Facebook

Facebook โรงเรียนบางจานวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ (ว 31101) เวลา 100 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ได้ครึ่งรูปวงกลม ที่มีรัศมี 10 เมตร จงหาระยะทาง
ก. 10 เมตร ข. 15.7 เมตร
ค. 20 เมตร ง. 25.6 เมตร
2. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 7 เมตร เมื่อวัตถุเคลื่อนที่กลับมาที่เดิมจะได้การกระจัดเท่าใด
ก. 0 ข. 7
ค. 14 ง. 49
3. ข้อใดคือปริมาณเวกเตอร์
ก. ระยะทาง , เวลา ข. ความเร่ง , มวล
ค. ความเร็ว , การกระจัด ง. น้ำหนัก , มวล
4. ข้อใดเป็นหน่วยมาตรฐานของเวลา
ก. วินาที ข. นาที
ค. ชั่วโมง ง. มิลลิวินาที
5. นายดำ วิ่งด้วยความเร็ว 5 m/s ได้ทาง 50 m แล้วเดินต่อด้วยความเร็ว 1 m/s ได้ระยะทาง 30 เมตร จงหาความเร็วเฉลี่ย
ก. 1 เมตร/วินาที ข. 2 เมตร/วินาที
ค. 3 เมตร/วินาที ง. 4 เมตร/วินาที
1. ข้อใดคือนิยามของความเร่ง
ก. ความเร็วที่ลดลง ข. ความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา
ค. อัตราเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา ง. การกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้
2. รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 16 เมตร/วินาทีต่อมาเปลี่ยนความเร็วเป็น 32 เมตร/วินาทีในเวลา 2 วินาทีจงหาความเร่ง
ก. 5 เมตร/วินาทียกกำลังสอง ข. 7 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
ค. 8 เมตร/วินาทียกกำลังสอง ง. 10 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ตัวอย่างของการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง
ก. รถกำลังรถอัตราเร็วลงเพื่อหยุดตรงสัญญาณไฟจราจร
ข. ลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเพิ่มขึ้น
ค. รถจักรยานที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
ง. ก้อนหินที่ตกลงมาแบบเสรี


วิชา ฟิสิกส์ หน้า 2
4. รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งไปตามถนนด้วยความเร่งคงตัว และวิ่งไปได้ไกล 75 เมตร ในเวลา 5 วินาที จงหาความเร่ง
ก. 6 เมตร/วินาทียกกำลังสอง ข. 8 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
ค. 10 เมตร/วินาทียกกำลังสอง ง. 15 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
5. รถยนต์คันหนึ่งเคลือ่นที่ไปตามถนนตรงด้วยอัตราเร็ว 15 เมตร/วินาที หลังจากนั้น 1 นาที รถยนต์มีความเร็วเป็น 7 เมตร/วินาที จงหาความหน่วง
ก. - 0.13 เมตร/วินาทียกกำลังสอง ข. 0.13 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
ค. 2.3 เมตร/วินาทียกกำลังสอง ง. - 2.3 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
1. น้ำหนักคืออะไร
เติมคำตอบ
2. วัตถุมวล 50 กิโลกรัม จะมีน้ำหนักเท่าใด
เติมคำตอบ
3. มวล 0.5 กิโลกรัม วางบนพื้นถูกกระทำด้สยแรง 3 และ 4 นิวตัน ในทิศตั้งฉากกัน จงหาความเร่งของแรงนี้
เติมคำตอบ
4. จะต้องใช้แรงเท่าใดกระทำต่อวัตถุซึ่งมีมวล 0.5 กิโลกรัม จึงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 4 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
เติมคำตอบ
5. ถ้าแรง 3 นิวตัน กระทำกับวัตถุมวล 0.6 กิโลกรัม วัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด
เติมคำตอบ
1. เขาทรายออกวิ่งจากค่ายมวยไปทางตะวันออก 16 กิโลเมตร แล้วเดินต่อไปทางเหนือ 12 กิโลเมตร จงหาการกระจัดของเขาทรายจากค่ายมวยเป็นกี่กิโลเมตร
ก. 4 ข. 20
ค. 24 ง. 28
2. หนูแดงวิ่งรอบสนามกีฬาซึ่งมีความยาวรอบสนาม 400 เมตร หนูแดงวิ่งทั้งหมด 10 รอบ จงหาระยะทางและการกระจัดที่ได้
ก. 400 เมตร, 400 เมตร ข. 4000 เมตร, 0
ค. 4000 เมตร, 400 เมตร ง. 4000 เมตร, 4000 เมตร
3. จากข้อ 2 ถ้าหนูแดงใช้เวลาวิ่งทั้งหมด 8 นาที 20 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการวิ่ง (ในหน่วยเมตร/วินาที)
ก. 4 ข. 8
ค. 12 ง. 16


