แบบทดสอบวิชาฟิสิกส์ 4

ชื่อ- สกุล.........................................................................ชั้น.................................เลขที่......................

1. ลวดทองแดงเส้นหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 mm มีประจุไฟฟ้า 9.6 x 10- 6 C เคลื่อนที่ผ่านในเวลา 6 วินาที ทำให้อิเลคตรอนมีความหนาแน่น 1 x 1020 ตัว/m3 จงหาความเร็วอิเลคตรอนที่เคลื่อนที่ผ่านลวดตัวนำนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. ลวดเงินเส้นหนึ่งมีพื้นที่ภาคตัดขวาง 10 cm2 ให้ปลายทั้งสองของลวดมีความต่างศักย์ 48 V ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 4 A ถ้าให้สภาพนำไฟฟ้าของลวดเงินเส้นนี้เท่ากับ 2 x104 S/m จงหาความยาวของลวดเงินเส้นนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................................................
3. ตัวต้านทานตัวหนึ่งมีแถบสีดังนี้อ เขียว ม่วง ส้ม ทอง มีค่าความต้านทานเท่าไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. ตัวต้านตัวหนึ่งอ่านค่าความต้านทานได้ 8,080 ถึง 7,920 โอห์ม ตัวต้านทานตัวนี้มีแถบสีอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
แบบทดสอบวิชาฟิสิกส์ 2

ชื่อ- สกุล .........................................................................ชั้น.................................เลขที่......................

1. วัตถุเคลื่อนที่แบบ S.H.M ดังสมการ v = 144 COS 6 t วัตถุมีความเร่งสูงสุดเท่าไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. วัตถุเคลื่อนที่แบบ S.H.M ได้ 10 รอบ ในเวลา 2 วินาที ทำให้ได้การกระจัดสูงสุด 20 m ถ้าให้วัตถุเคลื่อนที่เป็น
เวลา 12 วินาที จงหาความเร็วของการเคลื่อนที่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. นำมวล 16 kg มาติดปลายสปริงแล้วออกแรง 20 N ดึงสปริงให้ยืดออกจากตำแหน่งสมดุล 5 m
จงหาคาบของการเคลื่อนที่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลม รัศมี 2 m ได้ 40 รอบ ในเวลา 8 วินาที จงหาอัตราเร็วเชิงเส้น และอัตราเร็วเชิงมุม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search