แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 30201 สาระเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน
รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 30201 สาระเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำชี้แจง ข้อสอบมี 3 ตอน ใช้เวลา 120 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ข้อ 20 คะแนน
ตอนที่ 2 ข้อสอบปรนัยเติมคำตอบ 40 คะแนน
ตอนที่ 3 ข้อสอบอัตนัย แสดงวิธีทำ 40 คะแนน
ให้นักเรียนเขียนตอบในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
โดยกาเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือกของกระดาษคำตอบ
1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(1) วิชาฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(2) วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นสาขาหนึ่งของวิชาฟิสิกส์
(3) วิชาฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
(4) วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นสาขาหนึ่งของวิชาฟิสิกส์
ข้อความในข้อใดบ้างที่กล่าวถูกต้อง

ก. ข้อ (1)
ข. ข้อ (3)
ค. ข้อ (1) และ (4)
ง. ข้อ (2) และ (3)

2. ข้อใดเป็นสาขาวิชาในวิชาฟิสิกส์ทั้งหมด

ก. อะตอม นิวเคลียร์ โพลิเมอร์
ข. กลศาสตร์ ความร้อน อะตอม
ค. ความร้อน การเคลื่อนที่ ระบบนิเวศ
ง. นิวเคลียร์ พันธะไอออนิก แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(1) อาวุธสงคราม
(2) เทคโนโลยีการขนส่ง
(3) โรงงานอุตสาหกรรม
(4) เทคโนโลยีการสื่อสาร

ข้อใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ในวิชาฟิสิกส์โดยตรง

ก. ข้อ (2) และ (4)
ข. ข้อ (1) และ (2)
ค. ข้อ (3) และ (4)
ง. ถูกทุกข้อ

4. ความมุงหมายในการศึกษาวิชาฟิสิกส์ เป็นไปตามข้อใด
ก. รู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ข. หาหนทางในการดำรงชีวิตให้ปลอดภัยจากโรค และภัยธรรมชาติ
ค. ประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิต
ง. คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขยายพื้นที่การมีชีวิตไปยังนอกโลก
5. สาขาวิชาใดต่อไปนี้ ที่จัดเป็นกลุ่มสาขาเดียวกับวิชาฟิสิกส์

ก. ชีววิทยา และเคมี
ข. เคมี และดาราศาสตร์
ค. คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์
ง. พฤกษศาสตร์ และดาราศาสตร์

6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของวิชาฟิสิกส์
ก. การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ ความร้อน คลื่น แสง เสียง
แม่เหล็ก ไฟฟ้า และปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ
เพื่อให้รู้และเข้าใจธรรมชาติให้มากที่สุด
ข. การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ของธรรมชาติ
เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น เคมี คณิตสาสตร์
ดาราศาสตร์
ค. การศึกษาวิชาพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ
และเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี
ง. การสังเกต การบันทึกข้อมูล และการสร้างแบบจำลองทางความคิด
เพื่อศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทุกรูปแบบ
7. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(1) การสรุป
(2) การสำรวจ
(3) การสังเกต
(4) การทดลอง
(5) การอภิปราย
(6) การตั้งปัญหา
(7) การบันทึกข้อมูล
(8) การวิเคราะห์ข้อมูล
(9) การสร้างแบบจำลอง

ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนในการศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

ก. (3)  (6)  (2)  (7)  (8)  (1)
ข. (6)  (2)  (3)  (7)  (8)  (1)
ค. (6)  (4)  (5)  (7)  (8)  (1)
ง. (2)  (7)  (6)  (5)  (8)  (1)

8. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ข้อใด

ก. ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข. ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริง และข้อมูลเชิงข้อสรุป
ค. ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงข้อคิดเห็น
ง. ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริง และข้อมูลเชิงข้อคิดเห็น

