แบบทดสอบ พันธุกรรม

แบบทดสอบ

ชื่อ.......................................................................................................................ชั้น.................เลขที่................
1. ลักกษณะที่ถ่ายทอดได้ทางการสืบพันธุ์ คนทั่วไปเรียกว่า..........................................................................
2. พันธุกรรม หมายถึง.................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................3. ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจาดพ่อแม่ไปยังลูกหลาน หรือถ่ายทอดไปตามสายพันธุ์
เรียกว่า.......................................................................................................................................................
4. สาเหตุสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน มีลักษณะบางลักษณะแตกต่างกัน คือ .................................
...................................................................................................................................................................
5. ดอกไม้ชนิดเดียวกันจากต้นเดียวกันมีลักษณะต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะ...................................
....................................................................................................................................................................
6. สีตา สติปัญญา นิ้วเท้าขาด นิ้วเท้ายาวกว่าหัวแม่เท้า หนังตา จมูกโด่ง น้ำหนักตัว ลักษณะที่
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม คือ ....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
7. เซลล์ที่ทำหน้าที่นำลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง คือ............................................
....................................................................................................................................................................
8. สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อลักษณะทางพันธุกรรม เช่น .................................................................
....................................................................................................................................................................
9. ลักษณะในข้อใดต่อไปนี้ ที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมมากกว่าพันธุกรรม เพราะเหตุใด จงอธิบาย
1. ติ่งหู 2. ลักษณะเส้นผม 3. ความยาวของนิ้วเท้า 4. น้ำหนักและส่วนสูง
ตอบ ..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
10. ถ้านำถั่วพันธุ์สูงแท้และพันธุ์เตี้ยแท้มาผสมกัน ลูกในรุ่น F1 จะแสดงฟีโนไทป์เพียงลักษณะเดียวคือ
................................................................................................................................................................
11. จีโนไทป์ คือ .........................................................................................................................................
12. ฟีโนไทป์ คือ ........................................................................................................................................
13. ถ้า TT , Tt และ tt เรียกว่า จีโนไทป์ ลักษณะความสูง –เตี้ย ดำ – ขาว เรียกว่า ............................
14. จีโนไทป์ TT กับ Tt แสดงฟีโนไทป์เหมือนกัน เพราะ...................................................................
................................................................................................................................................................
15. ลูกได้รับยีนจากพ่อแม่โดยผ่านทาง..........................................................................................................

1 ความคิดเห็น:

donmum_13@hotmail.com กล่าวว่า...

เข้าเยี่ยมชมครั้งแรก เห็นมีประโยชน์มาก นำไปใช้เกิดประโชน์อย่างยิ่ง ขอบคุณมากนะครับ ขอให้อยู่ดี มีสุข ตลอดชั่งชีวิตที่ยาวนาน

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search