ข้อสอบบรรยากาศ

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ชั้นบรรยากาศใดมีสิ่งมีชวิตอาศัยอยู่

ก. มีโซสเฟียร์
ข. สตราโตสเฟียร์
ค. โทรโพสเฟียร์
ง. เอกโซสเฟียร์
2. ชั้นโอโซนสัมพันธ์กับชั้นบรรยากาศใด
ก. เทอร์โมสเฟียร์
ข. โทรโพสเฟียร์
ค. เอกโซเสเฟียร์
ง. สตราโตสเฟียร์
3. บรรยากาศหมายถึงข้อใด
ก. สิ่งที่ไม่มีน้ำหนัก
ข. สิ่งที่มองเห็นเป็นท้องฟ้า
ค. อากาศที่อยู่รอบๆตัวเราและห่อหุ้มโลก
ง. อากาศส่วนที่อยู่เหนือก้อนเมฆ

4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของบรรยากาศ
ก. อากาศแห้ง
ข. ไอน้ำ
ค. ฝุ่นละออง
ง. ไม่มีข้อใดถูก

5. ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่รู้สึกสบายตัวมากที่สุดคือเท่าใด
ก. 40 %
ข. 60%
ค. 80%
ง. 90%

6. เครื่องมือที่ใช้วัดความกดอากาศมีชื่อว่าอะไร
ก. เทอร์มอมิเตอร์
ข. โวลต์มิเตอร์
ค. ไฮกรอมิเตอร์
ง. บารอมิเตอร์

7. ลมบก และลมทะเล เกิดขึ้นในเวลาใด
ก. ตอนเช้า และ ตอนเย็น
ข. หัวค่ำ และ เที่ยงคืน
ค. กลางคืน และ กลางวัน
ง. กลางวัน และกลางคืน

8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ทะเลจีนใต้ - พายุไต้ฝุ่น
ข. อ่าวเม็กซิโก - ไซโคลน
ค. อ่าวเบงกอล - เฮอริเคน
ง. มหาสมุทรแปซิฟิก- วิลลี่ วิลลี่

9. เมื่อนักเรียนขึ้นไปบนยอดเขาจะรู้สึกหูอื้อ เพราะเหตุใด

ก. ความชื้นอากาศ
ข. ความกดอากาศ
ค. อุณหภูมิอากาศ
ง. ปริมาณไอน้ำในอากาศ

10. ทอร์นาโด เป็นพายุหมุนนที่เกิดในบริเวณใด
ก.อเมริกา
ข.ออสเตรเลีย
ค.อินโดนีเซีย
ง.เอเชีย

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตั้งให้ยากกว่านี้หน่อยนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไปว่าคนอื่นเค้าเราตั้งดีแล้วนะ

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search