อิเล็กทรอนิกส์

1. ทดลองและอธิบายสมบัติเบื้องต้นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่นตัวต้านทาน ไดโอด ไอซี ทรานซิสเตอร์
2. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับใช้ประโยชน์ต่าง ๆได้
3. มีความรู้ความเข้าใจ สืบค้นข้อมูล อภิปรายเกี่ยวกับความหมายของบรรยากาศ การแบ่งชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบ ลักษณะและประโยชน์ของบรรยากาศชั้นต่าง ๆ
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหนาแน่น ความดัน อุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ พร้อมทั้งนำความรู้ไปใช่ในชีวิตประจำวัน
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ได้แก่ การเกิดเมฆ การเกิด
ฝน การเกิดลมมรสุมต่างๆ รวมทั้งอธิบายผลของปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผล
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุริยะ ส่วนประกอบของระบบสุริยะ ตำแหน่งและ
ลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ การกำเนิดของเอกภพและแกแล็คซี
8. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโยลีอวกาศ ที่ใช้ในการสำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ในการสื่อสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search