เสียง กำลังเสียง ความเข้มเสียง

ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง


กำลังของเสียง (Power,P) หรือ อัตราการถ่ายทอดพลังงานเสียงของแหล่งกำเนิด คือ ปริมาณพลังงานเสียงที่ถูกส่งออกมาจากแหล่งกำเนิดเสียงใน 1 หน่วยเวลา ในระบบ เอส ไอ กำลังเสียงมีหน่วยเป็น จูล/วินาที หรือ วัตต์
สำหรับแหล่งกำเนิดเสียงอันใดๆ จะมีกำลังคงที่สำหรับแหล่งกำเนิดนั้นเสมอ

ความดังของเสียง (Loudness) คือความรู้สึกที่จะได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นจากการที่พลังงานเสียงซึ่งมีความเข้มเสียงต่างๆกันตกกระทบแก้วหูเรา ถ้าเสียงใดมีความเข้มเสียงมาก (แอมพลิจูดของความดันมาก) เสียงนั้นจะดังมาก ถ้าเสียงใดมีความเข้มเสียงน้อย (แอมพลิจูดของความดันน้อย) เสียงนั้นจะค่อย
ความเข้มของเสียง (Intensity, I) คือค่าที่ใช้ในการกำหนดความดังค่อยของเสียงซึ่งขึ้นอยู่กับค่าแอมพลิจูดของคลื่นเสียง ถ้าแอมพลิจูดสูงเสียงจะดังมาก ถ้าแอมพลิจูดต่ำเสียงจะค่อย โดยมีนิยามความเข้มเสียงว่า ความเข้มเสียง ณ จุด ใดๆ คือ พลังงานของเสียงที่ตกตั้งฉากกับพื้นที่ 1 ตารางหน่วยในเวลา1 วินาที ความเข้มเสียงมีหน่วยเป็น วัตต์/ตารางเมตร
สูตรในการหาความเข้มเสียง ณ ตำแหน่งใดๆ ได้ดังนี้

เมื่อ I เป็นความเข้มของเสียง มีหน่วยเป็นวัตต์/ตารางเมตร
P เป็นกำลังเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง มีหน่วยเป็น วัตต์
R เป็นระยะห่างจากแหล่งกำเนิดถึงจุดที่จะหาความเข้มเสียง มีหน่วยเป็น เมตร
จากสมการข้างต้น ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมีกำลังคงที่

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search