แนวข้อสอบวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

แนวข้อสอบวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและกำหนดไว้หลายมาตรา
ก. การวิจัยเป็นสิ่งที่ครูควรทำอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง
ข. การวิจัยเป็นกระบวนการที่ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้
ค. การวิจัยควรมีการเผยแพร่ในวงกว้างเพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ง. การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาความรู้ที่เป็นกระบวนการ พิสูจน์ได้
2. ข้อใดเป็นข้อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ก. เป็นข้อมูลที่กำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนชื่อคน คุณลักษณะ
สิ่งของ หรือเหตุการณ์
ข. เป็นข้อมูลที่กำหนดเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์เพื่อชี้ให้เห็นถึงอันดับหรือสามารถจัดอันดับจากมากไปหาน้อย
ค. เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวเลขจัดเป็นช่วง ๆ ละเท่าๆ กัน
ง. มีคุณลักษณะที่สามารถวัดในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง และบอกเป็นจำนวนเท่าใดได้
มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์
3. ข้อใดเป็นข้อมูลระดับเรียงลำดับ (Ordinal Scale
ก. เป็นข้อมูลที่กำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนชื่อคน คุณลักษณะ
สิ่งของ หรือเหตุการณ์
ข. เป็นข้อมูลที่กำหนดเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์เพื่อชี้ให้เห็นถึงอันดับหรือสามารถจัดอันดับจากมากไปหาน้อย
ค. เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวเลขจัดเป็นช่วง ๆ ละเท่าๆ กัน
ง. มีคุณลักษณะที่สามารถวัดในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
4. ข้อใดเป็นข้อมูลระดับอันตรภาค (Interval Scale)
ก. เป็นข้อมูลที่กำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนชื่อคน คุณลักษณะ
สิ่งของ หรือเหตุการณ์
ข. เป็นข้อมูลที่กำหนดเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์เพื่อชี้ให้เห็นถึงอันดับหรือสามารถจัดอันดับจากมากไปหาน้อย
ค. เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวเลขจัดเป็นช่วง ๆ ละเท่าๆ กัน
ง. มีคุณลักษณะที่สามารถวัดในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง และบอกเป็นจำนวนเท่าใดได้
5. ความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ข้อใด
ก. เป็นการพัฒนาหลักสูตร
ข. ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ค. ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
ง. ถูกทุกข้อ
6. ความหมายของคำว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คืออะไร
ก. การวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้ง ๆ ไป
ผลการวิจัยใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่ทำการศึกษา
เป็นการวิจัยปัญหาของเด็กในชั้นเรียนของตนเองเฉพาะชั้น
ข. การวิจัยที่แก้ปัญหาของนักเรียนได้ทุกคน อ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรอื่นได้
ค. การวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ง. การวิจัยที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ความถนัด
ความสนใจ ความต้องการในการเรียนรู้
7. เป็นการบูรณาการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
โดยการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ
เพื่อนำมาประยุกต์ไว้กับสภาพการณ์ของการเรียนการสอนในชั้นเรียน
คือรูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในข้อใด
ก. การใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้
ข. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ค. การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ง. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ของผู้เรียน
8. เป็นการวิจัยเพื่อมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้ง ๆ ไป
เป็นการวิจัยปัญหาของเด็กในชั้นเรียนของตนเองเฉพาะชั้น
ก. การใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้
ข. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ค. การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ง. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ของผู้เรียน
9. เป็นกระบวนการแก้ปัญหา/พัฒนา ที่ควบคู่กับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ก. การใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้
ข. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ค. การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ง. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ของผู้เรียน
10. ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้
ตามรูปแบบการใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด
ก. ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการเรียนรู้ของตนเองว่า มีเป้าหมายเรื่องใด
ข. เป็นขั้นตอนการแสวงหาความรู้ตามแผนที่ได้วางไว้
ค. ขั้นตอนที่ผู้เรียนต้องการทราบความต้องการการเรียนรู้ของตนเอง
ง. เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนสรุปความรู้และนำเสนอความรู้ที่ได้


ลองฝึกหัดทำก่อนนะครับ แล้วเฉลยจะตามมาครับ
ลองวัดตัวเองว่าเต็มสิบคะแนน ได้เท่าไร ไม่เกินความสามารถว่าที่
ครูชำนาญการพิเศษ อยู่แล้ว
--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
*

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search