แบบทดสอบเรื่องบรรยากาศ

เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบความเร็วของกระแสลม คือเครื่องมืออะไร

A. ? แอนนิมอมิเตอร์B. ? บารอมิเตอร์
C. ? ไฮโกรมิเตอร์
D. ? ศรลม


สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครคืออะไร

A. ? อาคารบ้านเรือน และตึกสูงๆ
B. ? โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
C. ? การใช้โฟมและถุงพลาสติกใส่อาหาร
D. ? การจราจรที่ติดขัดมาก


การวัดความชื้นในอากาศนิยมวัดเป็นความชื้นสัมพัทธ์โดยใช้เครื่องมือชนิดใด

A. ? ไฮโดรมิเตอร์
B. ? เทอร์มอมิเตอร์
C. ? ไฮโกรมิเตอร์
D. ? แอนนิมอมิเตอร์เครื่องมือที่ใช้วัดบรรยากาศคือ เครื่องมืออะไร

A. ? เทอร์มอมิเตอร์
B.ถูกต้อง บารอมิเตอร์C. ? ไฮโกรมิเตอร์
D. ? ศรลมถ้าขนาดของมวลไอนํ้าที่มีอยู่จริงในอากาศในขณะนั้นเท่ากับมวลของไอนํ้าในอากาศอิ่มตัว ที่อุณภูมิปริมาตรเดียวกันค่าความชื้นของอากาศเป็นเท่าใด

A. ? 10 %
B.ถูกต้อง 100 %
C.ไม่ถูก 50 %
D. ? 80 %

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search