แสง
การหักเหของแสง 12/20/1997 - 12/27/2002
กล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์แบบหักเหแสง 03/08/2000 - 12/27/2002

อุณหพลศาสตร์
กระบวนการเฉพาะของก๊าซในอุดมคติ 12/25/1999 - 12/27/2002

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
การยืดออกของเวลา 11/15/1997 - 12/27/2002

ฟิสิกส์ของอะตอม
ปรากฏการณ์โฟโตอีเล็กตริก 02/20/2000 - 12/27/2002
ทฤษฎีของบอร์เกี่ยวกับอะตอมไฮโดรเจน 05/30/1999 - 12/27/2002

ฟิสิกส์นิวเคลียร์
อนุกรมการสลายตัวของธาตุกัมมันต์ 07/20/1998 - 12/27/2002
กฎการสลายตัวของสารรังสี 07/16/1998 - 12/27/2002

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search