วิชา ฟิสิกส์ หน้า 3
4. อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาดังกราฟ จง
หาการกระจัดและระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในเวลา 20 วินาที

ก. การกระจัด 0 ระยะทาง 40 เมตร ข. การกระจัด 0 ระยะทาง 80 เมตร
ค. การกระจัด 20 เมตร ระยะทาง 40 เมตร ง. การกระจัด 20 เมตร ระยะทาง 80 เมตร
5.จากข้อ 4 ที่เวลา 10 วินาที อนุภาคนี้มีความเร็วกี่เมตร/วินาที
ก. 0.25 ข. 0.50
ค. 1.00 ง. 2.00
6. จากข้อ 4 อนุภาคนี้มีอัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตร/วินาที
ก. 0 ข. 1
ค. 2 ง. 4
7. จากข้อ 4 จะได้กราฟความเร็ว-เวลา สอดคล้องกับกราฟตามข้อใด


ก. ข.

ค. ง.

วิชา ฟิสิกส์ หน้า 4
จากกราฟที่กำหนดให้ ใช้ตอบคำถามข้อ 8 ถึง 11
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง v2 กับ s ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง

8.วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งกี่เมตร/วินาที2
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
9.วัตถุเคลื่อนที่ได้ทาง 36 เมตร ในเวลากี่วินาที
ก. 4 ข. 6
ค. 8 ง. 10
10. เมื่อสิ้นสุดวินาทีที่ 20 วัตถุเคลื่อนที่ได้ทางกี่เมตร
ก. 200 ข. 300
ค. 400 ง. 500
1.วัตถุจะมีความเร็วเท่าใดเมื่อเคลื่อนที่ได้ไกล 50 เมตรจากจุดเริ่มต้น
ก. 10 ข. 15
ค. 20 ง. 25
โจทย์สำหรับข้อ 2 ถึง 3

วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงจากจุดหยุดนิ่ง ได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ s ดังรูป


วิชา ฟิสิกส์ หน้า 5
2. ความเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ได้ทาง 20 เมตร มีค่ากี่เมตร/วินาที
ก. 7.65 ข. 8.80
ค. 10.95 ง. 12.0
3. ความเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ได้ทาง 100 เมตร มีค่ากี่เมตร/วินาที
ก. 20.00 ข. 22.22
ค. 26.67 ง. 30.98
4. วัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยมีความเร็วเริ่มต้น 20 เมตร/วินาที และมีความเร่งเปลี่ยนแปลงตามกราฟ
ข้างล่าง อยากทราบว่าความเร็วของวัตถุนี้ที่วินาทีที่ 10 มีค่ากี่เมตร/วินาที

ก. 10 ข. 20
ค. 30 ง. 40
ตามกราฟข้างล่าง อยากทราบว่าความเร็วของวัตถุนี้ที่วินาทีที่ 10 มีค่ากี่เมตร/วินาที
5.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่
ก. ข. ค. ง.
6. กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการกระจัดอย่างสม่ำเสมอ
ก. ข. ค. ง.วิชา ฟิสิกส์ หน้า 5
7. กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความเร็วคงที่
ก. ข. ค. ง.
8.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
ก. ข. ค. ง.
9.รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร ในเวลา 20 นาที หลังจากนั้นก็แล่นไปทางทิศใต้อีก 30 กิโลเมตร ในเวลา 10 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของรถคันนี้เป็นกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง
ก. 80 ข. 100
ค. 120 ง. 140
10. จากข้อ 9 รถยนต์คันนี้มีความเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง
ก. 80 ข. 100
ค. 120 ง. 140
ข้อมูลสำหรับโจทย์ข้อ 1 ถึง5

