แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คาดหวังที่ 1 – 2

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คาดหวังที่ 1 – 2
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดคือความหมายของแรง
ก. สิ่งที่สามารถเปลี่ยนอัตราเร็วของวัตถุ
ข. สิ่งที่สามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุ
ค. สิ่งที่สามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ค.
2. ปริมาณในข้อใดที่มีทั้งขนาดและทิศทาง
ก. ระยะทาง 500 เมตร
ข. อุณหภูมิย้ำเย็น 5 C
ค. ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. พลังงาน 12 จูล
3. ข้อใดเป็นปริมาณที่มีแต่เฉพาะขนาด แต่ไม่มีทิศทาง
ก. น้ำหนัก ข. ปริมาตร
ค. ความเร็ว ง. แรง
4. จากรูป
เวกเตอร์ใดเป็นการกระจัด
ก.
ข.
ค.
ง.
5. เมื่อเหวี่ยงเชือกที่ผูกจุกยางไปรอบ ๆ ศีรษะเป็นวงกลม แรงดึงเชือกทำหน้าที่อะไร
ก. บังคับให้จุกยางเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
ข. บังคับจุกยางให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
ค. บังคับจุกยางให้เลี้ยวเพื่อเปลี่ยนทิศทาง
ง. บังคับจุกยางให้เคลื่อนที่ในแนวราบ
6. ขณะที่จุกยางกำลังเคลื่อนที่แบบวงกลม ถ้าเชือกที่ดึงจุกยางขาด หรือหลุดมือ จุกยางจะเคลื่อนที่อย่างไร
ก. เคลื่อนที่ในแนวราบและตกลงสู่พื้น
ข. หยุดนิ่งแล้วตกลงสู้พื้น
ค. หยุดนิ่งแล้วเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
ง. เคลื่อนที่แบบวงกลมเหมือนเดิม

ให้พิจารณารูปแสดงถึงแรงที่อยู่ในแนวเดียวกัน กระทำต่อวัตถุต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 7 – 8

A

B

C

D

7. ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงลัพธ์ 3 นิวตัน ข้อใดแสดงเวกเตอร์ของแรง ได้ถูกต้อง
ก. ข้อ A ข. ข้อ B
ค. ข้อ C ง. ข้อ D
8. วัตถุในข้อใดที่เคลื่อนที่ไปในทางเดียวกัน
ก. ข้อ A และ D
ข. ข้อ B และ C
ค. ข้อ C และ D
ง. ข้อ B และ D


