แบบทดสอบระหว่างภาควิทยาศาสตร์

5. ข้อใดคือหน่วยของความเร่ง
ก. เมตร / (นาที)2 ข. เมตร / นาที
ค. เมตร / (วินาที)2 ง. เมตร / วินาที 6.
7. การกระจัด หมายถึงอะไร
ก. ระยะทางที่วัดได้จากการเคลื่อนที่จริงของวัตถุ
ข. ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรงจากตำแหน่ง
เริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้าย
ค. การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีเส้นทางให้เลือกหลายเส้นทาง
ง. การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้เส้นทางเพียงทางเดียว
8. รถยนต์คันหนึ่งแล่นได้ระยะทาง 480 กม. ในเวลา 6 ชม. อัตราเร็วของรถคันนี้เป็นเท่าใด
ก. 60 กม. / ชม. ข. 70 กม. / ชม.
ค. 80 กม. / ชม. ง. 90 กม. / ชม.
9. วัตถุชิ้นหนึ่งหนัก 60 กิโลกรัม เมื่อนำไปชั่งบนดวงจันทร์จะหนักเท่าใด
ก. 10 กิโลกรัม ข. 20 กิโลกรัม
ค. 40 กิโลกรัม ง. 60 กิโลกรัม

10. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. เปลี่ยนอัตราเร็วของวัตถุ
2. เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ
3. เปลี่ยนขนาดและรูปร่างของวัตถุ
แรงมีผลต่อวัตถุอย่างไรบ้าง
ก. เฉพาะข้อ 1 ข. ข้อ 1 และ 2
ค. ข้อ 2 และ 3 ง. ข้อ 1 , 2 และ 3
11. เมื่อไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลก แล้วทดลองยิงวัตถุในแนวราบ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
ก. วัตถุจะตกทันทีที่ยิง
ข. วัตถุจะไม่ตกลงสู่พื้นเลย
ค. วัตถุจะไปไกลมากแล้วจึงตก
ง. เมื่อหมดแรงยิงวัตถุจึงตก
12. เพราะเหตุใดวัตถุทุกชนิดจึงตกลงสู่พื้นโลกเสมอ
ก. วัตถุนั้นมีพลังงานศักย์
ข. วัตถุนั้นมีพลังงานเคมี
ค. วัตถุนั้นมีพลังงานจลน์
ง. เพราะแรงโน้มถ่วงของโลก
13. นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบกฎความโน้มถ่วง คือใคร
ก. เอช จี เวลล์ ข. เจมส์ วัตต์
ค. เซอร์ ไอแซคนิวตัน ง. กาลิเลโอ
14. เมื่อยิงวัตถุออกไปในแนวราบ วัตถุจะเคลื่อนที่อย่างไร เพราะเหตุใด
ก. ตกในแนววิถีโค้ง เพราะวัตถุมีความเร็วตามแนวราบและตามแนวดิ่ง
ข. ตกในแนววิถีโค้ง เพราะวัตถุมีความเร็วแบบวงกลม
ค. ตกในแนวดิ่ง เพราะวัตถุมีความเร็วในแนวดิ่ง
ง. ตกในแนวราบ เพราะวัตถุมีความเร็วตามแนวราบ
15. เมื่อปล่อยดาวเทียมโคจรรอบดาวเคราะห์จะเกิดแรงดึงดูดระหว่างดาวเทียมกับดาวเคราะห์นั้น แรงดึงดูดนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งใด
1. ระยะทางระหว่างดาวเคราะห์กับดาวเทียม
2. มวลของดาวเทียม
3. มวลของดาวเคราะห์
4. ขนาดของดาวเทียมและดาวเคราะห์
ก. ข้อ 1 ข. ข้อ 1 และ 2
ค. ข้อ 1 , 2 และ 3 ง. ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4
16. เพราะเหตุใดการยิงจรวดขึ้นจากฐานจึงต้องยิงในแนวดิ่ง
ก. ใช้ฐานการยิงเล็กได้
ข. ใช้การเดินทางสั้นที่สุด
ค. ถ้ายิงในแนวราบจะชนอาคารบ้านเรือน
ง. ต้องเดินทางรอบโลกก่อนจึงเข้าสู่อวกาศ
17. ถ้าจรวดมีความเร็วน้อยกว่าความเร็วโคจรรอบโลก จรวดจะเป็นอย่างไร
ก. หลุดหายไปสู่อวกาศ
ข. หยุดนิ่งในอวกาศ
ค. ตกลงมาสู่พื้นโลก
ง. เคลื่อนที่เข้าสู่ดวงจันทร์
18. เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก จะมีผลอย่างไรกับวัตถุนั้น
ก. วัตถุนั้นจะมีน้ำหนักเท่าศูนย์
ข. มวลของวัตถุจะมีค่าสูงขึ้น
ค. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด
ง. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งคงที่19. ข้อใดหมายถึง แรงเสียดทาน
ก. แรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ ทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงาน
ข. แรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ และมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ค. แรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ และมีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ง. แรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุ
20. เพราะเหตุใดเมื่อกลิ้งวัตถุไปบนพื้นสักครู่หนึ่ง วัตถุจะหยุดเคลื่อนที่
ก. แรงที่กลิ้งวัตถุเป็นศูนย์
ข. วัตถุสัมผัสและถ่ายเทพลังงานให้กับพื้น
ค. วัตถุไม่มีความเร็ว
ง. มีแรงเสียดทานบนพื้นต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ
21. ยางรถยนต์ที่มีดอกยางซึ่งมีลวดลายมาก ๆ จะทำให้แรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนนเป็นอย่างไร
ก. แรงเสียดทานจะเพิ่มขึ้น
ข. แรงเสียดทานจะลดลง
ค. แรงเสียดทานไม่ได้เกิดจากดอกยาง
ง. ดอกยางไม่ได้ช่วยในการเพิ่มหรือลดของแรงเสียดทาน
22. เหตุการณ์ใดสนับสนุนข้อความที่บ่งว่า ถ้าไม่มีแรงเสียดทาน รถจะแล่นไม่ได้
ก. รถที่วิ่งขึ้นเขาต้องเร่งเครื่องมากกว่ารถที่แล่นในที่ราบ
ข. ขณะรถวิ่งลงจากเขา เมื่อดับเครื่องรถยังวิ่งได้ต่อไป
ค. เมื่อรถวิ่งผ่านถนนที่มีน้ำมันเครื่องหกอยู่เต็ม รถจะหมุนคว้าง
ง. รถแล่นเร็วจะต้องใช้ระยะเบรกไกลกว่ารถแล่นช้า ให้พิจารณาแรงต่าง ๆ แล้วตอบคำถามข้อ 23 – 24
ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ
แรง ง
แรง ค
แรง ก
แรง ข
23. แรงคู่ใดมีขนาดเท่ากัน
ก. แรง ก = แรง ข ข. แรง ข = แรง ง
ค. แรง ก = แรง ค ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
24. ข้อใดกล่าวถึงรงต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ก. แรง ก คือ แรงเสียดทาน
ข. แรง ข คือ แรงต้านการเคลื่อนที่
ค. แรง ค คือ แรงปฏิกิริยา
ง. แรง ง คือ แรงกิริยา
25. แรงเสียดทานในระยะใดมีค่ามากที่สุด
ก. เมื่อรถวิ่งเร็วที่สุด
ข. เมื่อรถวิ่งช้าที่สุด
ค. เมื่อรถเริ่มจะเคลื่อนที่
ง. เนื่องจากเป็นรถคันเดียวกัน แรงเสียดทานจะเท่ากัน
26.
A B


