แบบทดสอบไฟฟ้ากระแส

1. ตัวนำมีพื้นที่ภาคตัดขวางเท่ากับ 3 ตารางเมตร ถ้ามีประจุไฟฟ้ากระแส +600 และ -200 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่นี้ในลักษณะสวนทางกันโดยใช้เวลา 4 วินาที แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำเท่ากับ
ก. 50 A
ข. 100 A
ค. 150 A
ง. 200 A

2. เส้นลวดตัวที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลม ถ้าความยาวและขนาดปส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทั้งสองค่าแล้ว ความตานทานของเส้นลวดจะ
ก. ลดลงเหลือ 1/4
ข. ลดลงครึ่งหนึ่ง
ค. เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
ง. เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า

3.ลวดทองแดงเว้นหนึ่งในวงจรไฟฟ้ามีพื้นที่หน้าตัด A ยาว L ถ้าต้องการให้ความต้านทานของวงจรเพิ่มเป็น 4 เท่า โดยการเปลี่ยนแปลงเส้นลวดอะลูมิเนียมแทนลวดทองแดง ลวดอะลูมิเนียมควรมีพื้นที่หน้าตัดและยาวเป็นเท่าใด กำหนดให้สถาพความต้านทานของอะลูมิเนียมเป็น 1.5 เท่า ของสถาพความต้านทานของทองแดง
ก. A,6L
ข. 2A,3L
ค. 3A,8L
ง. 4A,6L

4. ลวดเส้นหนึ่งมีความต้านทานทั้งหมด 6.0 โอห์ม เมื่อนำมารีดให้เส้นลวดมีขนาดเล็กลง จนมีความยาวเป็น 3 เท่าของตอนเริ่มต้น ถ้าคุณสมบัติต่างๆของสารที่ทำเส้นลวดไม่เปลี่ยน ความต้านทานของลวดตอนสุดท้ายจะเป้นกี่โอห์ม
ก. 18
ข. 24
ค. 36
ง. 54

5. ความต้านทาน 1 โอห์ม 12 ตัว ต่อกันเป็นรูปลูกบาศก์ ความนนำไฟฟ้ารวมระหว่างมุมสองมุมที่อยู่ในแนวเส้นทะแยงมุมของลูกบาศก์ (เส้นตรงที่เชื่อมมุมตรงข้ามและผ่านจุกกึ่งกลางของลูกบาศก์)จะเป็นเท่าไร
ก. 1.2
ข. 2.2
ค. 1.3
ง. 3.3

6. ลวดตัวนำขนาดสม่ำเสมอเส้นหนึ่งยาว 1.0 เมตร วัดความต้านทานได้ 0.4 โอห์ม ถ้ามีลวดตัวนำชนิดเดียวกัน แต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเป็นครึ่งหนึ่งต้องการให้มีความต้านทาน 1.6 โอห์ม จะต้องใช้ลวดยาวเท่าใด
ก. 0.5 m
ข. 1.0 m
ค. 1.5 m
ง. 2.0 m

7. ใช้เส้นลวดสองเส้นต่อเป็นวงจรเพื่อส่งกำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์ ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่ง ลวดแต่ละเส้นมีความต้านทาน 2 โอห์ม ถ้าความต่างศักย์บนเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็น 100 โวลต์ ความตางศักย์ของแหล่งจ่ายพลังงานจะเป็นกี่โวลต์
ก. 140
ข. 120
ค. 110
ง. 104

8.จะต้องใช้ตัวต้านทานที่มีความต้านทานกี่โอห์ม ซึ่งเมื่อนำมาต่อกับแบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 2 โวลต์ ความต้านทานภายใน 1 โอห์ม จึงจะทำให้กำลังไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานนึ้มีค้ามากที่สุด
ก. 1 โอห์ม
ข. 2 โอห์ม
ค. 3 โอห์ม
ง. 4 โอห์ม

9. บ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้าความต่างศักย์ 220 โวลต์ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ หม้อหุงข้าว 650 W เตารีดขนาด 750 W หลอดฟลูออเรสเซนต์ 40 W 5 ดวง ทีวีขนาด 150 W ควรใช้ฟิวส์รวมเท่าไร
ก. 4 แอมแปร์
ข. 5.5 แอมแปร์br> ค. 6.5 แอมแปร์
ง. 8 แอมแปร์

10. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำ I แอมแปร์ เป็นเวลา t วินาที คิดเป็ฯจำนวนอิเล็กตรอนอิสระไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดขวางของเส้นลวดได้เท่าใด (ประจุอิเล็กตรอนเท่ากับ อิเล็กตรอนคูลอมบ์)
ก. et/I
ข. eIt
ค. It/e
ง. t/eI

