ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ไทย ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์ โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ไทย ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์ โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์


ข้อใดคือคุณสมบัติของแอลฟา

ก. อิเล็กตรอน
ข. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ค. นิวเคลียสเป็น He (เลขมวล 4 , เลขอะตอม 2)
ง. โปรตรอน

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search