แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ชื่อ.......................................................................................................ชั้น................เลขที่.................

1. ถ้าใช้สถานะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสารจะแบ่งได้กี่สถานะ อะไรบ้าง
ตอบ .................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. สาร A มีรูปร่างไม่คงที่ แต่มีปริมาตรคงที่ แสดงว่าสาร A อยู่ในสถานะ...............................................
3. ให้นักเรียนจำแนกสารต่อไปนี้โดยใช้เกณฑ์ เป็นผงและไม่เป็นผง
แป้งมัน น้ำมันพืช น้ำตาลทราย น้ำปลา พริกไทยป่น ผงซักฟอก พริกแห้ง กะปิ หัวหอม
ตอบ ที่เป็นผงคือ.............................................................................................................................................
4. สารที่สังเกตดูเนื้อสารผสมกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียว เราเรียกสารนี้ว่า...........................................................
5. ถ้านำเกลือกับน้ำตาลมาคลุกผสมกันจะได้เป็นสารเนื้อเดียวหรือไม่ อย่างไร
ตอบ .................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
6. รายชื่อสารต่อไปนี้ อะไรบ้างที่เป็นสารเนื้อเดียว น้ำ น้ำหวาน น้ำตาลทราย ดิน น้ำปลา แป้ง ผงซักฟอก
ตอบ ................................................................................................................................................................

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 7 – 8
สาร การกรอง ห่อด้วยกระดาษเซลโลเฟน
A ผ่านได้ ผ่านไม่ได้
B ผ่านไม่ได้ ผ่านไม่ได้
C ผ่านได้ ผ่านไม่ได้
D ผ่านไม่ได้ ผ่านไม่ได้
E ผ่านได้ ผ่านได้

7. สารใดมีขนาดอนุภาคเล็กที่สุด..................................................................................................................
8. สารใดบ้างมีขนาดอนุภาคใหญ่ที่สุด........................................................................................................
9. สารใดบ้างที่มีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกัน.................................................................................................
10. สารใดน่าจะเป็นสารละลาย...................................................................................................................
คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์

สาร สถานะ ผลการสังเกตลักษณะสาร
สารเนื้อเดียว ไม่เป็นเนื้อเดียว
เมล็ดข้าวสุก
แป้งมัน
เกลือแกง
น้ำตาลทราย
น้ำพริก
ถ่าน
น้ำเกลือ
น้ำหวาน
น้ำส้มสายชู
ดิน
ลอดช่องน้ำกะทิ
ส้มตำ
แกงเขียวหวาน
ผงซักฟอก
น้ำมัน
แบบฝึกหัด

ชื่อ................................................................................................................................ชั้น..............เลขที่............

1. สารเนื้อเดียว หมายความว่าอย่างไร
ตอบ ................................................................................................................................................................
2. สารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบมากกว่า 1 ชนิด เรียกว่าอะไร จงยกตัวอย่างมา 3 ชนิด
ตอบ ................................................................................................................................................................
3. สารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบเพียงอย่างเดียว เรียกว่าอะไร จงยกตัวอย่างมา 3 ชนิด
ตอบ ...............................................................................................................................................................
4. ถ้านักเรียนพบน้ำตาลและผงถ่านผสมปนกันอยู่ในถ้วย นักเรียนจะแยกผงถ่านและน้ำตาลออกจากกันได้โดยวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ตอบ ...............................................................................................................................................................
5. นักเรียนคิดว่า การแยกน้ำที่ผสมรวมกับเอทานอล จะใช้วิธีการระเหยแห้งได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ ...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6 – 8
เมื่อนำน้ำหมึกสีดำไปแยกหาองค์ประกอบโดยวิธีโครมาโทรกกราฟี ซึ่งใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย และใช้กระดาษกรองเป็นตัวดูดซับ ปรากฏว่า ได้ผลดังภาพ คือได้สารที่มีสีแยกออกมาเป็น


สาร A B และ C ตามลำดับ
6. จากผลการทดลอง สารที่มีสีชนิดใดละลายน้ำได้ดีที่สุด
ตอบ...............................................................................................................................................................
7. ในน้ำหมึกสีดำมีสารที่เป็นองค์ประกอบอยู่กี่ชนิด
ตอบ ..........................................................................................
8. สารที่มีสีเป็นองค์ประกอบในน้ำหมึกสีดำชนิดใดถูกกระดาษกรองดูดซับไว้ได้มากที่สุด
ตอบ ...............................................................................................................................................................
9. น้ำมันปิโตรเลียมที่สูบขึ้นมาจะใช้ประโยชน์ได้ทันทีหรือไม่ ต้องทำอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์ได้เลย
ตอบ................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
10. ถ้านักเรียนจะสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช นักเรียนจะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยได้อย่างไร
ตอบ .............................................................................................................................................................

ให้นักเรียนตอบคำถามข้อ 11 – 15 โดยใช้คำที่กำหนดให้ต่อไปนี้
การกลั่น การระเหยแห้ง การกรอง วิธีโครมาโทรกราฟี ใช้อำนาจแม่เหล็ก การใช้กรวยแยก
11. การแยกสารต่าง ๆ ในหมึกสีแดง ควรใช้วิธีใด
ตอบ ...........................................................................................................................................................
12. การแยกเกลือจากน้ำทะเล ควรใช้วิธีใด
ตอบ ............................................................................................................................................................
13. การแยกเหล็กออกจากอลูมิเนียม ควรใช้วิธีใด
ตอบ .............................................................................................................................................................
14. การแยกฝุ่นผงที่ลอยปะปนอยู่ในน้ำ ควรใช้วิธีใด
ตอบ .............................................................................................................................................................
15. การแยกน้ำออกจากน้ำมัน ควรใช้วิธีการใด
ตอบ .............................................................................................................................................................
16 กรดจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสี..................................เป็นสี........................................
17. จงบอกสมบัติของกรดมาโดยสังเขป
ตอบ ............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
18. จงบอกสมบัติของเบส มาโดยสังเขป
ตอบ ............................................................................................................................................................
19. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรบีบมะนาวลงไปในครกหินเวลาตำน้ำพริกหรือตำส้มตำ
ตอบ ...........................................................................................................................................................
20. สารชนิดใดที่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันพืชแล้วจะได้สารคล้ายสบู่
ตอบ ...........................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search