บทสรุปและแบบฝึกหัดเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์6

ข้อสอบฟิสิกส์พื้นฐาน ม. 4 (ว30101) ชุดที่ 2
ผู้ออกข้อสอบ นายอภิราษฎร์ น้อยราษฎร์
-----------------------------------------------------------------------------
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. วิทยาศาสตร์สาขาใดที่มุ่งหากฎเกณฑ์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ
ก. ฟิสิกส์ ข. ชีววิทยา
ค. วิทยาศาสตร์กายภาพ ง. เคมี
2. พื้นฐานความรู้ทางฟิสิกส์ได้มาจากสิ่งใด
ก. การสังเกตและตั้งทฤษฎี
ข. ตั้งทฤษฎีและทดลอง
ค. การสังเกตและรวบรวมข้อมูล
ง. การทดลองและตั้งกฎ
3. ข้อมูลในวิชาฟิสิกส์แบ่งออกเป็น
ก. ข้อมูลเชิงบรรยาย และข้อมูลเชิงการทดลอง
ข. ข้อมูลจากการสังเกต และข้อมูลจากการทดลอง ค. ข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ
ง. ข้อมูลจากการวัด และข้อมูลจากการคาดคะเน
4. ข้อมูลที่ได้จากการบรรยายสภาพของสิ่งที่สังเกตได้ตามที่เห็นเรียกว่า
ก. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข. ข้อมูลเชิงกายภาพ
ค. ข้อมูลเชิงสังเกต ง. ข้อมูลเชิงบรรยาย
5. ข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยการใช้เครื่องมือวัดเรียกว่า
ก. ข้อมูลเชิงปริมาณ ข. ข้อมูลเชิงกายภาพ
ค. ข้อมูลเชิงตัวเลข ง. ข้อมูลเชิงการวัด
6. ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณชนิดเดียวกันทั้งข้อ
ก. อุณหภูมิหพลวัต, มวล, แรง,
ข. กระแสไฟฟ้า, ปริมาณสาร, ความยาว
ค. พื้นที่, ระยะทาง, ปริมาตร
ง. พลังงาน, ความหนาแน่น, เวลา

7. ปริมาณกายภาพถ้าจัดแบ่งโดยอาศัยทิศทางจะแบ่งได้ปริมาณใดบ้าง
ก. ปริมาณฐาน, ปริมาณอนุพัทธ์
ข. ปริมาณเวคเตอร์, ปริมาณสเกลาร์
ค. ปริมาณเชิงบรรยาย, ปริมาณเชิงคำนวณ
ง. ปริมาณเชิงคุณภาพ, ปริมาณเชิงปริมาณ
8. ปริมาณในข้อใดต่อไปนี้เป็นปริมาณประเภทเดี่ยวกันทั้งหมด
ก. ความเร่ง, แรง, มวล
ข. ความเร็ว, เวลา, การกระจัด
ค. อัตราเร็ว, โมเมนตัม, เวลา
ง. ความเร่ง, แรง, สนามไฟฟ้า
9. ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณสเกลาร์ทั้งหมด
ก. ระยะทาง, เวลา, อัตราเร็ว
ข. สนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า, สนามโน้มถ่วง
ค. ความเร็ว, เวลา, การกระจัด
ง. ความเร่ง, ความหนาแน่น, ความดัน
10. ในระบบเอสไอ เวลาหน่วยเป็น
ก. วินาที ข. นาที
ค. ชั่วโมง ง. ถูกทุกข้อ
11. ข้อใดเป็นหน่วยฐานทั้งหมด
ก. ลักซ์, ลูเมน, วัตต์
ข. กรัม, เมตร, โมล
ค. แอมแปร์, เคลวิน, แคนเดลา
ง. เซนติเมตร, กรัม, วินาที
12. คำอุปสรรคที่ใช้แทนตัวพหุคูณ 10-6 มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. ไมโคร ข. มิลลิ
ค. นาโน ง. พิโค


