สมบัติของกัมมันตภาพรังสี a , b , g

สมบัติของกัมมันตภาพรังสี a , b , g

1. อนุภาค a (a - particles) คือนิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียมซึ่งประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค

2. อนุภาค b (b - particle ) คืออิเล็กตรอน เป็นอนุภาคมีมวล , มีประจุไฟฟ้าลบ , เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากเกือบเท่าความเร็วแสง , มีมวลน้อยมากเมื่อเทียบกับอำนาจทะลุทะลวงปานกลาง

3. รังสี g ( g - gamma rays ) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความยาวช่วงคลื่นสั้นมาก , ความถี่สูง (มากกว่ารังสี X ) มีความเร็วเท่ากับแสงในสูญญากาศ , มีอำนาจทะลวงสูง , ไม่มีประจุไฟฟ้า ( จึงไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าหรือในสนามแม่เหล็ก ) ผ่านคอนกรีตหนา หนึ่งส่วนสามเมตร ได้เช่นเดียวกับรังสีเอกซ์

สรุป

1. สรุปอนุภาค a

( ) มีประจุ + 2 , มีมวล 4 amu

( ) มีอัตราเร็ว 1/15 ความเร็วแสง

( ) มีอำนาจทะลุทะลวงน้อยกว่ารังสีอื่น

2. สรุปอนุภาค b

( ) คือ electron , มีมวลน้อยมาก , ประจุ – 1

( ) ความเร็วสูงมาก เกือบเท่าแสง

( ) อำนาจทะลุทะลวงปานกลาง

3. สรุปรังสี g

( ) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า , มีความถี่สูงสุด

( ) มีความเร็วเท่าแสง

( ) อำนาจทะลุทะลวงสูง


แบบทดสอบ

1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้สำหรับรังสีแอลฟา เบตา และแกมมา

1. มีความสามารถในการทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นไอออนได้ดีกว่า

2. ต้องใช้วัสดุที่มีความหนามากในการกั้นรังสี

3. เมื่อเคลื่อนที่ผ่านยริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง

4. อัตราส่วนระหว่างประจุต่อมวลมีค่ามากที่สุด

ข้อความใดเป็นสมบัติของรังสีเบตา

. 1 และ 2 . 1 และ 3 . 2 และ 4 . 3 และ 4

2. ถ้ามีไอโซโทปกัมมันตรังสีเปรอะเปื้อนเข้ากบอาหาร โดยมีปริมาณกัมมันตภาพเท่า ๆ กัน รังสีใดจะมีอันตรายมากที่สุด

. เบตา . แอลฟา . แกมมา . เท่ากันทั้ง 3 ชนิด

3. ถ้านำสารกัมมันตรังสีซึ่งสลายตัวให้รังสีแอลฟา ไปใกล้อิเล็กโทรสโคปบนแผ่นทองคำเปลวซึ่งมีประจุลบอยู่ก่อนแล้ว จะเกิดผลอย่างไรกับแผ่นทองคำ

. แผ่นทองจะกางอ้าขึ้น แล้วยังคงค้างอยู่ . แผ่นทองจะกางอ้าขึ้น แล้วจะหุบลง

. แผ่นทองจะหุบอยู่ตลอด . แผ่นทองจะหุบแล้วกางอ้าออกอีกครั้ง

4. พิจารณาคำกล่าว

1. ในการปลดปล่อยรังสีแกมมาของธาตุกัมมันตรังสี จะไม่ทำให้เกิดธาตุใหม่ เพราะ

2. รังสีแกมมาไม่มีประจุ

คำตอบที่ถูกคือ

ก. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก และ 2 เป็นเหตุผลของ 1

ข. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก และ 2 ไม่ใช้เหตุผลของ 1

ค. ข้อ 1 ผิด แต่ 2 ถูก

ง. ข้อ 1 ถูก แต่ 2 ผิด

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมบัติของรังสีเบตา ( เมื่อเทียบกับ a และg )

1. มีอำนาจทะลุทะลวงสูงสุด

2. เคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กจะเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง

3. อัตราส่วนระหว่างประจุกับมวลมีค่ามากที่สุดในบรรดารังสีที่เป็นอนุภาค

4. ต้องใช้แผ่นตะกั่วหนาที่สุดในการกั้นรังสีนี้

. 2 และ 3 . 1 และ 3 . 1 , 2 และ 3 . 2 และ 4


6. อนุภาคเบตาลบ เกิดจาก

1. อิเล็กตรอนที่มีอยู่เดิมในนิวเคลียส

2. อิเล็กตรอนที่วิ่งวนรอบนิวเคลียส

3. การเปลี่ยนแปลงโปรตอนเป็นนิวตรอนในนิวเคลียส

4. การเปลี่ยนแปลงนิวตรอนเป็นโปรตอนในนิวเคลียส

คำตอบที่ถูกคือ

. 1 , 2 และ 3 . 1 และ 3 . 2 และ 4 . เฉพาะ 4

7. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดที่เป็นสมบัติของรังสีแอลฟา

1. เมื่อเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก แนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง

2. มีความสามารถในการทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นอิออนได้

3. สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหนา ๆ ได้

คำตอบที่ถูกต้อง คือ

. 1 , 2 และ 3 . เฉพาะ 1 . ข้อ 1 , 2 . เฉพาะข้อ 2

8. ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งออกมามีคุณสมบัติดังนี้

1. เมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องไกเกอร์เคาว์เตอร์จะไม่ทำงาน

