แบบทดสอบ คลื่น ปรากฏการณ์คลื่น

ชื่อ – สกุล ......................................................................................ชั้น ม.5/ ......... เลขที่ ............
คลื่นเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่รูปแบบหนึ่ง คลื่นสามารถจำแนกตามลักษณะต่าง ๆได้ดังนี้
***จำแนกตามลักษณะการอาศัยตัวกลาง
1.คลื่นกล (Mechanical wave) เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่โดย
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
2.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves) เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่โดย
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
***จำแนกตามลักษณะการเคลื่อนที่
3.คลื่นตามขวาง .............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
4.คลื่นตามยาว...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
***จำแนกตามลักษณะการเกิดคลื่น
5.คลื่นดล ...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
6.คลื่นต่อเนื่อง .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
***ส่วนประกอบของคลื่น
7. สันคลื่น คือ ...............................................................................................................................................................................
8. ท้องคลื่น .คือ.............................................................................................................................................................................
9. แอมพลิจูด คือ.........................................................................................................................................................................
10. ความยาวคลื่น คือ...................................................................................................................................................................
11. ความถี่.คือ..............................................................................................................................................................................
12. คาบ (period) คือ.....................................................................................................................................................................
13. อัตราเร็วของคลื่น คือ ...........................................................................................................................................................
***สมบัติของคลื่น
14.การสะท้อนของคลื่น คือ..............................................................................................................................................................
15.คุณสมบัติการสะท้อนของคลื่น ……………………………………………………………………………………..……………………
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
16. การหักเหของคลื่นจะเกิดขึ้นเมื่อ....................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
17. สรุป “กฎการหักเหของคลื่น” ได้ว่า..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
18. การเลี้ยวเบนของคลื่นมีลักษณะ.........................................................................................................................................................................
ตัวอย่าง ..................................................................................................................................................................................................................
19. การแทรกสอดของคลื่นจะเกิดขึ้นเมื่อ................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................มีต่อหน้า 2

20.การแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่น 2 แหล่ง ถ้าต้องการให้เกิดลวดลายการแทรกสอดที่คงที่ตลอดเวลาแหล่งกำเนิดทั้งสองต้องมีค่าอะไรบ้าง
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
21.แสง ถือเป็นพลังงานรูปหนึ่ง ที่เกิดจากการแผ่รังสีของแหล่งกำเนิด แสงมีลักษณะพิเศษตรงที่สามารถพฤติตัวเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาค การที่เราสามารถจัดได้ว่าแสงเป็นคลื่นชนิดหนึ่งก็เพราะว่า......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
22. แสงสีปฐมภูมิ เป็น แสงสีที่ไม่สามารถแยกออกเป็นสีอื่นๆได้ มี …………. สี
ได้แก่ .................................................................................................................................................................................................
แสงสีทุติยมิ เป็นแสงสี ที่เกิดจาก.........................................................................................................................................................

23.เติมตำแหน่งของสีลงไป
24.สารสีทุติยภูมิ เป็นสารสีที่ เกิดจากการ................................................................................................................................................

เติมตำแหน่งของสีลงไป

25. คนเราสามารถมองเห็นวัตถุได้ดังนี้คือ ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
26. อานนท์อยากรู้ความสูงของเสาธงโรงเรียนครบุรี อานนท์จะมีวิธีการอย่างไร
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
27. หากเรามองเห็นวัตถุเป็นสีแดง แสดงว่าเซลล์รูปกรวยใดทำงาน …………………………………………………………………….……..
หากเรามองเห็นวัตถุเป็นสีเหลือง แสดงว่าเซลล์รูปกรวยใดทำงาน…………………………………………………………………….……
หากเรามองเห็นวัตถุเป็นสีม่วง แสดงว่าเซลล์รูปกรวยใดทำงาน.........................................................................................................
28. บีตส์ คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการ..........................ของคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่างกัน
29. วัตถุโปร่งแสง คือ (ยกตัวอย่างด้วย) ..............................................................................................................................................
วัตถุโปร่งใส คือ (ยกตัวอย่างด้วย) .................................................................................................................................................
วัตถุทึบแสง คือ (ยกตัวอย่างด้วย) .................................................................................................................................................
30. จากภาพ เป็นภาพของคลื่นอะไร
คลื่น ..................................... คลื่น ............................... คลื่น ........................... คลื่น ..................................

