เครื่องวัดความยาว

เครื่องมือที่ใช้วัดความยาวทั่ว ๆ ไป ได้แก่ ไม้บรรทัด หรือไม้เมตร เครื่องวัดทั้งสองนี้ จะวัดได้ละเอียดเพียง 0.1 เซนติเมตรเท่านั้น และค่าที่วัดได้อาจมีเศษของช่องสเกลซึ่งต้องประมาณด้วยสายตา แล้วจึงทำการบันทึกผลการวัด ในการวัดความยาว ยังมีเครื่องมือที่วัดได้ละเอียดกว่าไม้เมตร และไม้บรรทัด ได้แก่

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (vernier caliper)
ส่วนประกอบ
การใช้
การบันทึกค่าการวัด
ไมโครมิเตอร์ (micrometer)
ส่วนประกอบ
การบันทึกค่าการวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search