ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.5

1. พื้นที่ในข้อใดที่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟ
ก. แนวรอยต่อภูเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย
ข. บริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก
ค. บริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด
ง. บริเวณรอยต่อภูเขาแอลป์ในทวีปยุโรป

2. มาตราที่ใช้บอกความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวคือข้อใด
ก. ริกเตอร์
ข. เมอร์คัลลี
ค. โมห์
ง. เวนส์เวอร์ด

3. บริเวณหุบเขาทรุดตัวตามแนวสันเขากลางมหาสมุทรมีการเคลื่อนตัวของขอบแผ่นธรณีภาคในลักษณะใดที่สำคัญ
ก. เคลื่อนตัวหนีห่างออกจากกัน
ข. เคลื่อนตัวเข้าหากัน
ค. เคลื่อนตัวมุดลงไปใต้อีกแผ่น
ง. เคลื่อนตัวเฉือนกัน

4. การเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ส่วนใดของโครงสร้างโลก
ก. ฐานธรณีภาค
ข. ธรณีภาค
ค. แก่นโลก
ง. ชั้นหินหลอมละลาย

5. การหาอายุสัมบูรณ์ของหินหรือซากดึกดำบรรพ์ทางธรณีวิทยาใช้วิธีการใด
ก. ทางกัมมันตรังสี
ข. ตรวจสอบเปรียบเทียบกับฟอสซิลอื่นๆ
ค. ลำดับชั้นหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยา
ง. ทางรังสีเอกซ์
6. ทดลองหยดกรดเกลือเจือจางลงบนหินชนิดหนึ่งแล้วเกิดฟองขึ้น แสดงว่าเป็นหินชนิดใด
ก. หินทราย
ข. หินดินดาน
ค. หินปูน
ง. หินแกรนิต

7. ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของประเทศไทยในภาคตะวันออกแยงเหนือ พบในหินชนิดใด
ก. หินทราย
ข. หินปูน
ค. หินบะซอลต์
ง. หินดินดาน

8. ปรากฏการณ์ใดที่สนับสนุน ทฤษฏีบิกแบง
ก. การชนกันของดาวหางและดาวเคราะห์
ข. การขยายตัวของเอกภพ
ค. การเกิดลมสุริยะ
ง. การยุบตัวของดาวฤกษ์

9. หลังเกิดบิกแบงปริมาณอนุภาคกับปฏิอนุภาคควรเป็นตามข้อใด จึงเกิดกาแล็กซีและดาวต่างๆ
ก. มีปริมาณเท่ากัน
ข. อนุภาคมีปริมาณมากกว่า
ค. ปฏิอนุภาคมีปริมาณมากกว่า
ง. เป็นไปได้ทุกข้อ

10. ในวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ช่วงเวลาในข้อใดเป็นช่วงเวลาที่สั้นที่สุด
ก. ดาวยักษ์แดง
ข. ดาวแคระขาว
ค. ดาวแคระดำ
ง. เนบิวลา
11. ปฏิกิริยาใดที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์
ก. ฟิวชัน
ข. ฟิชชัน
ค. ซูเปอร์โนวา
ง. เนบิลา

12. ดาวฤกษ์ชนิดใดในข้อต่อไปปนี้มีอุณหภูมิผิวสูงที่สุด
ก. ดาวที่มีสีแดง
ข. ดาวที่มีสีเหลือง
ค. ดาวที่มีสีน้ำเงิน
ง. ดาวที่มีสีขาว

13. ในระบบสุริยะ แถบดาวเคราะห์น้อยอยู่บริเวณใด
ก. อยู่ระหว่างแถบดาวเคราะห์ชั้นในกับดาวเคราะห์ชั้นนอก
ข. อยู่ระหว่างแถบดาวเคราะห์ชั้นในกับเขตของดาวหาง
ค. อยู่ระหว่างแถบดาวเคราะห์ชั้นนอกกับเขตของดาวหาง
ง. อยู่แถบนอกสุดของระบบสุริยะ