มีต่อหน้า 3
นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามนะครับ
31. จากภาพจุด Y เราเรียกว่า .............................................................................................................................................................
32. จากภาพ จุด A จุด B จุด J เราเรียกว่า .......................................................................................................................................
33. จากภาพให้นักเรียนยกตัวอย่าง จุดที่มีเฟสตรงกัน 2 ตัวอย่าง ............................................................................................................
34. จากภาพให้นักเรียนยกตัวอย่าง จุดที่มีเฟสตรงข้ามกัน 2 ตัวอย่าง .....................................................................................................
35. จากภาพให้นักเรียนยกตัวอย่าง ความยาวคลื่น มา 5 ตัวอย่าง .........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
36. แสงสีที่มีความถี่มากที่สุดคือ ..................................... แสงสีที่มีความถี่น้อยที่สุดคือ ..........................................................................
37. ผู้หญิงคนหนึ่ง ทาปากสีแดง สวมเสื้อสีขาว กระโปรงสีเขียว ยืนอยู่กลางแสงไฟสีแดง ผู้คนที่ผ่านไปมาจะมองเห็นปาก เสื้อ และกระโปรงเป็นสีใด .................................................................................................................................................................................
38.
จากภาพตำแหน่งใดบ้างมีเฟสเดียว กับตำแหน่ง A
….......................................................................................................................................................................................................
พิจารณาจากภาพต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 39 - 41
39. จากภาพมีคลื่นอยู่ทั้งหมดกี่ลูก …………………………………
40. จากภาพ ความยาวคลื่น คือตำแหน่งในข้อใด…………………………………….
41. จากภาพ แอมพลิจูด คือตำแหน่งในข้อใด …………………………………………………

จากภาพใช้ตอบคำถามข้อ 42 – 43

42. จงหาอัตราเร็วของคลื่นขบวนนี้ จงแสดงวิธีทำ
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
43. ในเวลา 2 นาทีจะเกิดคลื่นทั้งหมดกี่ลูก จงแสดงวิธีทำ
.........................................................................................................................................................................................................
44. คลื่นขบวนหนึ่งมีอัตราเร็ว 20 เมตร / วินาที และมีคาบ 0.01 วินาที จงหาความยาวคลื่น จงแสดงวิธีทำ
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
45. จากข้อ 44. จงหาความถี่ของคลื่น จงแสดงวิธีทำ
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
46. จากภาพจงหาอัตราเร็วของคลื่นขบวนนี้ จงแสดงวิธีทำ

........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
47. ชาวประมง เวลาที่ออกไปหาปลาในน้ำทะเลลึก มีวิธีการวัดระดับความลึกของน้ำทะเลได้อย่างไร จงแสดงวิธีทำ
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
48. ชาวประมง ใช้เครื่องโซนาร์ส่งคลื่นเสียงสะท้อนกลับมาภายในเวลา 30 วินาที อัตราเร็ว 10 เมตร / วินาที จงหาความลึกของน้ำทะเล จงแสดงวิธีทำ
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
49. นักเรียนเรียนวิชา วิทยาศาสตร์4 เรื่องคลื่น มาแล้วอยากทราบว่า คลื่นมีบทบาท มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอะไรบ้าง
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
50. นักเรียนเข้าห้องเรียนก็สาย ไม่ตั้งใจเรียน มานั่งเฉยๆให้มันพ้นไปวันๆ ง่วงก็หาว ติดสาวก็โดดเรียน กลับบ้านก็ไม่เคยทบทวนตำราเรียน สอบก็ตก ทำข้อสอบไม่ได้ บอกครูได้ไหมว่าเพราะอะไร เพื่ออะไร ทำไม แล้วไง
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search