โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

3.เตะบอลได้ไกลที่สุด 80 เมตร อยากทราบว่าในการเตะครั้งนี้ลูกบอลลอยขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไร
ก. 10 เมตร ข. 20 เมตร ค. 30 เมตร ง. 40 เมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search