แถบกระดาษที่ลากผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา ชนิด 50 ครั้ง/วินาที เป็นดังรูป
1.อัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างจุด A, D เป็นกี่เมตร/วินาที
ก. 0.3 ข. 0.6
ค. 0.9 ง. 1.2
2. อัตราเร็วที่จุด B เป็นกี่เมตร/วินาที
ก. 0.625 ข. 0.75
ค. 0.90 ง. 1.25วิชา ฟิสิกส์ หน้า 7
3. อัตราเร็วที่จุด C เป็นกี่เมตร/วินาที
ก. 0.3 ข. 0.6
ค. 0.9 ง. 1.2
4. ความเร่งที่จุด x เป็นกี่เมตร/วินาที
ก. 12 ข. 14
ค. 16 ง. 18
5.จากแถบกระดาษ แสดงว่ามีการเคลื่อนที่อย่างไร
ก. ความเร็วคงที่ ข. ความเร็วลดลง
ค. ความเร็วเพิ่มขึ้น ง. ความเร็วลดลง แล้วเพิ่ม
6. สมศรีวิ่งด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือ อีก 1 วินาทีต่อมา วัดความเร็วได้ 6 เมตร/วินาที ในทิศทางเดิม จงหาความเร่งของสมศรีในขณะลดความเร็วลง
ก. 4 เมตร/วินาที2 ไปทางเหนือ ข. 4 เมตร/วินาที2 ไปทางใต้
ค. 16 เมตร/วินาที2 ไปทางเหนือ ง. 16 เมตร/วินาที2 ไปทางใต้
โจทย์สำหรับข้อ 7 ถึง 10

วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ได้กราฟการกระจัดกับเวลาดังรูป
7. กราฟรูปใดแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุอัตราเร็วคงที่
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
8.กราฟรูปใดแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ อัตราเร็วเพิ่มขึ้น
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
9.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
วิชา ฟิสิกส์ หน้า 8
10. กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความหน่วง
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
1.รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือ แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกด้วยขนาด
ความเร็วเท่าเดิมในเวลา 5 วินาที จงหาความเร็วของรถที่เปลี่ยนไป หลังจากเลี้ยวรถไปแล้ว
ก. 20.2 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข. 40 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. 20.2 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ง. 40 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงใต้
2. จากข้อ 1 จงหาความเร่งของรถคันดังกล่าว ขณะเลี้ยวรถ
ก. 4 .2 เมตร/วินาที2 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข. 4.2 เมตร/วินาที2 ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ค. 8 เมตร/วินาที2 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ง. 8 เมตร/วินาที2 ทิศตะวันออกเฉียงใต้
3. น้องบีขับรถด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที เห็นเด็กวิ่งข้ามถนนจึงเหยียบเบรคทำให้ความเร็วลดลงเหลือ 5 เมตร/
วินาที ในเวลา 2 วินาที จงหาระยะทางในช่วงที่เบรคเป็นกี่เมตร
ก. 10 ข. 20
ค. 30 ง. 40
4. วัตถุอันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือจากนั้นมีความเร่งไปทางทิศใต้ 5 เมตร/วินาที2 เป็นเวลา 4 วินาที จงหาความเร็วของอนุภาคเป็นเท่าใด
ก. 0 ข. 14
ค. 40 เมตร/วินาที ไปทางเหนือ ง. 40 เมตร/วินาที ไปทางใต้
5.อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที แล้วมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอวินาที 2 เมตร/
วินาที เป็นเวลา 5 วินาทีติดต่อกันไป จงหาความเร็วของอนุภาคนี้เมื่อสิ้นสุดเวลา 5 วินาที เป็นกี่เมตร/วินาที
ก. 10 ข. 20
ค. 30 ง. 40
6. จากข้อ 5 อนุภาคนี้เคลื่อนที่ได้ทางเท่าใดในเวลา 5 วินาที
ก. 25 ข. 50
ค. 75 ง. 100
7. จากข้อ 5 ถ้าอนุภาคนี้ลดความเร็วลงอย่างสม่ำเสมอ วินาทีละ 2 เมตร/วินาที จากเริ่มต้นเป็นเวลา 5 วินาที อนุภาคนี้จะอยู่ห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นกี่เมตร
ก. 10 ข. 15
ค. 20 ง. 25