14. ข้อใดไม่ได้เกิดจากพายุสุริยะ
ก. การเกิดแสงเหนือแสงใต้
ข. วงจรอิเล็กทรอนิกส์บนดาวเทียมเสียหาย
ค. การเกิดฝนดาวตก
ง. การติดต่อสื่อสารโดยวิทยุคลื่นสั้นขัดข้อง

15. ทำไมกล้องโทรทรรศน์อับเบิลสามารถเห็นดาวต่างๆได้ชัดเจนกว่ากล้องอื่นๆบนโลกทั้งหมด
ก. เลนส์มีขนาดโตมากกว่า
ข. เลนส์มีคุณภาพดีมากกว่า
ค. มีเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ทันสมัย
ง. อากาศห่อหุ้มโลกไม่รบกวน

16. เชื้อเพลิงในข้อใดเหมาะสมที่จะใช้ในการส่งยานอวกาศมากที่สุด
ก. ออกซิเจนเหลว
ข. เบนซินเกรดสูง
ค. ไนโตรเจนเหลวและออกซิเจน
ง. ไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลว

17. ดาราศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไร
ก. ดวงดาว
ข. ดวงดาวต่าง ๆ และโลก
ค. ระบบสุริยะ
ง. ดวงดาว เนบิวลา และกาแล็กซี

18. ปัจจุบันทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในการอธิบายการ กำเนิดของเอกภพคือ ทฤษฎีใด
ก. สภาวะคงที่
ข. การออสซิลเวลของเอกภพ
ค. การระเบิดครั้งใหญ่
ง. กาลเวลา
19. ระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซีใด
ก. แมกเจลแลนใหญ่
ข. แมกเจลแลนเล็ก
ค. แอนโดรเมดา
ง. ทางช้างเผือก

20. กาแล็กซีในข้อใดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายในโลกของเรา
ก. แมกเจลแลนใหญ
ข. แมกเจลแลนเล็ก
ค. แอนโดรเมดา ง. ถูกหมดทุกข้อ
21. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบมากที่สุดของดาวฤกษ์คือธาตุใด
ก. ธาตุไฮโดรเจน
ข. ธาตุไนโตรเจน
ค. ธาตุออกซิเจน
ง. ธาตุคาร์บอน

22. ดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความแตกต่างกันอย่างไร
ก. มวล อุณหภูมิผิว สี
ข. ระยะห่าง ขนาด ความสว่าง
ค. องค์ประกอบทางเคมี
ง. ถูกหมดทุกข้อ

23. โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มรูปของ
ก. แสงและความร้อน
ข. อนุภาคและแสง
ค. ความร้อนและพายุแม่เหล็ก
ง. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาค

24. ข้อใดไม่จัดเป็นดาวเคราะห์แก๊ส
ก. ดาวพลูโต
ข. ดาวเสาร์
ค. ดาวยูเรนัส
ง. ดาวพฤหัสบดี

25. อนุภาคโปรตอน และอิเล็กตรอน ที่หลุดออกจากดวงอาทิตย์มาสู่โลก ทำให้เกิดสิ่งใด
ก. คลื่นแม่เหล็ก
ข. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ค. ลมสุริยะ
ง. แสง - เหนือใต้
26. ถ้าดาวหางวิ่งชนโลก จะเกิดเหตุการณ์ในข้อใด
ก. เกิดก้อนอุกกาบาตกระจายทั่วไป
ข. ก้อนน้ำแข็งสกปรกจากดาวหางกระจายทั่วไป
ค. สิ่งแวดล้อมของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
ง. เกิดแสงวูบวาบอันเนื่องจากการกระท้อนจากแสงอาทิตย์

27. จากทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่อธิบายว่ารังสีความร้อนที่กระจายอยู่ในเอกภพมาจากอะไร
ก. เป็นพลังงานความร้อนที่ดาวฤกษ์แผ่รังสีออกมา
ข. เป็นพลังงานความร้อนที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสีออกมา
ค. เป็นพลังงานความร้อนที่ได้มาจากการชนกันของดวงดาว
ง. เป็นพลังงานความร้อนที่เหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่

