แบบฝึกหัดไฟฟ้า

1. เครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า เรียกว่า.......................................................................................................
2. การวัดกระแสไฟฟ้าต้องต่อเครื่องมือแบบใด.............................................................................................
3. เครื่องมือที่ใช้วัดหกระแสไฟฟ้า จะต้องมีความต้านทานในลักษณะใด เพราะเหตุใด
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4. เครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า เรียกว่า..............................................................................................
5. วงจรไฟฟ้า คือ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
6. วงจรปิด คือ ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
7. วงจรเปิด คือ..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
8. ปริมาณกระแสไฟฟ้าใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า ..............................................................................................
ความต่างศักย์ไฟฟ้าใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า ................................................................................................
9. ตัวนำไฟฟ้ากับความต้านทานมีความสัมพันธ์กันอย่างไร..........................................................................
........................................................................................................................................................................
10. การต่อความต้านทานเข้ากับวงจรไฟฟ้ามี.....................แบบ คือ.............................................................
........................................................................................................................................................................
11. ความต้านทานมีหน่วยวัดที่เรียกว่า..........................................................................................................
12. การต่อความต้านทานแบบใดที่ที่ทำให้ความต้านทานรวมมีค่าน้อยลง...................................................
13. กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะมีค่าเท่ากันตลอดทั้งวงจร เมื่อต่อความต้านทานในลักษณะใด
....................................................................................................................................................................
14. การต่อหลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในบ้านมีข้อดีกว่าการต่อแบบอนุกรมอย่างไร
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
15. การตกแต่งสถานที่ด้วยการประดับหลอดไฟฟ้า นิยมต่อหลอดไฟฟ้าแบบใด
..........................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search