11. ความต้านทานตัวหนึ่งต่อกับแบตเตอรี่ ทำให้มีกระแส 0.6 แอมแปร์ ไหลผ่าน เมื่อนำความต้านทาน 4 โอห์มมาต่ออนุกรมกับความต้านทานตัวแรก จะมำให้กระแสลดลงไปจากเดิม 0.1 แอมแปร์ จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ว่ามีกี่โวลต์
ก. 5
ข. 6
ค. 12
ง. 0.48

12. โดยเปรียบเทียบกับสายไฟในบ้านที่ยาวเท่ากัน ลวดโลหะที่ใช้ทำฟิวส์ ควรมีลักษณะใด
ก. ความต้านทานต่ำ และ จุดหลอมเหลวต่ำ
ข. ความต้านทานสูง และ จุดหลอมเหลวสูง
ค. ความต้านทานสูง และ จุดหลอมเหลวต่ำ
ง. ความต้านทานต่ำ และ จุดหลอมเหลวสูง

13. มาตราไฟฟ้าที่ใช้วัดโวลต์มิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน 10000 โอห์ม ใช้วัดความต่างศักย์ระหว่าง 0-100 โวลต์ ถ้าต้องการวัดให้ได้ถึง 400 โวลต์ จะต้องต่อความต้านทาน x อย่างไร และหาค่า x มีค่าเท่าใด
ก. ต่ออนุกรม x = 30000 โอห์ม
ข. ต่ออนุกรม x = 40000 โอหม์
ค. ต่อขนาน x = 30000 โอห์ม
ง. ต่อขนาน x = 40000 โอห์ม

14. แบตเตอรี่ตัวหนึ่งเมื่อต่ออนุกรมกับความต้านทาน R = 148 โอห์ม ปรากฎว่ามีกระแสในวงจรเท่ากับ 0.05 แอมแปร์ แต่เมื่อเพิ่มความต้านทานเป็น 284 โอห์ม จะมีกระแสเพียง 0.03 แอมแปร์ แบตเตอรี่ตัวนี้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ากี่โวลต์
ก. 2.2
ข. 4.8
ค. 6.5
ง. 7.5

15. หลอดไฟธรรมดาขนาด 40 W ใช้กับไฟฟ้า 220 V จำนวน 2 ดวง นำมาต่ออนุกรมกันแล้วนำไปต่อกับไฟฟ้า 110 V จงหาว่าดวงไฟแต่ละดวงจะให้กำลังออกมากี่วัตต์
ก. 2.0
ข. 1.6
ค. 2.5
ง. 8.0

16. ในวงจรที่แสดงโวลต์มิเตอร์มีความต้านทาน 1000 โอห์ม แอมมิเตอร์มีความต้านทาน 0.1 โอห์ม เซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 10 โวลต์ และความต้านทานภายใน 9 โอห์ม ความต้านทาน R มีค่าจริง 100 โอห์ม จงหาค่าความต้านทาน R ที่คำนวนได้จากการวัดมีค่าเป็นกี่โอห์ม
ก. 80
ข. 85
ค. 90
ง. 100

17. เตาไฟฟ้าเครื่องหนึ่งใช้ไฟฟ้า 220 V ใช้กำลังเป็น 6 เท่าของกำลังที่ให้ โดยหลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งซึ่งใช้กับไฟฟ้า 100 V ความต้านทานของเตาไฟฟ้าจะเป็นกี่เท่าของความต้านทานของหลอดไฟฟ้า
ก. 1/3
ข. 3
ค. 3/2
ง. 2/3

18. ถ้านำตัวต้านทานขนานด 100 โอห์มทนได้ 4 วัตต์ ตัวหนึ่งไปต่ออนุกรมกับตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งขนาด 500 โอห์มทนได้ 5 วัตต์ ตัวต้านทานที่ต่อกันแล้วนี้จะทนกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดกี่วัตต์
ก. 5
ข. 6
ค. 7
ง. 8

19. หลอดไฟ 12 V 10 W ถ้านำไปใช้กับแบตเตอรี่ 24 V จะต้องนำความต้านทานกี่โอห์มไปต่ออนุกรมกับหลอดนี้ เพื่อให้หลอดไฟใช้กำลังเท่าเดิม
ก. 14.4
ข. 16
ค. 20
ง. 28.8

20. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านชนิด 100 W 220 V เมื่อนำมาใช้ขณะที่ไฟตกเหลือ 200 V เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะใช้กำลังไฟฟ้าเท่าใด
ก. 78 W
ข. 83 W
ค. 88 W
ง. 93 W

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search