28. นักดาราศาสตร์แบ่งชนิดของดาวฤกษ์ โดยใช้เกณฑ์ในข้อใด
ก. สีและมวล
ข. สีและอุณหภูมิผิว
ค. มวลและความสว่าง
ง. มวลและกำลังส่องสว่าง

29. สีของดาวฤกษ์ในข้อใดมีการเรียงลำดับตามอุณหภูมิพื้นผิวจากสูงไปต่ำ
ก. ขาว แดง ส้ม
ข. แดง เหลือง ขาว
ค. น้ำเงิน ขาว ส้ม
ง. เหลือง ส้ม น้ำเงิน

30. ดาวเคราะห์ยักษ์ได้แก่ข้อใด
ก. โลก ข. ดาวงอาทิตย์
ค. ดาวอังคาร ง. ดาวพฤหัสบดี
31. เพราะเหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์
ก. เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่มากกว่า
ข. เพราะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมาก
ค. เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง
ง. เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ

32. ถ้าโลกไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม สิ่งมีชีวิตจะได้รับอันตรายมากที่สุดจากชนิดของพลังงานที่ดวงอาทิตย์ส่งมายังโลกคือ
ก. แสงธรรมดา
ข. รังสีเอกซ์
ค. รังสีอัลตราไวโอเลต
ง. อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

33. ระบบต่อไปนี้ระบบใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
ก. เอกภพ
ข. กาแล็กซี
ค. ระบบสุริยะ
ง. ทางช้างเผือก

34. สภาวะเอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตให้อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์นั้นได้ ควรเป็นอย่างไร
ก. ไม่ร้อนมาก และไม่หนาวเย็นเกินไป
ข. ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์พอเหมาะ
ค. มีน้ำในการดำรงชีวิต
ง. ถูกทุกข้อ

35. การเกิดจุดบนดวงอาทิตย์มากที่สุด ระยะห่างประมาณกี่ปี
ก. 10 ปี
ข. 11 ปี
ค. 12 ปี
ง. 13 ปี
36. ข้อใดกล่าวผิด
ก. ดาวหางปรากฏเคลื่อนที่ไปท่ามกลางดาวฤกษ์
ข. หางดาวหางพุ่งไปในทิศตรงข้ามกับดวงอาทิตย์
ค. ดาวหางจัดเป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีแสงสว่างในตัวเอง เนื่องจากประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ และเสียดสีกันขณะโคจร
ง. ดาวตกและอุกกาบาตเป็นส่วนที่เหลือของดาวหาง และเกิดการลุกไหม้จากการเสียดสีกับบรรยากาศโลก

37. ดาวเคราะห์ยักษ์มีองค์ประกอบหลักคืออะไร
ก. ไฮโดรเจน
ข. ฮีเลียม
ค. ลิเทียม
ง. ข้อ ก และ ข ถูก

38. ถ้าเราต้องการวัดระยะห่างของดาวฤกษ์จะต้องทำเช่นไร
ก. ใช้กล้องโทรทรรศน์วัดได้ทันที
ข. เมื่อวัดครั้งแรกครั้งที่สองต้องรออีก 6 เดือน
ค. ยิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคำนวณการสะท้อน
ง. ทำได้ทุกข้อ

39. จุดจบของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากๆคคือปรากฏการณ์ใด
ก. เนบิวลา
ข. ซุปเปอร์โนวา
ค. เทอร์โมนิวเคลียร์
ง. บิกแบง

40. กล้องอวกาศฮับเบิลส่องวัตถุในอวกาศได้ไกลเท่าไร
ก. 2000 ล้านปีแสง
ข. 14000 ล้านปีแสง
ค. 80000 ล้านปีแสง
ง. 2600 ล้านปีแสง

3 ความคิดเห็น:

Tomo กล่าวว่า...

ขอเฉลยด้วยครับ

hatzakon กล่าวว่า...

ขอบคุนหลายๆๆๆเด้อ

แนวข้อสอบน่ะเจ๋งมั๊ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอเฉลยด้วยค่ะ ได้โปรดดดดดดดดดดด...

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search