ใบงานแผ่นดินไหว

ใบงานแผ่นดินไหว
วิชาโลกและอวกาศ รหัส ว40261 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/….

ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือเรียนโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่องแผ่นดินไหว
1. ขนาดแผ่นดินไหวกำหนดจาก
2. ผู้คิดค้นสูตรการวัดขนาดของแผ่นดินไหว คือ
3. หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหวได้แก่
4. ขนาดของแผ่นดินไหวที่น้อยกว่า 2.0 ริคเตอร์ จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาด
5. ขนาดของแผ่นดินไหวตั้งแต่ 6.3 ริคเตอร์ขึ้นไป จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาด
6. ความรุนแรงแผ่นดินไหวกำหนดจาก
7. มาตราวัดความรุนแรงแผ่นดินไหวกำหนดจาก
8. แผ่นดินไหวที่มณฑลเฉินซีจะมีขนาด
9. ประเทศไทยมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างน้อยเนื่องจาก
10. สาเหตุที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย คือ
11. แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวนอกประเทศที่ทำให้ประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวได้แก่
12. แนวรอยเลื่อนมีพลัง หมายถึง………………………………………………………………………….
13. ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนอยู่บริเวณ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
14. จังหวัดที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวได้แก่…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
15. การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นระดับต่างๆ มีความสำคัญและมีประโยชน์ดังนี้……………………………
………………………………………………………………………………………………………….
16. หากเกิดแผ่นดินไหวในที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่นักเรียนจะมีวิธีป้องกันอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

ใครตอบได้ ก็ช่วยตอบทีนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search