ส่วนประกอบของบรรยากาศ

ส่วนผสมของก๊าซต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นบรรยากาศห่อหุ้มโลก ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาที่ผ่านมานับพัน ล้านปี จนในปัจจุบันบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจนร้อยละ 75โดย ปริมาตรก๊าซออกซิเจนร้อยละ 23 ก๊าซอาร์กอน ซึ่งเป็นก๊าซเฉื่อยร้อยละ1 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 0.03 ที่เหลืออีกประมาณร้อยร้อยละ 0.07 เป็นก๊าซโอโซน ฮีเลียม นีออน มีเทน ไฮโดรเจน นอกจากนี้ยังมีไอน้ำและฝุ่นละออง ซึ่งมีส่วนผสมไม่แน่นอนก๊าซ เหล่านี้ ปกคลุมผิวโลกจนถึงระดับความสูงหลายร้อยกิโลเมตร ที่บริเวณผิวโลกบรรยากาศมีความหนาแน่นมากที่สุด สูงขึ้นไปความหนาแน่นของบรรยากาศจะลดลง คือมีปริมาณของก๊าซต่าง ๆ น้อยลงจนถึงบริเวณรอยต่อกับอวกาศ อยู่น้อยมาก

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่รู้ เรื่องอิอิ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
๛ำC.ำ๛.C

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search