การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ก.เป็นการเคลื่อนที่อย่างอิสระ
ข.เป็นการเคลื่อน 2 แนว ตั้งฉากกัน แต่ละแนวมีแรงกระทำคงที่
ค.เป็นการเคลื่อนที่ 2 แนว โดยแนวหนึ่งความเร็วคงที่
ส่วนอีกแนวหนึ่งความเร็วไม่คงที่
ง.เป็นการเคลื่อนที่ 2 แนวตั้งฉากกัน โดยแนวหนึ่งความเร็วคงที่
ส่วนอีกแนวหนึ่งความเร่งคงที่

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search