วิชา ฟิสิกส์ หน้า 9
8.วัตถุ 2 ชิ้น x และ y เคลื่อนที่จาหยุดนิ่งด้วยความเร่งโดยความเร่ง x เป็น 2 เท่าของความเร่งของ y หลังจากวัตถุทั้งสองเดินทางได้ระยะทางเท่ากัน ความเร็ว (vx) และความเร็ว y (vy) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
ก. vx = 2 vy ข. vx = 2vy
ค. vy = 2 vx ง. vy = 2vx

9.ยิงลูกกระสุนปืนทะลุผ่านแผ่นไม้อัดซึ่งวางซ้อนกันหลาย ๆ แผ่น โดยแต่ละแผ่นมีความหนา และสมบัติเหมือนกันทุกประการ ถ้าลูกกระสุนปืนทะลุผ่านไม้อัดแต่ละแผ่น ความเร็วจะลดลง 20% จงหาว่าลูกกระสุนปืนจะทะลุไม้อัดไปได้กี่แผ่น
ก. 2 ข. 3
ค. 4 ง. 5
10. มะพร้าวลูกหนึ่งตกจากยอดซึ่งอยู่สูง 5 เมตร อยากทราบว่าลูกมะพร้าวลอยอยู่ในอากาศนานกี่วินาที
ก. 0.5 ข. 1.0
ค. 1.5 ง. 2.0
ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับโจทย์ข้อ 1 ถึง 3
วัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ พบว่าในวินาทีที่ 8 และวินาทีที่ 12 เคลื่อนที่ได้ทาง 42 เมตร และ 58 เมตรตามลำดับ
1.วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งกี่เมตร/วินาที2
ก. 2 ข. 4
ค. 6 ง. 8
2. วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้นกี่เมตร/วินาที
ก. 4 ข. 8
ค. 12 ง. 16
3. วัตถุนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางกี่เมตรในช่วงวินาทีแรก
ก. 8 ข. 10
ค. 12 ง. 14


วิชา ฟิสิกส์ หน้า 10
ข้อมูลสำหรับโจทย์ข้อ 4 ถึง 5
วัตถุ A เคลื่อนที่ผ่านจุด ๆ หนึ่งด้วยความเร็วคงตัว 6 เมตร/วินาที ต่อมาอีก 4 วินาที วัตถุ B ก็เริ่มเคลื่อนที่ออกจากจุดนั้นด้วยความเร่งคงที่ 6 เมตร/วินาที2
4. วัตถุ B เคลื่อนที่อยู่นานกี่วินาทีจึงไปทันวัตถุ B
ก. 4 ข. 6
ค. 8 ง. 10
5.ขณะทันกัน วัตถุ A และ B อยู่ห่างจากจุดนั้นกี่เมตร
ก. 24 ข. 48
ค. 72 ง. 96
ข้อมูลสำหรับโจทย์ข้อ 6 ถึง 9
โยนวัตถุขึ้นตรง ๆ ในแนวดิ่งจากดาดฟ้าตึก ด้วยอัตราเร็ว 30 เมตร/วินาที ปรากฏว่าวัตถุตกถึงพื้นด้านล่าง เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที (g = 10 เมตร/วินาที2)
6. จงหาว่าความสูงของตึกหลังนี้
ก. 50 เมตร ข. 100 เมตร
ค. 200 เมตร ง. 300 เมตร
7. วัตถุตกกระทบพื้นด้วยอัตราเร็วกี่เมตร/วินาที
ก. 40 ข. 50
ค. 60 ง. 70
8.เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที วัตถุมีการเคลื่อนที่อย่างไร
ก. กำลังเคลื่อนที่ขึ้น ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ข. กำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที
ค. กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ง. กำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที
9.เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที วัตถุอยู่ที่ใด
ก. สูงกว่าดาดฟ้า 25 เมตร ข. ต่ำกว่าดาดฟ้า 25 เมตร
ค. สูงกว่าดาดฟ้า 50 เมตร ง. ต่ำกว่าดาดฟ้า 50 เมตร

