที่กระทำประจุไฟฟ้าได้ บริเวณนั้นมีสนามไฟฟ้า
                2. สนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์
                3. เส้นแรงไฟฟ้าจะมีทิศพุ่งออกจากประจุลบเข้าสู่ประจุบวก
ข้อใดถูกต้อง
ก.  ข้อ 1 2 และ 3
ข.ข้อ 1 และ 3
ค.ข้อ 1 และ 2
ง. ข้อ 2 และ 3

9. จุดประจุขนาด 5 ไมโครคูลอมบ์ 3 จุดประจุ ห่างกันเป็นแนวเส้นตรงห่างกันช่วงละ 50 ซม. จงหาขนาดของแรงที่กระทำจุดประจุตรงจุดกึ่งกลาง เมื่อจุดประจุที่ปลายข้างหนึ่งเป็นชนิดลบ และอีกปลายข้างหนึ่งเป็นชนิดบวก
            ก. 3.6 N
            ข.1.8N
            ค.0.9N
            ง. 0N

10. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
                1. เมื่อให้ประจุไฟฟ้าจำนวนเท่ากันบนตัวนำทรงกลมขนาดเล็กจะมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าทรงกลมใหญ่
                2. ศักย์ไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลมจะมีขนาดเป็นศูนย์
                3. เมื่อสนามไฟฟ้าระหว่างโลหะแผ่นคู่ขนานมีค่าคงที่ ศักย์ไฟฟ้ารัหว่างแผ่นโลหะจะมีค่าคงที่ด้วย
ข้อใดผิด
ก. ข้อ 1 และ 2
ข.ข้อ 1 และ 3
ค.ข้อ 2 และ 3
ง. ข้อ 1 2 และ 3
 
 
 
 
เฉลย
1.    ตอบง
2.    ตอบ ก
3.    ตอบ ก
4.    ตอบข
5.    ตอบ ข
6.    ตอบ ง
7.    ตอบ ค
8.    ตอบ ค
9.    ตอบ ข
10. ตอบ ค

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search