จากรูป ถ้าคานยาว 10 เมตร จุด B ควรอยู่ห่างจากจุดหมุนกี่เมตร
ก. 2 เมตร ข. 3 เมตร
ค. 4 เมตร ง. 6 เมตร
27. คานในข้อใดต่างจากพวก
ก. คีมตัดลวด ข. กรรไกรตัดผ้า
ค. ไม้กระดานหก ง. คีมคีบถ่าน

28. ไม้เมตรอันหนึ่งมีจุดหมุนอยู่ที่จุดกึ่งกลางของไม้ ที่จุด A และ B แขวนน้ำหนัก 40 และ 20 นิวตัน ตามลำดับ จุด A ห่างจากจุดหมุน 20 ซม. จุด B ห่างจากจุดหมุน d ซม. จงหาค่าของ d
A B


ก. 50 ซม. ข. 40 ซม.
ค. 30 ซม. ค. 20 ซม.
29. เครื่องใช้ชนิดใดมีหลักการเช่นเดียวกับคีมคีบน้ำแข็ง
ก. ไม้กวาด ข. กระดานหก
ค. คีมตัดลวด ง. ที่ตัดกระดาษ
30. เครื่องใช้ชนิดใดที่ช่วยผ่อนแรง
ก. เครื่องตัดกระดาษ รถเข็นทราย
ข. เครื่องตัดกระดาษ แหนบถอนหนวด
ค. คันเบ็ดตกปลา แหนบถอนหนวด
ง. ไม้กวาด รถเข็นทราย

1. ข้อใดคือความหมายของแรง
ก. สิ่งที่สามารถเปลี่ยนอัตราเร็วของวัตถุ
ข. สิ่งที่สามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุ
ค. สิ่งที่สามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ค

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากได้ที่มี เฉลยๆด้วยอ่ะพี่ บอกหน่อยๆๆๆ


เพราะผมจ่ะขอไปส่งอาจารๆๆๆๆ


น่ะๆๆๆๆๆ

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search