2. เมื่อวัดระยะการผ่านทะลุสิ่งที่กีดขวางจะได้ไกลประมาณ 60 มิลลิเมตร ในอากาศ

3. ต้องใช้สนามแม่เหล็กที่มี Flux density สูงมาก ๆ จึงจะทำให้รังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุนี้เบี่ยงเบนได้

รังสีชนิดนี้คือ

. รังสีแอลฟา . รังสีเบตา . รังสีแกมมา . ทั้งรังสีแอลฟาและรังสีแกมมา

9. เหตุผลใดที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดว่า การแผ่รังสีเบตาเกิดจากการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส

10. จากการศึกษาการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีพบว่า

ก. กัมมันตภาพของสารในขณะใดขึ้นกับมวลของสารที่มีอยู่ขณะนั้น

ข. สารกัมมันตรังสีสามารถสลายตัวให้รังสีเอกซ์ได้บ้างเล็กน้อย

ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.

ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

11. ในนิวเคลียสของธาตุใด ๆ ถ้าอัตราส่วนของจำนวนนิวตรอนต่อจำนวนโปรตอน เป็น X อัตราส่วนของจำนวนนิวคลีออน ต่อจำนวนโปรตอน จะมีค่าเท่าใด

. X + 2 . X + 3 . X + 6 . X + 1


12. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

1. รังสีแอลฟามีประจุไฟฟ้าบวก เป็นนิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม

2. รังสีเบตาคืออิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง

3. รังสีเอกซ์อาจเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอนุภาคที่ไม่มีประจุ

4. รังสีแกมมาไม่มีประจุไฟฟ้า มีมวลเท่ากับมวลของอิเล็กตรอน

ข้อที่ถูกต้อง คือ

. 1 , 2 และ 3 . 1 และ 3 . 2 และ 4 . เฉพาะ 4

13. จากความจริงที่ว่าเลขมวลของนิวเคลียสมีค่าใกล้เคียงกับมวลอะตอนมากนั้น ข้อใดต่อไปนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่เป็นไปได้

ก. นิวเคลียสประกอบด้วยนิวตรอนแลโปรตอน

ข. นิวเคลียสมีรัศมีเล็กกว่ารัศมีอะตอมประมาณ 10 - 15 เท่า

ค. อิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสไม่ได้เพราะขัดกับหลักความไม่แน่นอน

ง. นิวตรอนในนิวเคลียสเป็นคลื่นนิ่งเหมือนอิเล็กตรอนในอะตอม

14. จงเรียกอำนาจทะลุทะลวงของรังสีจากน้อยไปหามากตามลำดับ

. แกมมา เบตา แอลฟา . แอลฟา เบตา แกมมา

. เบตา แอลฟา แกมมา . เบตา แกมมา แอลฟา

15. ทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นอิออนได้น้อยที่สุด

. แกมมา . แอลฟา . เบตา . นิวตรอน

16. มีมวลใกล้เคียงโปรตอน และไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็ก

. แกมมา . แอลฟา . เบตา . นิวตรอน

17. มีสมบัติเป็นนิวเคลียสของธาตุหนึ่ง

. แกมมา . แอลฟา . เบตา . นิวตรอน

18. ข้อความใดถูกต้องที่สุด

ก. รังสีแอลฟามีอำนาจทะลุทะลวงรุนแรงกว่ารังสีเบตา และแกมมา

ข. อนุภาคเบตาไม่ใช้อิเล็กตรอนที่วิ่งวนรอบนิวเคลียสแต่ได้มาจากการเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียส

ค. รังสีเบตามีอำนาจทะลุทะลวงมากที่สุด และมีความเร็วน้อยกว่าแสง

ง. รังสีแกมมามีประจุไฟฟ้าเท่ากับอิเล็กตรอนและมีอำนาจทะลุทะลวงมากกว่ารังสีแอลฟา


19. ข้อความใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

1. การสลายตัวของธาตุจะปลดปล่อยรังสีแอลฟา เบตา และแกมมาออกมาพร้อมกัน

2. ธาตุใหม่ที่ได้จากการสลายตัวนั้นมีเลขอะตอมน้อยกว่าเดิมเสมอ

3. รังสีทั้งหมดปลดปล่อยออกมาเบี่ยงเบนได้ในสนามแม่ไฟฟ้า

. ข้อ 1 เท่านั้น . ข้อ 2 เท่านั้น . ข้อ 3 เท่านั้น . ไม่มีข้อใดถูก

20. รังสีจากก้อนแร่ที่เบคเคอเรลทดลองพบกัมมันตภาพรังสีนั้น รังสีที่เป็นสาเหตุให้เขาคิดว่าก้อนแร่นั้นให้รังสีเอกซ์

. แอลฟา . เบตา . แกมมา . คาโทด

21. ถ้าปล่อยรังสีแอลฟาและรังสีเบตาที่ได้จากสารกัมมันตังสีเข้าไปในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กพร้อม ๆ กันโดยทดลองในสูญญากาศ ผลที่ได้ควรเป็นดังนี้

ก. รังสีทั้งสองจะเคลื่อนที่ในสูญญากาศไม่ได้เพราะต่างก็เป็นอนุภาค

ข. รังสีทั้งสองจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่คงที่

ค. รังสีทั้งสองเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง

ง. ไม่มีคำตอบใดถูก

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search