กระแสไฟฟ้า

แบบทดสอบผลการเรียนรู้คาดหวัง
เรื่อง กระแสไฟฟ้า
1. กำหนดข้อมูลดังนี้
A = ประจุไฟฟ้าบวก B = ประจุไฟฟ้าลบ
C = อิเล็กตรอน D = อะตอม
E = นิวตรอน
กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของสิ่งใด
ก. A, B, C ข. A, C, D
ค. C, D, E ง. B, D, E
2. ถ่านไฟฉายผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร
ก. พลังงานไฟฟ้า พลังงานเคมี
ข. พลังงานเคมี พลังงานไฟฟ้า
ค. พลังงานเคมี พลังงานแสง
ง. พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง
3. เราสามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งใด
ก. ถ่านไฟฉาย ข. แบตเตอรี่
ค. ไฟฟ้าตามบ้าน ง. เซลล์สุริยะ
4. ไดนาโมผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร
ก. พลังงานเคมี พลังงานไฟฟ้า
ข. พลังงานไฟฟ้า พลังงานเคมี
ค. พลังงานไฟฟ้า พลังงานกล
ง. พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า
5. เซลล์สุริยะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร
ก. พลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
ข. พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง
ค. พลังงานเคมี เป็นพลังงานแสง
ง. พลังงานแสงเป็นพลังงานกล
6. ข้อใดไม่ใช่การใช้พลังงานไฟฟ้า
ก. การเปิดโทรทัศน์ ข. การสังเคราะห์ด้วยแสง
ข. การใช้คอมพิวเตอร์ ง. การรีดผ้า
7. คำกล่าวในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กระแสไฟฟ้าผ่านโลหะเงินได้ดีกว่าโลหะทองแดง
ข. กระแสไฟฟ้าผ่านน้ำบริสุทธิ์ไม่ได้
ค. ผ้าเปียกยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านเหมือนแกรไฟต์
ง. พื้นดินชื้นช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้าได้ดี
8. เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าในข้อใดที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้
ก. ไดนาโม ข. เซลล์สุริยะ
ค. แบตเตอรี่รถยนต์ ง. ถ่านไฟฉาย
9. วัตถุที่มีอำนาจทางไฟฟ้าจะต้องมีสมบัติตามข้อใด
1. มีอำนาจดึงดูดวัตถุอื่นได้
2. มีจำนวนประจุไฟฟ้าเท่ากัน
3. มีจำนวนประจุไฟฟ้าลบมากกว่าประจุไฟฟ้าบวก
ก. ข้อ 1 และ 2 ข. ข้อ 2 และ 3
ค. ข้อ 1 และ 3 ง. ข้อ 1 , 2 และ 3
10. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด และใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่าใด
ก. กระแสตรง และ 110 โวลต์
ข. กระแสตรง และ 220 โวลต์
ค. กระแสสลับ และ 110 โวลต์
ง. กระแสสลับ และ 220 โวลต์

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search