หลักการคำนวณเกี่ยวกับ โพรเจคไทล์ในแนวดิ่ง


หลักการคำนวณเกี่ยวกับ โพรเจคไทล์ในแนวดิ่ง
          อาศัยการแยกความเร็วของวัตถุออกในแนวราบและในแนวดิ่ง แล้วคำนวณหาค่าต่าง ๆ ที่ต้องการทราบโดยไม่คิดเรื่องแรงต้าน หรือแรงลอยตัวของอากาศ แล้วพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแต่ละแกน โดย
                                  และ       
         การกระจัด ความเร็ว   ขณะเวลาใด ๆ หาได้จากผลบวกของเวคเตอร์ในแนวราบและแนวดิ่งขณะนั้น ๆ
                                   และ        
ปริมาณต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวราบ หรือในแนวดิ่ง หาได้จากสมการ
     
    
การคำนวณหาค่าต่าง ๆ  ใช้สมการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ดังกล่าวข้างต้น แนวการเคลื่อนที่(ดูจากรูป)
       
  ก. หาระยะสูงสุดของวัตถุจากจุดเริ่มต้น (H)
                พิจารณาแนวดิ่ง;  จากสมการ                      
                                                                 
                                                                  
                                                                           bullet07_violet.gif  
 ข. หาเวลา  ที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด
                พิจารณาแนวดิ่ง;  จากสมการ     
                ที่จุดสูงสุด ความเร็วในแนวดิ่ง  
                                                                  
                                                                                bullet05_fire.gif  
                เวลาที่วัตถุอยู่ในอากาศทั้งหมด  =  2   =           aniberry01_red.gif  
  ค. หาระยะทางในแนวราบที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด  
                 พิจารณาในแนวราบ ; จากสมการ      
                                                                        
                                                                         
                                                                                 aniheart_pink.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search