9. เมื่อยิงวัตถุออกไปในแนวราบ วัตถุจะเคลื่อนที่อย่างไร เพราะเหตุใด
ก. ตกในแนวราบ เพราะมีความเร็วตามแนวราบ
ข. ตกในแนวดิ่ง เพราะมีความเร็วในแนวดิ่ง
ค. ตกในแนววิถีโค้ง เพราะวัตถุมีความเร็วแบบวงกลม
ง. ตกในแนววิถีโค้ง เพราะวัตถุมีความเร็วตามแนวราบและความเร็วตามแนวดิ่ง
10. เมื่อปล่อยดาวเทียมให้โคจรรอบดาวเคราะห์ จะเกิดแรงดึงดูดระหว่างดาวเทียมกับดาวเคราะห์นั้น แรงดึงดูดนี้ขึ้นอยู่กับ
1. ระยะทางระหว่างดาวเคราะห์กับดาวเทียม
2. มวลของดาวเทียม
3. มวลของดาวเคราะห์
4. ขนาดของดาวเคราะห์และดาวเทียม
คำตอบที่ถูกต้อง คือข้อใด
ก. ข้อ 1 ข. ข้อ 1 และ 2
ค. ข้อ 1, 2 และ 3 ง. ข้อ 1, 2 , 3 และ 4
11. เมื่อมะมาวงหรือผลไม้ชนิดอื่น หลุดลอยจากกิ่งแล้ว ต้องตกลงสู่พื้นดิน เพราะเหตุใด
ก. ผลไม้นั้นมีพลังงานศักย์
ข. ผลไม้นั้นมีพลังงานเคมี
ค. ผลไม้นั้นมีพลังงานจลน์
ง. แรงโน้มถ่วงของโลก
12. วัตถุชิ้นหนึ่งมีน้ำหนัก 60 นิวตัน เมื่อนำไปชั่งบนดวงจันทร์ จะหนักเท่าใด
ก. 10 นิวตัน ข. 20 นิวตัน
ค. 40 นิวตัน ง. 60 นิวตัน
13. สาเหตุที่ทำให้แรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์น้อยกว่าบนโลก คือข้อใด
ก. ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลก
ข. ความเร่งบนดวงจันทร์น้อยกว่าบนโลก
ค. มวลของดวงจันทร์น้อยกว่ามวลของโลก
ง. บรรยากาศของดวงจันทร์เบาบางกว่าโลก
14. ข้อใดใช้หลักการไม่เหมือนกับข้ออื่น
ก. การปล่อยลมออกจากลูกโป่ง
ข. การจุดพลุ
ค. การเล่นบั้งไฟ
ง. การลอยของบอลลูน
15. เมื่อไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลก แล้วทดลองยิงวัตถุในแนวราบ ข้อความใดถูกต้อง
ก. วัตถุจะตกสู่พื้นทันทีที่ยิง
ข. วัตถุจะไม่ตกลงสู่พื้นเลย
ค. วัตถุจะไปไกลมากแล้วจึงตก
ง. เมื่อหมดแรงยิงวัตถุจึงตก
16. เมื่อยิงธนูออกไปในแนวขนานกับพื้น การเคลื่อนที่ของธนูจะเป็นอย่างไร
ก. เคลื่อนที่ไปในแนวราบ
ข. ตกลงสู่พื้นในแนววิถีโค้ง
ค. เกิด ข้อ ก. ก่อน แล้วจึงเกิดข้อ ข.
ง. เกิด ข้อ ข. ก่อน แล้วจึงเกิดข้อ ก.
17. การเคลื่อนที่ของจรวดหรือดาวเทียม โคจรอยู่รอบโลกได้เพราะ
ก. แรงโน้มถ่วงของโลก
ข. ความเร่งที่เกิดจากเชื้อเพลิง
ค. ความเร็วโคจรรอบโลกของจรวด
ง. ข้อ ก. และ ค.


18. ถ้าจรวดมีความเร็วน้อยกว่าความเร็วโคจรรอบโลก จรวดจะเป็นอย่างไร
ก. หลุดหายไปสู่อวกาศ
ข. หยุดนิ่งอยู่ในอวกาศ
ค. ตกลงสู่พื้นโลก
ง. เคลื่อนตัวเข้าสู่ดวงจันทร์
19. เวลาพายเรือ แรงที่ผลักเรือให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าคือแรงอะไร และมีทิศทางเป็นอย่างไร
ก. แรงกิริยา และมีทิศทางไปด้านหน้าของเรือ
ข. แรงกิริยา และมีทิศทางไปด้านหลังของเรือ
ค. แรงปฏิกิริยา และมีทิศทางไปด้านหน้า
ง. แรงปฏิกิริยา และมีทิศทางไปด้านหลัง
20. เหตุใดเมื่อนักกระโดดร่มกระตุกร่มให้กางออก เขาจึงสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นาน
ก. แรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อตัวเขาน้อยลง
ข. เส้นเชือกมีแรงตึงเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถดึงนักกระโดดร่มให้ลอยอยู่ในอากาศได้นาน
ค. แรงดึงขึ้นของเชือกกับแรงดึงลงของน้ำหนักตัวเท่ากัน
ง. เกิดจากแรงต้านของอากาศภายในร่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search