9. สิ่งใดต่อไปนี้ที่นักเรียนควรใช้พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ก. วิธีการสังเกต และเครื่องมือที่ใช้
ข. วิธีการสังเกต และทฤษฎีที่อ้างอิง
ค. ทฤษฎีที่อ้างอิง และบุคคลที่สังเกต
ง. เวลาที่ใช้สังเกต และเครื่องมือที่ใช้

10. กระบวนการใดที่มีความสำคัญต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์มากที่สุด

ก. การสังเกต และการทดลอง
ข. การทดลอง และการคำนวณ
ค. การวัด และการวิเคราะห์ข้อมูล
ง. ถูกทุกข้อ

11. ในการวัดทางวิชาฟิสิกส์ จะต้องบันทึกผลโดยวิธีในข้อใด

ก. ใช้คำอุปสรรคนำหน้าหน่วย
ข. บันทึกตามหลักเลขนัยสำคัญ
ค. ต้องใช้หน่วยในระบบระหว่างชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

12. หน่วยมูลฐานที่ใช้ในระบบ SI มีกี่หน่วย

ก. 5 หน่วย
ข. 6 หน่วย
ค. 7 หน่วย
ง. 8 หน่วย

พิจารณาข้อมูล แล้วใช้ตอบคำถาม ข้อ 13. – 14.

(1) จูล
(2) นาที
(3) เมตร
(4) วินาที
(5) โอห์ม
(6) นิวตัน
(7) เคลวิน
(8) แอมแปร์
(9) กิโลเมตร
(10) แคนเดลา
(11) เมตร/วินาที
(12) ลูกบาศก์เมตร

13. ข้อใดเป็นหน่วยมูลฐานในระบบ SI ทั้งหมด

ก. (3) (4) (8) (10)
ข. (1) (2) (6) (9)
ค. (4) (5) (7) (10)
ง. (2) (7) (11) (12)

14. ข้อใดเป็นหน่วยอนุพัทธ์ในระบบ SI ทั้งหมด

ก. (3) (4) (8) (10)
ข. (1) (2) (6) (9)
ค. (4) (5) (7) (10)
ง. (2) (7) (11) (12)

15. ข้อใดไม่ใช่หน่วยในระบบ SI ทั้งหมด

ก. นิวตัน เฮิรตซ์
ข. ไมโครปอนด์ ตารางฟุต
ค. เมตร/วินาที กิโลเมตร/ชั่วโมง
ง. ตารางกิโลเมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร

16. ตัวเลขที่ได้จากการวัด 30 เซนติเมตร และ 5.020 มิลลิเมตร
มีเลขนัยสำคัญกี่ตัว ตามลำดับ

ก. 1 และ 2
ข. 1 และ 4
ค. 2 และ 2
ง. 2 และ 4

17. เมื่อนักเรียนสังเกตนาฬิกาแบบเข็ม จากขณะที่มีเข็มสั้น เข็มยาว
และเข็มวินาที ชี้เลข 12 พร้อมกัน และเมื่อเวลาผ่านไป ปรากฏว่าเข็มยาว
ชี้เลข 5 และเข็มวินาทีชี้ เลข 15 จะบันทึกว่าเวลาผ่านไปน้อยที่สุดเท่าใด
โดยใช้หลักเลขนัยสำคัญ

ก. 25.25 นาที
ข. 25.150 นาที

ค. 60  25.15 วินาที
ง. 60  25.250 วินาที

18. วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นแนวตรงไปทางทิศเหนือด้วยอัตราเร็ว 3
เมตร/วินาที เป็นเวลา 10 วินาที
จากนั้นเคลื่อนที่เป็นแนวตรงต่อไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็ว 4
เมตร/วินาที เป็นเวลา 10 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ย และความเร่งเฉลี่ย
ตลอดการเคลื่อนที่ในช่วง 20 วินาที ตามลำดับ

ก. 2.0 m/s และ 5.0 m/s
ข. 2.5 m/s และ 3.5 m/s
ค. 3.5 m/s และ 2.5 m/s
ง. 5.0 m/s และ 2.0 m/s

19. ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมด

ก. ระยะทาง เวลา มวล
ข. แรง ความเร็ว ความเร่ง
ค. การกระจัด เวลา ความเร็ว
ง. ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง

20. นักกรีฑา วิ่ง 4100 เมตร วิ่งแล้วจับเวลาได้เป็น 9.5, 10.0, 10.5
และ 10.0 วินาที อัตราเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าใด

ก. 0 เมตร/วินาที
ข. 0.0 เมตร/วินาที
ค. 10 เมตร/วินาที
ง. 10.0 เมตร/วินาที


ชื่อ ...........................................................................................
ชั้น ม.4/..... เลขที่ ....... ได้คะแนน ........../100
กระดาษคำตอบ
ตอนที่ 1 (20 คะแนน)
ข้อ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
ก.
ข.
ค.
ง.
ตอนที่ 2 (40 คะแนน)
ให้นักเรียนใช้ข้อมูลที่กำหนดให้แต่ละข้อ
เติมลงในตารางให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน โดยสามารถใช้ซ้ำ
และไม่จำเป็นต้องใช้ครบทุกข้อมูลก็ได้ (คำตอบละ 1 คะแนน)
1. หน่วยและปริมาณในระบบ SI
เมตร/วินาที kg
g m/s
เซนติเมตร cm

วินาที
เมตร/วินาที2


กิโลกรัม m G กรัม M
เมตร
m/s2
V

ปริมาณ สัญลักษณ์ของปริมาณ หน่วย สัญลักษณ์ของหน่วย
มวล
ระยะทาง
การกระจัด
อัตราเร็ว
ความเร็ว
อัตราเร่ง
ความเร่ง
เวลา
2. ตัวพหุคูณและคำอุปสรรค
giga pico centi deci M T micro
p kilo G  m n g
milli c mega k d tera nano

ตัวพหุคูณ ชื่อคำอุปสรรค สัญลักษณ์
109
106
103
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9


ตอนที่ 3 จงแสดงวิธีทำ (40 คะแนน)
1. ความยาว 0.000000016 เมตร มีค่าเท่าไรในหน่วยนาโนเมตร (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. เวลา 0.000025 วินาที มีค่าเท่าไรในหน่วยไมโครวินาที (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ความถี่ 85 ล้านเมกกะเฮิรตซ์ มีค่าเท่าไรในหน่วยเฮิรตซ์ (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. เวลา 2 วัน มีค่าเท่ากับกี่วินาที (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5. ความยาวคลื่นของแสงสีแดง มีค่า 715 นาโนเมตร
ความยาวคลื่นนี้จะมีค่าเท่าใดในหน่วยเซนติเมตร (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. จงเปลี่ยนความหนาแน่น 4.6102 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
เป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ ...........................................................................................
ชั้น ม.4/..... เลขที่ .......
7. ความเร่งของวัตถุ 5 เมตรต่อวินาที2
มีค่าเท่าไรในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง2 (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. พื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร มีค่าเท่าไรในหน่วยตารางเซนติเมตร (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. เวลา 0.5 ชั่วโมง มีค่าเท่าไรในหน่วยนาโนวินาที (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. อัตราเร็ว 20 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่าไรในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. จงหาผลลัพธ์เลขนัยสำคัญ 2.05 + 20.660 – 3.0 (5 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12. จงหาผลลัพธ์เลขนัยสำคัญ 2.5  1.00  5 (5 คะแนน)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13. จงรวมเวกเตอร์ดังรูปที่กำหนดให้

13.1 (5 คะแนน)


13.2 (5 คะแนน)


--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
• ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


• บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


• ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

1 ความคิดเห็น:

น้องชิ กล่าวว่า...

มีเฉลยป่าวค่ะ ขอหน่อยจำเป็นมากๆเลยค่ะ 😥

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search