ฟิสิกส์เซลล์สุริยะ 1

ฟิสิกส์เซลล์สุริยะ 1

โครงการสอน
(Course Syllabus)

รายวิชา รหัสวิชา นก.ชม. เวลาเรียน สถาบัน
ฟิสิกส์เซลล์สุริยะ 1
( Physics of Solar cells I) 14013509
3 (2 -2-5)
18 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์
หลักการและการปฏิบัติของเซลล์แสงอาทิตย์
การสังเคราะห์และคุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์กับการนำไปประยุกต์ใช้
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเซลล์สุริยะเบื้องต้น

จุดประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์
2. นักศึกษาสามารถปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ได้
3. เพื่อให้มีจิตวิทยาศาสตร์ที่ดีต่อฟิสิกส์

อาจารย์ / สังกัด (ชื่อ - สกุล / วุฒิ / สถานที่ติดต่อ)

อาจารย์ผู้สอน ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข
วุฒิ ปริญญาตรี (ค.บ. วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์))
ปริญญาโท (กศ.ม. วิทยาศาสตร์ (วท.ม. ฟิสิกส์))
ปริญญาเอก (ปร.ด. ฟิสิกส์)
สังกัด กลุ่มโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ห้องพัก 9213 หรือ ศูนย์เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทร. 0-4297-0030 หรือ 08- 7254-3237
680 ถ. นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร 47000


การวัดผลและประเมินผล
1. การวัดผล (60 : 40)
1.1 สอบระหว่างภาค 30 คะแนน
1.2 ทำกิจกรรม 30 คะแนน
1.3 สอบปลายภาค 40 คะแนน

2. การประเมินผล

ระดับคะแนน เกรด ระดับคะแนน เกรด
80 - 100 A 60 - 64 C
75 - 79 B+ 55 - 59 D+
70 - 74 B 50 - 54 D
65 - 69 C+ 0 - 49 F

หมายเหตุ จะพิจารณาผลการเรียนก็ต่อเมื่อ สอบปลายภาคแล้วเสร็จเท่านั้น

สื่อการเรียนการสอน
1. การบรรยาย
2. เอกสาร/ตำรา


--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search