แบบทดสอบกลางภาค

แบบทดสอบกลางภาค
โรงเรียน.....
รหัสวิชา ว 4122 วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


1. นักเรียนคนหนึ่งดีดเหรียญบาทออกไปจากขอบโต๊ะ ปริมาณใดต่อไปนี้เป็นศูนย์ นับจากเหรียญบาทที่หลุดออกจากโต๊ะจนตกกระทบพื้น
ก. ความเร็วในแนวระดับ
ข. ความเร็วในแนวดิ่ง
ค. ความเร่งในแนวระดับ
ง. ความเร่งในแนวดิ่ง
2. ลักษณะที่สำคัญของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ อากาศสู่พื้นดิน คือข้อใด
ก. ความเร็วในแนวดิ่งมีค่าคงที่
ข. ความเร็วในแนวราบมีค่าคงที่
ค. ความเร็วต้นในแนวราบมีค่าเป็นศูนย์
ง. ระยะการกระจัดในแนวราบเท่ากับในแนวดิ่ง
3. สมศักดิ์ สมชาย สมบูรณ์ ยืนอยู่บนหน้าผาแห่งหนึ่งแล้ว สมศักดิ์ก็ปล่อยก้อนหินให้ตกลงมา สมชายขว้างก้อนหินในแนวราบด้วยความเร็ว 10 เมตร / วินาที สมบูรณ์ ขว้างก้อนหินไปในแนวราบด้วยความเร็ว 20 เมตร / วินาที โดยทั้ง 3 คน ปล่อยและขว้างพร้อมๆกัน
จงหาว่าก้อนหินของใครจะตกถึงพื้นก่อน
ก. สมศักดิ์
ข. สมชาย
ค. สมบูรณ์
ง. ก้อนหินของทั้ง 3 คน ตกถึงพื้นพร้อมๆกัน
4. ทหารอิรักคนหนึ่งต้องการยิงกระสุนปืนในทางโค้งให้ตกไกลที่สุดจากจุดยิง ต้องยิงตามข้อใด
ก. ยิงในแนวตั้งฉากกับแนวราบ
ข. ยิงตามแนวราบ
ค. ยิง ในแนวตรงกลางระหว่างแนวดิ่งและแนวราบ
ง. ยิงในแนวเอียงทำมุม 30 องศากับแนวระดับ5. ข้อใดเป็นจริงสำหรับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
1. ทางเดินการเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลา
2. การเคลื่อนที่ในแนวระดับมีความเร็วคงที่
3. ความเร็วต้นในแนวระดับเป็นศูนย์
4. มีการเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่งพร้อมกัน
คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด
ก. ข้อ1 และ 4
ข. ข้อ 1 , 2 และ 4
ค. ข้อ 1 , 3 และ 4
ง. ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4

6. ลูกแก้วกลิ้งออกจากขอบโต๊ะสูง 180 เมตร ลูกแก้วตกมาด้วยความเร็วเท่าใด จึงจะทำให้จุดที่ ลูกแก้วตก ถึงพื้นห่างโต๊ะ ในแนวราบเท่ากับความสูงของโต๊ะ
ก. 20 เมตร / วินาที
ข. 30 เมตร / วินาที
ค. 40 เมตร / วินาที
ง. 50 เมตร / วินาที
7. ขว้างระเบิดออกไปด้วยความเร็ว 40 เมตร / วินาที ทำมุม 45 องศา กับแนวราบจงหาเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด
ก. 2.8 วินาที
ข. 4.8 วินาที
ค. 6.8 วินาที
ง. 8.8 วินาที
8. ในการยิงวัตถุทำมุม 30 องศา และ 60 องศา กับแนวราบด้วยความเร็วต้นเท่ากันและระยะทางตามแนวราบของวัตถุทั้งสอง เมื่อตกถึงพื้นเป็นอย่างไร
ก. มีระยะทางเท่ากัน
ข. มุม 60 องศา มีระยะทางมากกว่า
ค. มุม 30 องศา มีระยะทางมากกว่า
ง. ยังสรุปไม่ได้


