ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2552

ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2552
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ทำให้การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการตกแบบเสรี
กำหนดให้ การเคลื่อนที่ทุกข้อ
ไม่คิดแรงต้านอากาศ
1. โยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่ง
2. ปล่อยลูกกอล์ฟจากยอดตึกให้ตกลงมาในแนวดิ่ง
3. ยิงลูกปืนจากยอดหน้าผาออกไปในแนวระดับ
4. ผูกถุงทรายเข้ากับสปริงในแนวดิ่งซึ่งตึงไว้กับเพดาน
ดันถุงทราบขึ้นแล้วปล่อย
2. วัตถุ A มีมวล 10 กิโลกรัม วางอยู่นิ่งบนพื้น ส่วนวัตถุ B
ซึ่งมีมวลเท่ากัน กำลังตกลงสู่พื้นโลก
ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ และกำหนดให้ทั้ง A และ B
อยู่ในบริเวณที่ขนาดสนามโน้มถ่วง
ของโลกเท่ากับ 9.8 นิวตัน/กิโลกรัม ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. วัตถุทั้งสองมีน้ำหนักเท่ากัน
2. วัตถุทั้งสองมีอัตราเร่งในแนวดิ่งเท่ากัน คือ 9.8 เมตร/วินาที 2
3. แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ A มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน
4. แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ B มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน
3. จากแผนภาพแสดงลักษณะของเส้นสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแท่งแม่เหล็กสองแท่ง
ข้อใดบอกถึง
ขั้วแม่เหล็กที่ตำแหน่ง A , B , C และ D ได้ถูกต้อง
1. A และ C เป็นขั้วเหนือ B และ D เป็นขั้วใต้
2. A และ D เป็นขั้วเหนือ B และ C เป็นขั้วใต้
3. B และ C เป็นขั้วเหนือ A และ D เป็นขั้วใต้
4. B และ D เป็นขั้วเหนือ A และ C เป็นขั้วใต้
4. บริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD
เป็นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอซึ่งมีทิศพุ่งออกตั้งฉากกับ
กระดาษดังรูป
ข้อใดต่อไปนี้ที่ทำให้อนุภาคโปรตอนเคลื่อนที่เบนเข้าหาด้าน AB ได้


1. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริเวณ จากทางด้าน AD ในทิศตั้งฉากกับเส้น AD
2. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริเวณ จากทางด้าน BC ในทิศตั้งฉากกับเส้น BC
3. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริเวณ จากทางด้าน AD ในทิศตั้งฉากกับเส้น AC
4. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริเวณ จากทางด้าน DC ในทิศตั้งฉากกับเส้น DB
5. วางอนุภาคอิเล็กตรอนในบริเวณซึ่งมีเฉพาะสนามไฟฟ้าที่มีทิศไปทางขวาดังรูป
อนุภาคอิเล็กตรอน
จะมีการเคลื่อนที่เป็นไปตามข้อใด


1. เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง เบนขึ้นข้างบน
2. เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง เบนลงข้างล่าง
3. เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงขนานกับสนามไฟฟ้า ไปทางขวา
4. เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงขนานกับสนามไฟฟ้า ไปทางซ้าย
6. อนุภาคโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน
อนุภาคในข้อใดที่เมื่อนำไปวางในสนามไฟฟ้าแล้ว
จะมีแรงไฟฟ้ากระทำ
1. นิวตรอน 2. โปรตอนและนิวตรอน
3. โปรตอนและอิเล็กตรอน 4. โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน
7. แรงในข้อใดต่อไปนี้เป็นแรงประเภทเดียวกันกับแรงที่ทำให้ลูกแอปเปิลตกลงสู่พื้นโลก
1. แรงที่ทำให้ดวงจันทร์อยู่ในวงโคจรรอบโลก
2. แรงที่ทำให้อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมได้
3. แรงที่ทำให้โปรตอนหลายอนุภาคอยู่รวมกัน
4. แรงที่ทำให้ป้ายแม่เหล็กติดอยู่บนฝาตู้เย็น
8. การเคลื่อนที่ของข้อใดต่อไปนี้ที่ความเร่งของวัตถุเป็นศูนย์
1. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว
2. การตกลงตรง ๆ ในแนวดิ่งโดยไม่มีแรงต้านอากาศ
3. การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวระดับด้วยอัตราเร็วคงตัว
4. การไถลลงเป็นเส้นตรงบนพื้นเอียงลื่นที่ไม่มีแรงเสียดทาน
9. รถยนต์คนหนึ่งแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ระยะทางที่รถยนต์คันนี้แล่นได้
ในเวลา 6 นาที เป็นไปตามข้อใด
1. 0.3 กิโลเมตร 2. 2.0 กิโลเมตร
3. 3.3 กิโลเมตร 2. 120 กิโลเมตร
10. เด็กคนหนึ่งวิ่งเป็นเส้นตรงไปทางขวา 20 เมตร ในเวลา 4 วินาที
จากนั้นก็หันกลับแล้ววิ่งเป็น
เส้นตรงไปทางซ้ายอีก 2 เมตร ในเวลา 1 วินาที
ขนาดความเร็วเฉลี่ยของเด็กคนนี้เป็นไปตามข้อใด
1. 3.5 เมตรต่อวินาที 2. 3.6 เมตรต่อวินาที
3. 6.0 เมตรต่อวินาที 2. 7.0 เมตรต่อวินาที
11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
1. แขวนลูกตุ้มด้วยเชือกในแนวดิ่ง ผลักลูกตุ้มให้แกว่งเป็นวงกลม
โดยเส้นเชือกทำมุมคงตัวกับ
แนวดิ่ง
2. แขวนลูกตุ้มด้วยเชือกในแนวดิ่งดึงลูกตุ้มออกมาจนเชือกทำมุมกับแนวดิ่งเล็กน้อยแล้วปล่อยมือ
3. ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวระดับ ตรึงอีกด้านของปลายสปริงไว้
ดึงวัตถุให้สปริงยืดออก
เล็กน้อย แล้วปล่อยมือ
4. ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวดิ่ง ตรึงอีกด้านของปลายสปริงไว้
ดึงวัตถุให้สปริงยืดออก
เล็กน้อย แล้วปล่อยมือ
12. ผูกวัตถุด้วยเชือกแล้วเหวี่ยงให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระนาบดิ่ง
ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่มาถึง
ตำแหน่งสูงสุดของวงกลม ดังแสดงในรูป
แรงชนิดใดในข้อต่อไปนี้ที่ทำน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลาง
1. แรงดึงเชือก
2. น้ำหนักของวัตถุ
3. แรงดึงเชือกบวกกับน้ำหนักของวัตถุ
4. ที่ตำแหน่งนั้น แรงสู่ศูนย์กลางเป็นศูนย์
13. การเตะลูกบอลอกไป ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ดังรูป
และกำหนดให้ทิศขึ้นเป็น
บวก กราฟในข้อใดต่อไปนี้บรรยายความเร่งในแนวดิ่งของลูกบอลได้ถูกต้อง
ถ้าไม่คิดแรงต้าน
อากาศ


14. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นตามยาว
1. เป็นคลื่นที่ของตัวกลางมีการสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
2. เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของตัวกลาง
3. เป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
4. เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสั่นได้หลายแนว
15. ข้อใดต่อไปนี้ที่มีผลทำให้อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศเปลี่ยนแปลงได้
1. ลดความถี่ 2. เพิ่มความยาวคลื่น
3. เพิ่มแอมพลิจูด 4. ลดอุณหภูมิ
16. สมบัติตามข้อใดของคลื่นเสียงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดบีตส์
1. การสะท้อน 2. การหักเห
3. การเลี้ยวเบน 4. การแทรกสอด
17. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. ค้างคาวอาศัยคลื่นเสียงในย่านอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจับเหยื่อ
2. สุนัขสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ในย่านอัตราโซนิกได้
3. เสียงที่มีความถี่ในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถี่ต่ำกว่าความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยิน
4. คลื่นเสียงในย่านอัลตราโซนิกสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์
18. เครื่องโซนาร์ในเรือประมงได้รับสัญญาณสะท้อนจากท้องทะเล
หลังจากส่งสัญญาณลงไปเป็น
เวลา 0.4 วินาที ถ้าอัตราเร็วเสียงในน้ำเป็น 1,500 เมตรต่อวินาที
ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากับข้อใด
1. 150 เมตร 2. 300 เมตร
3. 600 เมตร 4. 900 เมตร
19. คลื่นในข้อใดต่อไปนี้ที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด
1. คลื่นวิทยุ 2. คลื่นอินฟราเรด
3. คลื่นไมโครเวฟ 4. คลื่นแสงที่ตามองเห็น
20. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับไอโซโทปสองไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกัน
1. มีจำนวนนิวคลีออนเท่ากัน 2. มีเลขมวลเท่ากัน
3. มีเลขอะตอมเท่ากัน 4. มีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน
21. ธาตุหรือไอโซโทปในข้อใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่เกิดขึ้นที่ดวงอาทิตย์
1. ไฮโดรเจน 2. ดิวเทอเรียม
3. ทริเทียม 4. ฮีเลียม
22. รังสีในข้อใดใช้สำหรับฉายฆ่าเชื้อโรคในเครื่องมือทางการแพทย์
1. รังสีแกมมา 2. รังสีบีตา
3. รังสีอินฟราเรด 4. รังสีแอลฟา


--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search