ข้อสอบ ฟิสิกส์

-3 -
18. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. ชายคนหนึ่งแบกสิ่งของแล้วเดินทางไปตามแนวราบงานที่ทำได้มีค่าเท่ากับศูนย์
2. เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุ แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่งานของแรงที่กระทำมีค่าเท่ากับศูนย์
3. เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุและวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมงานของแรงที่กระทำนั้นมีค่าเท่ากับศูนย์
4. ชายคนหนึ่งถือสิ่งของและนั่งอยู่บนรถที่กำลังเคลื่อนที่ไปตามถนนราบงานที่ชายคนนี้กระทำมีค่าเท่ากับศูนย์
ข้อใดถูกต้อง
ก. 1, 2 , 3 ข. 1, 3 , 4
ค. 2, 3, 4 ง. 1, 2, 3, 4
19. กรณีใดไม่มีการทำงานเนื่องจากการออกแรง
ก. หิ้ววัตถุเดินลงบันได
ข. ใช้ช้อนตักอาหารใส่ปาก
ค. ยืนแบกวัตถุบนรถที่กำลังวิ่งบนทางเลียบ
ง. วัตถุตกในแนวดิ่งด้วยความเร่งคงที่
20. ,มีแรง 2 แรง ขนาด 8 N กระทำต่อวัตถุไปทางขวาแรง 2 N กระทำกับวัตถุไปทางซ้ายทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา ได้ระยะทาง 5m จงหางานที่ทำได้กี่จูล
ก. 10 ข. 20
ค. 30 ง. 40
21. ออกแรง 20 N ลากวัตถุในทิศมุม 600 กับแนวนอนทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามพื้นราบได้ระยะทาง 4 m จงหางานที่ทำได้มีค่ากี่จูล

ก. 10 ข. 20
ค. 30 ง. 40
22. ชายคนหนึ่งหิ้วของมีมวล 50 Kg แล้วเดินไปตามพื้นที่ราบเป็นระยะทาง 8 m แล้วเดินขึ้นบันไดด้วยความเร็วคงที่ไปชั้นบนซึ่งสูงกว่าพื้นล่าง 3 m จงหางานที่ชายคนนี้ทำ
ก. 150 J ข. 1,500 J
ค.15,000J ง. 150,000J- 4 -
23. วัตถุมวล 5 Kg ถูกลากด้วยแรง 20 N ไปบนพื้นราบฝึดด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะทาง 10 m โดยแนวแรงทำมุม 450 กับพื้นถ้าให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นกับวัตถุเท่ากับ 0.2
จงหางานเนื่องจากการลากวัตถุนี้
ก. 40 J ข. 50 J
ค. 60 J ง. 70 J
24. วัตถุมวล 1 Kg วางอยู่บนพื้นราบขรุขระมีสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน 0.4 ออกแรงดึงวัตถุ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ราบได้ระยะทาง 5 m จงหางานของแรงเสียดทาน
ก. 10 J ข. 20 J
ค. 30 J ง. 40 J
25. วัตถุมวล 4 Kg มีพลังงานจลน์ 200J จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกี่เมตรต่อวินาที่
ก. 10 m/s ข. 20 m/s
ค. 30 m/s ง. 40 m/s
26. สปริงมีพลังงานศักย์ยืดหยุ่น 160 J ถ้าออกแรงดึงให้สปริงยืดออกจากตำแหน่งสมดุล 8 mจงหาค่านิลของสปริง
ก.6 N/ m ข. 5 N/ m
ค.4 N/ m ง. 3 N/ m
27. วัตถุมวล 2 Kg ขณะนั้นวัตถุมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง 400 J วัตถุอยู่สูงจากตำแหน่งอ้างอิงเท่าไร
ก. 10 m ข. 20 m
ค. 30 m ง. 40 m
28.วัตถุมวล1 Kg อยู่สูงจากพื้น 40 m ถูกปล่อยให้ตก เมื่อวัตถุตกกระทบพื้นจะมีพลังงานกลเท่าไร
ก. 400 J ข. 500 J
ค. 600 J ง. 700 J
29. จากข้อ 28 จุดที่ปล่อยวัตถุมีพลังงานกลเท่าไร
ก. 400 J ข. 500 J
ค. 600 J ง. 700 J
30.ลูกปืนมีมวล 0.5 Kg เคลื่อนที่ออกจากลำกล้องด้วยความเร็ว 30 m/s จงหาพลังงานจลน์ของลูกปืนกี่จูล
ก. 215 J ข. 225 J
ค. 235 J ง. 245 J

............................................................................................................................................................

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกเฉลย หน่อยค่า ต้องการด่วนๆ

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search