กลศาสตร์ของไหล

1.ถังน้ำทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร เมื่อใส่น้ำเต็มก้นถังรับแรงดันได้เต็มที่ 7.7 x 104 นิวตัน จงหาความสูงของถัง กำหนดความหนาแน่นน้ำ 1,000 kg/m3

2. น้ำความหนาแน่น 1,000 kg/m3 ใส่ถังรวมกับน้ำมันชนิดหนึ่ง ความหนาแน่น 600 kg/m3 ถ้าน้ำและน้ำมันลอยเป็นชั้นหนาชั้นละ 20 cm จงหาความดันที่ก้นภาชนะ

3. ถังน้ำจืดลึก 6 เมตร มีความลึกเท่ากับน้ำทะเลลึก 5.85 เมตร จงหาความหนาแน่นของน้ำทะเล กำหนดความหนาแน่นน้ำจืด 103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

4.ของเหลว 3 ชนิด มีความหนาแน่น 103 , 1.36 x 103 และ 1.2 x 103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในภาชนะเดียวกัน โดยไม่ผสมปนกัน ถ้าของเหลวแต่ละชนิดสูง 4 เซนติเมตร
จงคำนวณหาความดันของของเหลวที่ก้นภาชนะ

5.ความดันสัมบูรณ์ (Absolute pressure) ใต้ผิวน้ำแห่งหนึ่งมีค่า 2.0 x 106 N/m2 และขณะนั้นความดันบรรยากาศเท่ากับความดันน้ำสูง 10.2 m ณ ตำแหน่งนั้นอยู่ลึกจากผิวน้ำเท่าไร
กำหนดความหนาแน่นน้ำ 103 kg/m3

6.สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีเนื้อที่ 0.04 ตารางเมตร จมอยู่ในน้ำ มุมทั้งสามเหลี่ยมอยู่ลึก 6, 8 และ 10 เซนติเมตร จงหาแรงดันทั้งหมดบนพื้นที่สามเหลี่ยมนี้

7.ประตูน้ำกว้าง 10 เมตร มีน้ำอยู่ห่างข้างหนึ่งสูง 4 เมตร จงคำนวณหาแรงดันของน้ำที่กระทำต่อประตูนี้

8.ประตูน้ำแห่งหนึ่งกว้าง 6 เมตร มีระดับน้ำข้างหนึ่งสูง 7.5 เมตร ส่วนอีกข้างหนึ่งสูง 3 เมตร จงหาแรงลัพธ์ที่ดันประตูน้ำ

9. จงหาความดันเกจที่จุดจุดหนึ่ง ซึ่งอยู่ต่ำกว่าผิวปรอท 50 เซนติเมตร กำหนดให้ปรอทมีความหนาแน่น 13.55 x 103 กก./ม.3

10. เขื่อนกั้นน้ำแห่งหนึ่งยาว 100 เมตร ถ้าสามารถรับแรงดันทั้งหมดของน้ำได้ 7.2 x 107 นิวตัน จงหาว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนสูงสุดเท่าไรที่เขื่อนจะรับไว้ได้ (ให้ความหนาแน่นของน้ำเป็น 103 kg/m3 และ f = 10 m/s2)

11. ลวดอลูมิเนียมยาว 3 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 0.15 เซนติเมตร เมื่อนำลวดนี้ไปยกวัตถุมวล 1.2 กิโลกรัม ลวดนี้จะยืดออกเท่าใด ค่ามอดูลัสของยังของอลูมิเนียมเท่ากับ 8.0 x 1010
N/m2
12.วัตถุมวล 15 กิโลกรัม แขวนอยู่ด้วยลวดโลหะซึ่งมีความยาวเดิมเท่ากับ 3.0 m และพื้นที่หน้าตัด 0.45 mm2 ถ้าลวดโลหะนี้มีค่ามอดูลัสของยังเท่ากับ 5 x 1010 N/m2
จงหาความยาวของลวดหลังจากแขวนวัตถุแล้ว


13. ต้องออกแรงดึงลวดเหล็กยาว 6 m เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 mm เท่าใดลวดจึงยืดออก 1 mm กำหนดยังมอดูลัสของเหล็กเท่ากับ 2 x 1011N/m2

14. ลวดโลหะยาว 4 m มีพื้นที่หน้าตัด 0.30 cm2 เมื่อใช้แรงดึง 15000 นิวตัน จะยืดออก 0.04 cm จงหาค่ามอดูลัสของยังของโลหะที่ทำเส้นลวดนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search