แบบฝึกหัดเรื่องคลื่นและเสียง (Wave and Sound)

แบบฝึกหัดเรื่องคลื่นและเสียง (Wave and Sound)
เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. จากรูป แสดงถึงการเคลื่อนที่ของคลื่นน้ำ ถ้าคลื่นขบวนนี้มีอัตราเร็ว 50 m/s จงหาความยาวคลื่น

ก. 0.5 m
ข. 1 m
ค. 5 m
ง. 25 m
2. คลื่นน้ำขบวนหนึ่งเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึกไปยังบริเวณที่เป็นน้ำตื้น ถ้าหน้าคลื่นนี้มีแนวขนานกับแนวแบ่งเขตน้ำลึก และน้ำตื้น ลักษณะดังรูป ข้อใดถูกต้อง

ก. ความยาวคลื่นเพิ่มขึ้น
ข. ความยาวคลื่นลดลง
ค. ความถี่เพิ่มขึ้น
ง. ความถี่ลดลง
3. เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางที่ 1 ไปยังตัวกลางที่ 2 ปริมาณที่ไม่เปลี่ยนแปลง คือ
ก. แอมปลิจูด ข. ความถี่ ค. อัตราเร็ว ง. ความยาวคลื่น
4. เสียงที่มีความเข้มเสียง 10-8 w/m2 มีระดับความเข้มเสียงเท่าไร
ก. 40 dB ข. 50 dB ค. 60 dB ง. 80 dB
5. เด็กคนหนึ่งตะโกนลงไปในเหวลึก ปรากฏว่าได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาภายใน 2 วินาที เหวนี้มีความลึกเท่าไร กำหนดให้ อัตราเร็วในอากาศขณะนั้นเท่ากับ 340 m/s
ก. 170 m ข. 340 m ค. 680 m ง. 1,380 m
6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอัตราเร็วเสียงในอากาศ
ก. เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น
ข. เพิ่มขึ้นตามแอมปลิจูดของคลื่นเสียง
ค. ลดลง เมื่ออุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้น
ง. มีค่าคงที่เสมอ
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเสียง
ก. เสียงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
ข. มนุษย์สามารถได้ยินเสียงในช่วง 20 - 20,000 เฮิร์ซ
ค. เสียงที่มีความถี่สูงกว่า 20,000 เฮิร์ซ เรียกว่าเสียงอินฟราโซนิก (Infrasonic)
ง. อุณหภูมิไม่มีผลต่ออัตราเร็วของเสียง
8. บางครั้งเมื่อเกิดปรากฏการณ์ฟ้าแลบ แล้วไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเนื่องจากสาเหตุใด
ก. เกิดปรากฏการณ์เลี้ยงเบนของเสียง
ข. เกิดปรากฏการณ์สะท้อนของเสียง
ค. เกิดปรากฏการณ์การหักเหของเสียง
ง. เกิดปรากฏการณ์การแทรกสอดของเสียง
9. ความดังและระดับเสียงขึ้นกับปัจจัยในข้อใด
ก. ความถี่และความยาวคลื่น ตามลำดับ
ข. อัมปลิจูดและความถี่ ตามลำดับ
ค. อัตราเร็วและความถี่ ตามลำดับ
ง. ความยาวคลื่นและอัมปลิจูด ตามลำดับ
10. เสียงที่ดังที่สุดหูมนุษย์สามารถรับฟังได้มีความเข้มและระดับความเข้มเท่าไร
ก. 104 W/m2 และ 160 dB ข. 10 W/m2 และ 140 dB
ค. 1 W/m2 และ 120 dB ง. มากกว่า 10-2 W/m2 และมากกว่า 160 dB
11. การผสมคลื่นเสียงกับคลื่นวิทยุแบบ F.M. มีลักษณะเป็นไปตามข้อใด
ก. การผสมโดยการเปลี่ยนอัมปลิจูดของคลื่นวิทยุ
ข. การผสมโดยการเปลี่ยนอัมปลิจูดของคลื่นเสียง
ค. การผสมโดยการเปลี่ยนแปลงความถี่แต่บังคับให้อัมปลิจูดของคลื่นวิทยุคงที่
ง. การผสมโดยการเปลี่ยนแปลงความถี่แต่บังคับให้อัมปลิจูดของคลื่นเสียงคงที่
12. บรรยากาศของโลกมีผลต่อคลื่นวิทยุอย่างไร
ก. บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ยอมให้คลื่นวิทยุบางส่วนที่มีความถี่ต่ำทะลุผ่านไปได้
ข. บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ยอมให้คลื่นวิทยุที่มีความถี่สูงสะท้อนกลับมายังพื้นดิน
ค. บรรยากาศของโลกมีผลทำให้ส่งคลื่นวิทยุระบบ A.M. ไปได้ไกลกว่า F.M.
ง. บรรยากาศของโลกไม่มีผลต่อคลื่นวิทยุ เนื่องจากคลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
13. สถานีวิทยุส่งกระจายเสียงด้วยความถี่ 105.5 MHz จะมีความยาวคลื่นกี่เมตร
ก. 2.84 m ข. 3.16 m ค. 3.52 km ง. 3.16 km

คำแนะนำ : ให้ลงมือทำก่อนดูเฉลย


คะแนน:

เฉลย:

Credits : อ. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

พัฒนาปรับปรุงโดยภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิตการทดลองเสมือน
บทความพิเศษ ตารางธาตุ(ไทย1) 2 (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์ ดาราศาสตร์ราชมงคล
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
1. การวัด 2. เวกเตอร์
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน 8. การดลและโมเมนตัม
9. การหมุน 10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล 14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17. คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง
การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
1. ไฟฟ้าสถิต 2. สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า 4. ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า
7. สนามแม่เหล็ก 8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 10. ทรานซิสเตอร์
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ
12. แสงและการมองเห็น
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์
การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
1. จลศาสตร์ ( kinematic)
2. จลพลศาสตร์ (kinetics)
3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5. ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า
7. แม่เหล็กไฟฟ้า 8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search