วิชา ฟิสิกส์ หน้า 11
10. โยนก้อนหินขึ้นในแนวดิ่งจากพื้นดินด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที หลังจากถึงจุดสูงสุดแล้ว ก้อนหินก็ตกลงมาถึงจุดที่มีความเร็ว 10 เมตร/วินาที การกระจัดและระยะทางทั้งหมดที่ก้อนหินเคลื่อนที่ได้ถึงจุดนั้นเป็นเท่าใด (ตอบตามลำดับ)
ก. 20 m, 15 m ข. 15 m, 15 m
ค. 25m, 15 m ง. 15 m, 25 m
1.ปล่อยวัตถุจากดาดฟ้าตึกสูง 100 เมตร ในขณะเดียวกันก็ขว้างวัตถุอีกก้อนหนึ่งจากพื้นล่างขึ้นไปด้วยอัตราเร็ว 50 เมตร/วินาที อยากทราบว่าอีกนานเท่าใดวัตถุทั้งสองจึงจะพบกัน
ก. 2 วินาที ข. 3 วินาที
ค. 4 วินาที ง. 5 วินาที
2. จากข้อ 2 ขณะพบกัน วัตถุทั้งสองอยู่สูงจากพื้นด้านล่างเท่าใด
ก. 20 เมตร ข. 40 เมตร
ค. 60 เมตร ง. 80 เมตร
3. จากข้อ 1 วัตถุทั้งสองถึงพื้นด้วยเวลาต่างกันกี่วินาที
ก. 4.47 ข. 5.53
ค. 7.62 ง. 10.00
4. โยนก้อนหินก้อนหนึ่งขึ้นจากหลังคาบ้านซึ่งสูง 8 เมตร ด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที ถ้าต้องการปล่อยก้อนหินอีกก้อนหนึ่งจากตำแหน่งเดิมให้ตกถึงพื้นด้านล่างพร้อมกับก้อนหินก้อนแรก ต้องปล่อยก้อนหินก้อนที่สองหลังจากโยนก้อนหินก้อนแรกไปแล้วนานกี่วินาที
ก. 0.5 ข. 0.7
ค. 1.3 ง. 2.0
5.ปล่อยลูกบอลจากหอคอยสูง 61.25 เมตร หลังจากนั้น 1 วินาทีก็ปาลูกบอลลูกที่สองตามลงมาในแนวดิ่ง ปรากฏว่าลูกบอลทั้งสองถึงพื้นพร้อมกันพอดี จงหาความเร็วต้นของลูกบอลลูกที่สอง กี่เมตร/วินาที
ก. 4 ข. 8
ค. 12 ง. 16
6. ถุงทรายถุงหนึ่งตกจากบอลลูน ซึ่งลอยอยู่สูงจากพื้น 120 เมตร ต่อมาอีก 4 วินาที ถุงทรายจึงกระทบพื้นดิน อยากทราบว่าขณะถุงทรายตกจากบอลลูนนั้น บอลลูนกำลังลอยขึ้นหรือลอยลงด้วยความเร็วเท่าใด
ก. ขึ้น, 5 เมตร/วินาที ข. ลง, 5 เมตร/วินาที
ค. ขึ้น, 10 เมตร/วินาที ง. ลง, 10 เมตร/วินาทีวิชา ฟิสิกส์ หน้า 12
7. ขว้างวัตถุขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ว v ถ้าต้องการขว้างให้สูงกว่าเดิม 2 เท่า จะต้องใช้ขว้างด้วยความเร็วเท่าใด
ก. 0.2 v ข. 2 v
ค. 3 v ง. 4 v
8.ปล่อยวัตถุจากที่สูง H ปรากฏว่าวัตถุตกถึงพื้นด้วยความเร็ว v ถ้าต้องการให้วัตถุถึงพื้นมีความเร็ว a v ต้องปาวัตถุลงจากตำแหน่งเดิมด้วยความเร็ว
ก. 2 v ข. 2.3 v
ค. 2.5 v ง. 2.8 v
9.ตูมตามโยนลูกหินไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 เมตร/วินาที เมื่อลูกหินขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ก็โยนลูกหินลูกที่สองตามขึ้นไปด้วยความเร็วเท่าลูกแรก อยากทราบว่าหลังจากนั้นอีกนานเท่าใด ลูกหินทั้งสองลูกจึงพบกัน
ก. 1.0 วินาที ข. 1.5 วินาที
ค. 2.0 วินาที ง. 2.5 วินาที
10. จากข้อ 9 ลูกหินทั้งสองพบกันที่ความสูงเท่าใด
ก. 5 เมตร ข. 10 เมตร
ค. 15 เมตร ง. 20 เมตร

ที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/entrance/

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search