13. มวล 150 มิลลิกรัม มีค่ากี่กิโลกรัม
ก. ข.
ค. ง.
14. อัตราเร็ว 144 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีค่าเท่าใดในหน่วยเมตรต่อวินาที
ก. 10 ข. 20
ค. 30 ง. 40
15. 105000000.000 มีเลขนัยสำคัญทั้งหมดกี่ตัว
ก. 12 ข. 11
ค. 10 ง. 9
16. แร่ที่สามารถดูดเหล็กได้ เรียกว่า
ก. แร่แม่เหล็ก ข. แร่แมกนีติก
ค. แร่แมกนีตรอน ง. แร่แมกนีไทต์
17. สนามแม่เหล็กหมายถึงข้อใดต่อไปนี้
ก. จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่เส้นแรงแม่เหล็กตั้งได้ฉากกัน
ข. บริเวณที่มีแรงกระทำต่อเข็มทิศ ที่วางอยู่ในบริเวณนั้น
ค. บริเวณที่มีแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณนั้นทำให้แนวการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเบนไปจากแนวเดิม
ง. ถูกทุกข้อ
18. แม่เหล็ก 2 แท่ง มีแรงขั้วต่างกัน
เมื่อนำขั้วเหมือนกันวางใกล้กันจะเกิดแรงกระทำกันอย่างไร
ก. แรงดึงดูดเท่ากัน ข. แรงขั้วมากเกิดแรงดึงดูดมาก
ค. แรงผลักเท่ากัน ง. แรงขั้วมากเกิดแรงผลักมาก
19. บริเวณใดบนพื้นโลกที่มีความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กตามแนวราบมากที่สุด
ก. แถบขั้วโลกเหนือ ข. แถบขั้วโลกใต้
ค. แถบเส้นศูนย์ ง. เท่ากันทุกบริเวณ
20. ถ้านำเข็มทิศไปวางไว้ที่บริเวณขั้วโลกเหนือ ปลายเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใด
ก. ชี้ทิศใดก็ได้ ข. ชี้ไปทางทิศเหนือ
ค. ชี้ไปทางทิศตะวันออก ง. ชี้ลงสู่พื้นดิน
21. ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
ก. ณ จุดสะเทินเข็มทิศจะชี้ในแนวเหนือ - ใต้
ข. สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งจากทิศใต้ไปทิศเหนือ
ค. ระหว่างแท่งแม่เหล็ก 2 แท่ง จะเกิดจุดสะเทินได้
2 จุดเสมอ
ง. เส้นแรงแม่เหล็กรอบ ๆ แท่งแม่เหล็ก มิศพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้
22. สนามแม่เหล็กโลกมีประโยชน์ในด้านใด
ก. ช่วยป้องกันอันตรายจากลมสุริยะ
ข. ช่วยป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์
ค. ทำให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ บนโลก
ง. ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน
23. บริเวณที่วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าส่งอำนาจประจุไฟฟ้าออกไป บริเวณนี้เรียกว่าอะไร
ก. สนามแม่เหล็ก ข. สนามความโน้มถ่วง
ค. สนามไฟฟ้า ง. ไม่มีข้อใดถูก
24. ถ้าต้องการตรวจสอบว่าบริเวณใดมีสนามไฟฟ้าหรือไม่ทำโดยวิธีใด
ก. นำเข็มทิศไปวาง ณ บริเวณนั้น
ข. นำประจุไปวาง ณ บริเวณนั้น
ค. นำอนุภาคไปวาง ณ บริเวณนั้น
ง. ที่กล่าวมานั้นถูกทุกข้อ
25. แรงกระทำระหว่างวัตถุ 2 ก้อน ที่มี
จำนวนประจุไฟฟ้าต่างกัน ตรงกับข้อใดต่อไปนี้
ก. วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าน้อยจะวิ่งเข้าหาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามาก
ข. วัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามากจะมีแรงกระทำมากกว่า
ค. ต่างมีแรงกระทำระหว่างกันเท่ากัน
ง. บอกไม่ได้ถ้าไม่ทราบน้ำหนักของวัตถุ
26. ตัวนำ A มีประ +Q และตัวนำ B มีประจุ -2Q
วางใกล้กันจะเกิดแรงกระทำระหว่าง A และ B ตรงกับข้อใดต่อไปนี้
ก. A ดูด B น้อยกว่า B ดูด A
ข. A ดูด B มากกว่า B ดูด A
ค. A ผลัก B เป็น 2 เท่า B ผลัก A
ง. A ดูด B เท่ากับ B ดูด A
27. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. เส้นแรงไฟฟ้าจะพุ่งตั้งฉากกับผิวของวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเสมอ
ข. เส้นแรงไฟฟ้าจะออกจากผิวของวัตถุที่มีประจุลบไปยังผิวของวัตถุที่มีประจุบวก
ค. ประจุไฟฟ้าที่ผิวตัวนำทรงกลมจะไม่ทำให้เกิดความเข้มข้นของสนามไฟฟ้าภายในทรงกลมนั้น
ง. ความเข้มข้นสนามไฟฟ้า ณ จุดใด ๆ ก็คือ
แรงที่เกิดบนประจุบวกหนึ่งหน่วยที่วางไว้จุดนั้น
คำตอบที่ถูกต้องคือ
ก. ข้อ ก และ ง ข. ข้อ ข และ ค
ค. ข้อ ก ข และ ง ง. ข้อ ก, ข และ ง
28. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของสนามโน้มถ่วงของธาตุ
ก. วัตถุทั้งหลายมีสนามโน้มถ่วงของตัวเอง
ข. มีทิศพุ่งเข้าหาศูนย์กลางของวัตถุ
ค. วัตถุอื่นที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงจะถูกแรงดึงดูด
ง. แรงดึงดูดเนื่องจากสนามโน้มถ่วงมีค่าคงตัว
29. ปล่อยวัตถุมวล 10, 100, และ 1,000 กิโลกรัม
ให้ตกจากตำแหน่งซึ่งจากพื้นเท่ากัน จงหาว่าวัตถุใดตกถึงพื้นก่อน
ก. มวล 10 กิโลกรัม
ข. มวล 100 กิโลกรัม
ค. มวล 1,000 กิโลกรัม
ง. พร้อมกันทั้ง 10, 100, และ 1,000 กิโลกรัม
30. ณ บริเวณหนึ่งวัดค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ 10
เมตรต่อวินาที2 ถ้าทำการทดลองปล่อยวัตถุจากที่สูง 20 เมตร
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. วัตถุกระทบพื้นด้วยความเร็วศูนย์
ข. วัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นวินาทีละ 10 เมตร/วินาที
ค. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที คงตัว
ง. วัตถุถูกแรงกระทำคงที่ 10 นิวตัน
31. ปล่อยวัตถุจากยอดตึก วัตถุกระทบพื้นด้วยความเร็ว 80 เมตร/วินาที
จงหาเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ (กำหนดค่า g = 10 m/s2)
ก. 4 วินาที ข. 6 วินาที
ค. 8 วินาที ง. 10 วินาที
32. ขว้างวัตถุขึ้นแนวในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 40 เมตรต่อวินาที
อยากทราบว่าอีกนานเท่าใดวัตถุจะตกกลับมาถึงตำแหน่งเริ่มต้น (กำหนดค่า g =
10 m/s2)
ก. 4 วินาที ข. 6 วินาที
ค. 8 วินาที ง. 10 วินาที
33. รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงโดยมีระยะทางและเวลาสัมพันธ์กันดังตาราง
เวลา (s) 0 2 4 6 8 10
ระยะทาง (m) 0 6 12 18 24 30
จงหาความเร็วเฉลี่ยในช่วง 0 ถึง 10 วินาที
ก. 6 m/s ข. 4.5 m/s
ค. 3.0 m/s ง. 1.5 m/s
34. รถนักกีฬาของ อ.ว.ท. วิ่งไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร
ในเวลา 40 นาทีหลังจากนั้นก็วิ่งไปทางทิศตะวันออกอีก 30 กิโลเมตร ในเวลา
20 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของรถนักกีฬาของ อ.ว.ท.คือข้อใด

