ม.ปลาย (ช่วงชั้นที่ 4),ฟิสิกส์,ระบบการส่งกำลังไฟฟ้า,โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ,ส่งกำลัง

1.แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า
แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยสร้างขึ้นจากพลังงานต่าง ๆ แต่ที่สำคัญ มีดังนี้
1.1 โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ (turbine) เป็นโรงจักรที่ผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยอาศัยพลังน้ำจากเขื่อน

1.2 โรงจักรไอน้ำ (Steam turbine)
เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอแห้ง
แล้วไปหมุนกังหัน
.........(turbine) ซึ่งต่อแกนร่วมกับ Armature ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
(Generater)1.3 โรงจักรไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์
ใช้ความร้อนจากเตาปฏิกรณ์ไปทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ และไอแห้ง (Supper
heat Steam)
2.การส่งกระแสไฟฟ้า............เมื่อโรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว
จะส่งไปที่หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงดันกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้นทำให้สามารถส่งกระแสไฟฟ้าเป็นระบบทางไกลๆ
ได้ และก่อนจะจ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องผ่านหม้อแปลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าลงให้พอดีกับลักษณะการใช้งานคือให้เหลือแรงดันกระแสไฟฟ้าเท่ากับ
220 โวลต์2.1 ระบบการส่งกำลังไฟฟ้า (Transmission Line)
.......... การส่งกำลังไฟฟ้าระบบทางไกล ๆ จะเกิดปัญหาจากการสูญเสียแรงดัน
และกำลังไฟฟ้า เนื่องจากความต้านทานของสายไฟ และการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า
เป็นพลังงานความร้อน ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหา
จึงต้องเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น
สำหรับประเทศไทยในการส่งกำลังไฟฟ้าต้องเพิ่มแรงดันไฟฟ้าถึง 230,000 โวลต์

................ 1. ลักษณะของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
การส่งสายไฟแรงสูงจำเป็นจะต้องใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่
เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเดินได้สะดวก ดังนั้นจึงลด
น้ำหนักของสายไฟฟ้า ด้วยการใช้วัสดุที่นำไฟฟ้าได้ดี และมีน้ำหนักเบา เช่น
อะลูมิเนียม

................. 2. เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
จะต้องมีความแข็งแรง และมีความสูงของเสาตามพิกัดขนาดแรงดันไฟฟ้านั้น
ๆเสาไฟฟ้าแรงสูง
อาจจะใช้เสาไม้ หรือคอนกรีดก็ได

3.การจ่ายกระแสไฟฟ้า 3.1 ระบบจำหน่าย
........ ในระบบส่งกำลังไฟฟ้าก่อนที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าถึงบ้านผู้ใช้ไฟฟ้า
จะต้องลดแรงดันไฟฟ้าเสียก่อน โดยผ่านสถานีย่อย (Sub-station)
สายนี้เรียกว่า
สายป้อน (Feeder) และสายที่ต่อจากสายป้อนนี้จะส่งต่อไปด้วยแรงดันไฟฟ้า 12
กิโลโวลต์ สายส่งระดับนี้จะกระจายไปตามถนนสายต่าง ๆ และต่อเข้า
หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อลดแรงดัน ระบบนี้เรียกว่า ระบบจำหน่าย (Distribution
System) จากนั้น หม้อแปลงไฟฟ้าจะแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 12,000 โวลต์
ลงเป็น 220 โวลต์ สำหรับระบบไฟฟ้าเฟสเดียว และเป็น 380 โวลต์
สำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส แล้วแต่ชนิดของผู้ใช้ไฟฟ้า 1
..........ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายเป็นไฟฟ้าที่มีแรงดันกระแสไฟฟ้าสูง
ก่อนที่จะนำไปสู่บ้านเรือนประชาชน
จะต้องลดแรงดันลงโดยผ่านสถานีย่อยดังที่กล่าวมาแล้ว
ไฟฟ้าแรงสูงนี้มีอันตรายมาก ดังนั้น จึงต้องใช้ลูกถ้วย
(Pininsutator)ทำหน้าที่เป็นฉนวนไม่ให้สายไฟฟ้าแรงสูงสัมผัสส่วนของเสาลูกถ้วยที่ใช้อาจจะมีขนาด
แตกต่างกันแล้วแต่ลักษณะการใช้งาน3.2 ระบบสายบริการ
........ ระบบของสายบริการ หมายถึง
ระบบของสายไฟฟ้าที่ต่อจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังบ้านพักอาศัยทั่วไป
หม้อแปลงไฟฟ้านี้จะติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้า
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้กระแสไฟฟ้ามาก
จะต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ จึงต้องมีสถานที่โดยเฉพาะ (Plot Form)
สายไฟฟ้าบริการที่จะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า หรือตามถนนสายต่าง ๆ
มีหลายระบบดังนี้
1) ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว 2 สาย หมายถึง ระบบที่ใช้สายไฟ 2 สาย
ต่อออกจากหม้อแปลงไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าหรือถนนสายต่าง ๆ ระบบนี้นิยมใช้ในชนบท
ที่มีบ้านอยู่ห่างไกลกัน และใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อย 2) ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว 3
สาย ระบบนี้จะมีสายไฟฟ้า 3 สาย นิยมใช้ในท้องถิ่นที่มีผู้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น
และใช้กับหม้อแปลงขนาดใหญ่ขึ้น
3) ระบบไฟฟ้าสามเฟส 3 สาย ไฟฟ้าระบบ 3 เฟสนี้ จะให้แรงดันกระแสไฟฟ้า 380
โวลต์ ดังนั้น จึงใช้กับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
.....แบบ 3 เฟสเท่านั้น ซึ่งมีสายไฟฟ้า 3 สาย 4) ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย นี้ ใช้ไฟฟ้าได้ทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบเฟสเดียว 220
โวลต์ และระบบ 3 เฟส 380 โวลต์
.....นิยมใช้ในเมืองใหญ่ท้องถิ่นที่มีความเจริญ และใช้ไฟฟ้ามาก
--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
*

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search