แบบทดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ

ข้อที่ 1
1.กาลอากาศ หมายถึงอะไร
ก.อากาศทั้งหมดที่ห่อหุ้มโลกของเราไว้
ข.การเกิดลมพายุเนื่องจากจากเปลี่ยนแปลงความกดดันของอากาศ
ค.เกณฑ์เฉลี่ยของอากาศในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ในช่วงเวลาพอสมควร
ง.สภาวะของอากาศในที่แห่งใดแห่งหนึ่งในช่วงเวลาอันจำกัดซึ่งไม่ยาวนัก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2
2.ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ของบรรยากาศที่หุ้มห่อโลก
ก.ช่วยกั้นรังสีคลื่นสั้น
ข.ช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลต
ค.ดูดกลืนและทำลายวัตถุที่พุ่งเข้าหาโลก
ง.ช่วยลดความร้อนให้แก่บรรยากาศบนโลก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3
3.ชั้นบรรยากาศของโลกไม่ฟุ้งกระจายออกไปสู่อวกาศเนื่องจากอะไร
ก.ชั้นโอโซนกั้นไว้
ข.เรือนกระจกกั้นไว้
ค.แรงดึงดูดของโลก
ง.แรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4
4.ส่วนประกอบของอากาศที่มีปริมาณมากที่สุด คืออะไร
ก.ก๊าซอาร์กอน
ข.ก๊าซออกซิเจน
ค.ก๊าซไนโตรเจน
ง.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5
5.ส่วนประกอบของอากาศในข้อใดมีสถานะเป็นของแข็ง
ก.อาร์กอน
ข.ออกซิเขน
ค.ไฮโดรเจน
ง.ฝุ่นละออง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 6
6.บรรยากาศชั้นที่มีความแปรปรวนตลอดเวลา คือข้อใด
ก.เอกโซสเฟียร์
ข.โทรโพสเฟียร์
ค.สตราโตสเฟียร์
ง.ไอโอโนสเฟียร์

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 7
7.อุณหภูมิของอากาศบนยอดเขาเย็นกว่าที่เชิงเขาเพราะเหตุใด
ก.บนยอดเขามีเมฆมากกว่า
ข.บนยอดเขามีป่ามากกว่า
ค.บนยอดเขามีฝนตกชุกกว่า
ง.บนยอดเขาอยู่สูงจากผิวโลกมากกว่า

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 8
8.ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความหนาแน่นอากาศ
ก.ความดันมาก ความหนาแน่นมาก
ข.ความดันมาก ความหนาแน่นน้อย
ค.ความดันน้อย ความหนาแน่นมาก
ง.ความดันคงที่ ความหนาแน่นน้อย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 9
9.เครื่องเขียนที่ใช้หลักของความกดอากาศ คืออะไร
ก.ดินสอ
ข.ชอล์ก
ค.พิมพ์ดีด
ง.ปากกาหมึกซึม

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 10
10.อากาศมวลขนาดหนึ่ง เมื่อเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งสูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามข้อใด
ก.ปริมาตรลดลง อุณหภูมิลดลง
ข.ปริมาตรลดลง อุณหภูมิสูงขึ้น
ค.ปริมาตรเพิ่มขึ้น อุณหภูมิลดลง
ง.ปริมาตรเพิ่มขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search