ก. กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. 60.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. 67.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
35. แพนเค้กขับรถด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที
เห็นเด็กวิ่งข้ามถนนจึงเหยียบเบรกทำให้ความเร็วลดลงเหลือ 5 เมตร/วินาที
ในเวลา 2 วินาที ขณะเหยียบเบรก รถมีความเร่งกี่เมตร/วินาที2
ก. -10 ข. 10
ค. -15 ง. 15
36. วัตถุก้อนหนึ่งถูกขว้างขึ้นในแนวดิ่ง
เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณใดไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ก. ความเร็ว ข. ความเร่ง
ค. การกระจัด ง. ถูกทุกข้อ
37. ปล่อยวัตถุให้ตกลงในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุกระทบพื้นพอดี
ความเร็วและความเร่งของวัตถุเป็นอย่างไร
ก. ความเร่งคงตัว ความเร็วเป็นศูนย์
ข. ความเร็วมีค่าสูงสุด ความเร่วคงตัว
ค. ความเร็วและความเร่งมีค่าเป็นศูนย์
ง. ทั้งความเร็วและความเร่งมีค่าสูงสุด
38. มะม่วงสุกหล่นจากต้นกระทบพื้นในเวลา 1.5 วินาที
จงหาความเร็วของมะม่วงสุกขณะกระทบพื้น (กำหนดค่า g = 10 m/s2)
ก. 5 เมตร/วินาที ข. 10 เมตร/วินาที
ค. 15 เมตร/วินาที ง. 20 เมตร/วินาที
39. โยนวัตถุขึ้นตรง ๆ ในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที
อยากทราบว่านานเท่าไรวัตถุขึ้นไปได้สูงสุด
ก. 0.5 วินาที ข. 1.0 วินาที
ค. 1.5 วินาที ง. 2.0 วินาที