9. เมื่อขว้างก้อนหินก้อนหนึ่งด้วยความเร็วต้น 20 เมตร / วินาที พบว่าก้อนหินนี้ตกถึงพื้นราบด้วยความเร็วที่ทำมุม 60 องศา กับแนวดิ่ง หินก้อนนี้ขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไร
ก. 5 เมตร
ข. 10 เมตร
ค. 15 เมตร
ง. 20 เมตร
10. นักกีฬาทุ่มน้ำหนักคนหนึ่ง ทุ่มลูกเหล็กไปได้ไกล 7 เมตร ในขณะที่ลูกเหล็กลอยอยู่ครึ่งทางนั้น ความเร่งในแนวดิ่งของลูกเหล็กขณะนั้นมีค่าเท่าใด
ก. 5 เมตร / วินาที2
ข. 10 เมตร / วินาที2
ค. หาคำตอบไม่ได้ เพราะไม่รู้ความเร่งในแนวระดับ
ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
11. แรง 3 แรง ขนาด 30 , 40 , 50 นิวตัน กระทำตามแนวด้านสามเหลี่ยม ยาว 3, 4 , 5 เมตรตามลำดับ ตามรูปมีความหมายว่าอย่างไร
ก. แรง 3 แรงสมดุลกัน
ข. แรง 3 แรงไม่สมดุลกัน
ค. แรง 3 แรง สมดุลกัน หรือไม่สมดุลก็ได้
ง. ข้อมูลไม่เพียงพอ
12. จากรูป จงหาขนาดของแรงลัพธ์จากแรง 2 แรงที่กำหนดให้ดังรูป

ก. 2.6 N
ข. 3.6 N
ค. 4.6 N
ง. 5.6 N13. จากรูป จงหาแรงตึงเชือก T

ก. 6 N
ข. 16 N
ค. 26 N
ง. 36 N
14. วัตถุมวล 20 กิโลกรัม วางอยู่บนพื้นราบมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเท่ากับ 0.2 มีแรงมาดึงวัตถุ แต่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่ จงหาขนาดของแรงนี้
ก. 10 N
ข. 20 N
ค. 30 N
ง. 40 N
15. วัตถุก้อนหนึ่งหนัก 2 กิโลกรัม นำมาวางบนพื้นเอียงทำมุม 30 องศา กับพื้นราบ ปรากฏว่าวัตถุก้อนนี้ไถลลงมาด้วยความเร็วคงที่ จงหาแรงเสียดทานระหว่างวัตถุกับพื้นเอียง
ก. 0.1 N
ข. 0.2 N
ค. 1 N
ง. 2 N
16. จากรูป จงหาโมเมนตัมของแรงคู่ควบ

ก. 2.5 N
ข. 25 N
ค. 3.5 N
ง. 35 N
17. ข้อใดผิด
1. โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งขณะที่อยู่ตำแหน่งสูงสุดลูกบอลอยู่ในสภาพสมดุล
2. วัตถุอาจไม่อยู่ในสภาพสมดุลแม้ว่าแรงลัพธ์ที่กระทำบนวัตถุเป็นศูนย์
3. วัตถุหยุดนิ่ง หมายถึง วัตถุมีสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งอย่างเดียว
4. วัตถุอาจเคลื่อนที่แม้ว่าอยู่ในสภาพสมดุล
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
18. ถ้ามีแรง 3 แรงมากระทำต่อวัตถุ และทำให้วัตถุอยู่ในสภาพสมดุลสัมบูรณ์
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. แนวแรงทั้ง 3 จะพบกันที่จุดจุดหนึ่ง
2. แรงทั้ง 3 อยู่ในแนวแรงเดียวกัน
3. ผลลัพธ์ของโมเมนต์แรงทั้ง 3 มีค่าเท่ากับ 0 รอบแกนใดๆ
4. ถ้าแรง1 มีขนาดลดลงครึ่งหนึ่ง แรงอีก 2 แรงที่เหลือจะมีขนาดลดลงครึ่งหนึ่งด้วย
จึงจะทำให้วัตถุอยู่ในสภาพสมดุล
ข้อความใดถูกต้องที่สุด
ก. ข้อ 1 , 2 และ 3
ข. ข้อ 1 , 2 และ 4
ค. ข้อ 2 , 3 และ 4
ง. ข้อ 1 และ 3

19. แรง 4 แรงกระทำต่อวัตถุอันหนึ่ง ทำให้วัตถุสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง คำกล่าวในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
ก. ขนาดของแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงต้องเท่ากับขนาดของแรงลัพธ์ของแรงอีก 2 แรง แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน
ข. แนวแรงของแรงทั้ง 4 ต้องพบกันที่จุดจุดหนึ่ง
ค. แรงทั้ง 4 ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ20. ชายคนหนึ่งขับรถเลี้ยวซ้าย เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบที่พวงมาลัย 200 เมตร-นิวตัน ถ้าพวงมาลัย
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จงหาแรงที่มือแต่ละข้างดึงพวงมาลัย
ก. 200 นิวตัน
ข. 300 นิวตัน
ค. 200 นิวตัน
ง. 300 นิวตัน


โชคดีทุกคน...

1 ความคิดเห็น:

kanya กล่าวว่า...

ไม่มีเฉลยแบบละเอียดหรอคะ จะเอาไปส่งอาจารย์อ่ะค่ะ

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search