แบบทดสอบบทที่ 16

1. ในแท่งตัวนำหนึ่งๆที่มีกระแสไฟฟ้าซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ไหลผ่าน ข้อใดต่อไปนี้ผิด
ก. กระแสอิเล็กตรอนมีทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้า
ข.กระแสอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากศักย์ต่ำไปยังศักย์สูง
ค.กระแสไฟฟ้ามีทิศตรงข้ามกับกระแสอิเล็กตรอน
ง. สนามไฟฟ้าในตัวนำนี้มีค่ามากกว่าศูนย์

2. เมื่อทำให้ปลายทั้งสองข้างของแท่งโลหะมีความต่างศักย์จะมี
ก. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในแท่งโลหะจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
ข.การถ่ายเทประจุไฟฟ้าผ่านพื้นที่หน้าตัดของแท่งโลหะจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
ค.กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแท่งโลหะจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
ง. การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าบวกไปยังขั้วลบและประจุไฟฟ้าลบไปยังขั้วบวก

3. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
        1. การนำไฟฟ้าในหลอดบรรจุก๊าซ เกิดจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้าบวก และประจุไฟฟ้าลบ
        2. การนำไฟฟ้าในแท่งโลหะเกิดจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้าลบ
        3. การนำไฟฟ้าในอิเล็กโตรไลต์ เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าบวกอย่างเดียวเท่านั้น
คำตอบที่ถูกคือ
ก. ข้อ 1 และ 2
ข.ข้อ 2 และ 3
ค.ข้อ 1 และ 3
ง.ข้อ 1 2  และ 3

4. คำกล่าวข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. เมื่อใช้โซเดียมคลอไรด์เป็นอิเล็กโตรไลต์ โซเดียมไอออนจะจับที่ขั้วบวก คลอไรด์ไอออนจะจับที่ขั้วลบ
ข. เมื่อต่อโลหะเข้ากับแบตเตอรี่ให้ครบวงจร จะมีประจุบวกและประจุลบเคลื่อนที่ในโลหะเข้าหาขั้วไฟฟ้าตรงข้าม
ค. เมื่อให้ความต่างศักย์กับขั้วแคโทด และแอโนดของหลอดสุญญากาศจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากโลหะที่เป็นแคโทด
ง. เมื่อต่อหลอดไฟโฆษณากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ประจุลบจะเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามกับสนามไฟฟ้าประจุบวกจะเคลื่อนที่ในทิศเดียวกับสนามไฟฟ้า

5. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดผิด
ก. เมื่อนำแท่งโลหะต่อเข้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า กระไฟฟ้าที่ไหลผ่านแท่งโลหะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ
ข. กระแสไฟฟ้าในสารอิเล็กโตรไลต์เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกและประจุลบ
ค. กระแสไฟฟ้าในหลอดนีออนหรือหลอดไฟโฆษณาสีต่างๆ เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระเท่านั้น
ง. ในการใช้งานของหลอดไดโอด ถ้าต่อขั้วแอโนดกับขั้วลบและแคโทดกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไดโอด

6. ข้อความในข้อใดผิด
ก. กระแสไฟฟ้าในสารอิเล็กโตรไลต์เกิดจากการเคลื่อนที่ของไอออนบวกและไอออนลบ
ข. กระแสไฟฟ้าในหลอดบรรจุก๊าซเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและไอออนบวก
ค. กระแสไฟฟ้าในโลหะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ
ง. กระแสไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ

7. สารตัวนำหนึ่งมีประจุ +120 คูลอมบ์ เคลื่อนที่จากกขั้วบวกไปยังขั้วลบใน 1 นาที และมีประจุ -240 คูลอมบ์เคลื่อนที่จากกขั้วลบไปยังขั้วบวกในเวลาเดียวกัน จงหาขนาดของกระไฟฟ้าในลวดตัวนำนี้
ก. 2 แอมแปร์
ข.3 แอมแปร์
ค.6 แอมแปร์
ง. 12 แอมแปร์

8. เซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งมีแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า 2 โวลต์มีแรงต้านทานภายใน 2 โอห์ม ต่อเป็นวงจรด้วยลวดเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 3 โอห์ม จงหากระแสไฟฟ้าในวงจร
ก. 0.2 A
ข. 0.4A
ค.0.8A
ง. 1.0A

9. เมื่อเอาลวดตัวต้านทาน 6โอห์ม และ 3โอห์ม มาต่อเข้ากับเซลล์ไฟฟ้าขนาด 15 โวลต์1 โอห์มจะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างเซลล์เท่าไร เมื่อลวดตัวต้านทานทั้งสองต่อกันแบบขนาน
ก. 14 V
ข.13.5V
ค.11.5V
ง. 10V

10. ตัวต้านทาน 2 ตัวมีความต้านทาน 30 โอห์ม และ 60 โอห์ม ต่อกันแบบขนานแล้วต่อกันแบบอนุกรมกับตัวต้านทาน 8 โอห์ม ถ้าชุดตัวต้านทานนี้ต่ออยู่กับแบตเตอรี่ ซึ่งมีแรงไฟฟ้า 12 โวลต์ และมีความต้านทานภายใน 2 โอห์ม จงหากระแสไฟฟ้าที่แบตเตอรี่จ่ายจะมีกี่A
ก. 0.2 A
ข. 0.4A
ค.0.6A
ง. 0.8Aเฉลย
1.    ตอบก
2.    ตอบ ค
3.    ตอบก
4.    ตอบ ง
5.    ตอบ ค
6.    ตอบ ง
7.    ตอบ ค
8.    ตอบ ข
9.    ตอบ ง
10. ตอบ ข

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search