40. ข้ดใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ก. ณ ตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่อัตราเร็วน้อยสุด
ข. การเคลื่อนที่ในแนวระดับไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
ค. แนวทางการเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลา
ง. ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุทำมุม 0o ถึง 1800 กับแรงที่กระทำวัตถุ
จ. มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว
คำตอบคือ
ก. ข้อ ค, ง ข. ข้อ ก, ค, จ
ค. ข้อ ก, ค, ง, จ ง. ถูกทุกข้อ
41. ในการเตะลูกบอลต้องการให้ระยะทางตกไกลที่สุดควรเตะลูกบอลทำมุมเท่าใดกับพื้น
ก. 900 ข. 600
ค. 450 ง. 300
42. วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ ผลคือ
ก. ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง
ข. ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง
ค. ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง
ง. ความเร่งเป็นศูนย์
43. ในการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงที่กระทำต่อวัตถุจะมีทิศทำมุมกับความเร็วเท่าใด
ก. 00 ข. 900
ค. 1800 ง. อยู่ระหว่าง 00 ถึง 1800
44. ในการทดลองแกว่งจุดยางให้เคลื่อนที่แบบวงกลม พบว่าในเวลา 1 นาที
จุกยางเคลื่อนที่ได้ 75 รอบ จงหาความถี่ของจุกยางมีค่าเท่าไร

ก. 0.8 รอบ/วินาที ข. 1.25 รอบ/วินาที
ค. 1.5 รอบ/วินาที ง. 3.5 รอบ/วินาที
45. การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ข้อสรุปที่ถูกต้องทีสุด คิอ
ก. ความเร่งของวัตถุมีขนาดแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล
แต่มีทิศตรงกันข้าม
ข. วัตถุนั้นสั่นด้วยแอมพลิจูดที่เล็กลง วัตถุนั้นจะสั่นด้วยความถี่มากขึ้น
ค. แรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางตรงกันข้ามกับการกระจัดของวัตถุจากตำแหน่งสมดุล
ง. เมื่อวัตถุมีความเร็วสูงสุด วัตถุมีความเร่งสูงสุดด้วย
คำตอบคือ
ก. ข้อ ก, ข, และ ค ข. ข้อ ก และ ค
ค. ข้อ ง เท่านั้น ง. คำตอบเป็นอย่างอื่น
46. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวผิด
ก. เมื่อเพิ่มมวลของลูกตุ้ม ความถี่จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย
ข. เมื่อเพิ่มแอมพลิจูดของการแกว่ง คาบของการแกว่งยังคงเท่าเดิม
ค. เมื่อลูกตุ้มแกว่งผ่านตำแหน่งสมดุล อัตราเร็วมีค่ามากที่สุด
ง. เมื่อสายแขวนลูกตุ้มยาวขึ้น คาบของการแกว่งจะเพิ่มขึ้นด้วย
47. ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น
ก. ความถี่ ข. ความยาวคลื่น
ค. แอมพลิจูด ง. อัตราเร็ว
48. คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร
ก. ต่างกันที่ทิศทางการสั่นของตัวกลาง
ข. ต่างกันที่ความยาวคลื่น
ค. ต่างกันที่ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
ง. ต่างกันที่ประเภทของแหล่งกำเนิด
49. ในการตีน้ำด้วยจังหวะอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาขณะหนึ่งสันคลื่นลูกแรกและลูกที่
4 ห่างแหล่งกำเนิดคลื่นเป็น 5 เมตรและ 2 เมตรตามลำดับ
ความยาวของคลื่นน้ำนี้เป็นเท่าไร
ก. 0.5 เมตร ข. 0.75 เมตร
ค. 1 เมตร ง. 1.25 เมตร
50. เรือลำหนึ่งทอดสมออยู่ ถูกกระทบด้วยคลื่นซึ่งมีความเร็ว 30
เมตร/วินาที สันคลื่นห่างกัน 150
เมตรจงหาเวลาที่คลื่นแต่ละลูกวิ่งมากระทบเรือ
ก. 0.2 วินาที ข. 1.0 วินาที
ค. 2.0 วินาที ง. 5.0 วินาที

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search