กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 / 2553

19 - 20 สิงหาคม 2553

 

1.1       หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการสนับสนุนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนหรืองานวิจัยของรัฐบาลในด้านวิทยาศาสตร์มีความตื่นตัวมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐาน ควบคู่กับการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพื่อสนองต่อเจตนารมณ์ของรัฐบาล  ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน     โดยส่งเสริมให้เยาวชนได้มีทักษะในการคิด  การวิเคราะห์ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์  เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการแก้ปัญหา หรือ ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เยาวชนหรือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาฯ จะได้รับประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการศึกษา และการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

1.2  เงื่อนไขของการรับสมัครแข่งขันตอบปัญหาฯ

                รับสมัครแข่งขันนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  รับจำกัดจำนวน 100 ทีม หรือ 200  คนต่อประเภทการแข่งขัน  โดยแต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2  คน ต่อประเภทการแข่งขัน  โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน และรับรองสำเนาส่งพร้อมใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาฯ

 

1.3   กำหนดการรับสมัคร

                เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  23 กรกฎาคม 2553    โดยสมัครผ่านไปรษณีย์ หรือสมัครโดยตรงที่ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ที่ http://www.csc.ku.ac.th  ในหัวข้อ โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 / 2553

 

1.4        รูปแบบของการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

 

รอบคัดเลือก   เป็นการทำข้อสอบพร้อมกันทุกทีม โดยแต่ละทีมมีเวลา 2 ชั่วโมง

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

                                ข้อสอบอัตนัย    4 ข้อ คณิตศาสตร์  1  ข้อ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป   3 ข้อ

                                ข้อสอบปรนัย  60 ข้อ คณิตศาสตร์ 15 ข้อ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 45 ข้อ

-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สอบวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

                                ข้อสอบอัตนัย   4 ข้อ วิชาละ    1 ข้อ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์)

                                ข้อสอบปรนัย  60 ข้อ วิชาละ 15 ข้อ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์)

รอบชิงชนะเลิศ  คัดทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 4 ทีม เพื่อจะเข้าแข่งขันพร้อมกันในรอบชิงชนะเลิศในช่วงบ่าย

กติกา

1.              คำถามรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 8 ข้อ

2.              ในการแข่งขันแต่ละข้อ กรรมการให้สัญญาณเริ่มคิดคำตอบพร้อมกัน และจะให้สิทธ์ในการตอบกับทีมที่กดสัญญาณ(การตอบ)ได้ก่อน

3.              กรณีทีมแรกที่ได้รับสิทธิ์การตอบ ตอบผิด กรรมการจะให้สัญญาณทีมอื่นๆ (ทีมแรกหมดสิทธ์ในข้อนั้นๆ) กดสัญญาณ(การตอบ) เพื่อตอบคำถามข้อเดิม

4.              ถ้าทีมที่สองที่ได้รับสิทธ์การตอบ ตอบผิด จะถือว่าไม่มีทีมใดได้คะแนนในข้อนั้น และจะเริ่มคำถามข้อต่อไป

5.              กรณีที่ไม่มีทีมใดกดสัญญาณ(การตอบ)ภายในเวลาที่กำหนดในแต่ละข้อ จะถือว่าไม่มีทีมใดได้คะแนนในข้อนั้น และจะเริ่มคำถามข้อต่อไป

6.              ทีมที่ตอบถูกได้ 1 คะแนน

7.              ในการเริ่มคำถามข้อใหม่ ให้ถือว่าทุกทีมมีสิทธ์ในการตอบคำถาม

8.              ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับ รางวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนเป็นลับดับที่ 2  จะได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีมที่ได้คะแนนเป็นลับดับที่ 3  จะได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

9.              กรณีการแข่งขันครบ 8 ข้อ แต่ยังไม่สามารถระบุ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด คะแนนเป็นลับดับที่ 2 คะแนนเป็นลับดับที่ 3 ได้(กรณีคะแนนเท่ากัน)  จะใช้การตัดสินโดยการให้ทีมที่ได้คะแนนเท่ากันแข่งขันคำถามสำรองทีละข้อ จนกว่าจะมีทีมที่ได้คะแนนมากกว่า 1 คะแนน

10.       กติกาการแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการ และให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นหลัก  

 

 

 

1.5    กำหนดการแข่งขัน                      

วันที่ 20 สิงหาคม 2553

-                    08.00 08.30 น.           ลงทะเบียนการแข่งขันรอบคัดเลือก  ( อาคาร 13 ชั้น 2 )

-      09.00 11.00 น.           ดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาฯ ในรอบคัดเลือกพร้อมกันทั้ง 2 ประเภทการ

                                            แข่งขัน ( อาคาร 13 )

-              12.30 น. ประกาศผลการแข่งขันรอบ คัดเลือก 4 ทีมสุดท้าย ( อาคาร 14 )

-      13.00-13.30  น.             ลงทะเบียนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศพร้อมกันทั้ง 2 ประเภทการ

                                            แข่งขัน ( อาคาร 14 )

-     13.3014.30  น.            ดำเนินการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                                                ( อาคาร 14 ) เวทีกลาง

-     14.3015.30  น.            ดำเนินการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                                ( อาคาร 14 )

-     15.3016.30  น.            พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา ( อาคาร 14 )

 1.6   สถานที่แข่งขัน

 รอบคัดเลือก อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้  ( อาคาร 13 ชั้น 2 )

 รอบชิงชนะเลิศ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  (อาคาร 14 ) เวทีกลาง

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  1.7   ทุนการศึกษาและรางวัลในแต่ละประเภทการแข่งขัน

-                    รางวัลชนะเลิศ                       ได้รับทุนการศึกษา 4,000  บาท พร้อม เกียรติบัตร

-                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับทุนการศึกษา 2,500  บาท พร้อม เกียรติบัตร

-                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับทุนการศึกษา 1,000  บาท พร้อม เกียรติบัตร

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมแข่งรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตร

 

 

หากสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ติดต่อที่ :   ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายตอบปัญหา โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

 โทรศัพท์  :   08-50004259   ติดต่อ อาจารย์ ดร.สันติ โถหินัง   E-mail address :   csnstt@ku.ac.th

                 :    08-6853-4485   นางสาวทัศวรรณ ปีคุณ  

โทรสาร   :   0-4273-1248


ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search